«Ικανοποίηση Χρηστών των Ιδιωτικών Κλινικών Εργαστηρίων - Η Περίπτωση της Θήβας»

 1. MSc thesis
 2. ΑΣΗΜΙΝΑ ΡΟΥΠΑΚΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 8. ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 9. Ικανοποίηση ασθενών, Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, Δημόσια διαγνωστικά κέντρα
 10. ΔΜΥ 51
 11. 1
 12. 29
 13. 47
  • Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι αρχικά η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η εξέταση της ικανοποίησης των ασθενών-χρηστών από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται στις ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Στη συνέχεια, διερευνάται ο βαθμός ικανοποίησης από την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα ιδιωτικά διαγνωστικά της ευρύτερης περιοχής της Θήβας.

   Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πληθυσμό της περιοχής της Θήβας με στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών και κατά συνέπεια την ικανοποίηση που προκύπτει από την χρήση τους. Ερευνητικό εργαλείο αποτέλεσε το ερωτηματολόγιο ικανοποίησης ασθενών-χρηστών που διανεμήθηκε σε δείγμα 150 ατόμων.

   Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 61% του δείγματος είναι γυναίκες και το 39% άνδρες, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια για τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών. Επιπλέον, το 83% του δείγματος ανήκει στον ΕΦΚΑ, όπου τα άτομα αυτά δείχνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Τα άτομα με μικρότερη συχνότητα επίσκεψης σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο για τις εξετάσεις τους είναι περισσότερο ικανοποιημένα από τις παροχές του διαγνωστικού κέντρου. Ταυτόχρονα, περισσότερο ικανοποιημένα από τις παροχές ενός ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου είναι και τα άτομα με μεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης σε δημόσια διαγνωστικά κέντρα. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των ερωτηθέντων το 82% έχουν πραγματοποιήσει μεταλυκειακές σπουδές ενώ το υπόλοιπο 18% είναι απόφοιτοι δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου. Τα άτομα που έχουν χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο εμφανίζουν μικρότερα επίπεδα ικανοποίησης από ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, εμπιστεύονται λιγότερο τις υπηρεσίες της γραμματείας και έχουν μεγαλύτερη δυσαρέσκεια ως προς τον χρόνο παροχής υπηρεσιών. Ακόμα, ένα ποσοστό 10% του δείγματος των ερωτηθέντων ανήκει σε ειδική κατηγορία (αναπηρία-χρόνια πάθηση-ψυχική διαταραχή) και θεωρεί πως οι δημόσιες δομές είναι πιο αξιόπιστες αναφορικά με τη διάγνωση των εξετάσεων.

   Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με καθορισμένα πρότυπα, σχέδια δράσης και αξίες που στοχεύουν στην ικανοποίηση των ασθενών-χρηστών μέσω της αποδοτικότητας και της ορθής αξιοποίησης των ιδιωτικών μονάδων υγείας.

  • The purpose of this thesis is initially the literature review and the examination of patient-user satisfaction with the services provided to them in private primary care structures. This is achieved through the maintenance and improvement of the quality of services and the general service of the customers-patients. Then, the degree of satisfaction with the quality of health services provided in the private diagnostics of the wider area of Thebes is investigated. The questionnaires were distributed to the population of the area with the aim of evaluating the services and consequently the satisfaction resulting from their use. In conclusion, the quality of health services depends on many factors related to defined standards, action plans and values aimed at the satisfaction of patient-users through the efficiency and proper utilization of private health units.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές