Μέτρηση του μετατραυματικού στρες, της επιλόχειας κατάθλιψης και του χρόνιου πόνου σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε καισαρική τομή σε σύγκριση με τις γυναίκες που γέννησαν φυσιολογικά.

Measurement of post-traumatic stress, postpartum depression and chronic pain in women who underwent a caesarean section compared with women who delivered naturally. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΘΡΗΝ-ΕΜΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 163
 7. Δρ. Τριγώνη, Μαρία
 8. Μετατραυματικό στρες, Επιλόχεια κατάθλιψη, Χρόνιος πόνος, Φυσιολογικός τοκετός, Καισαρική τομή.
 9. ΔΜΥ61
 10. 1
 11. 40
 12. 345
  • Εισαγωγή: Το μετατραυματικό στρες (PTSD), η επιλόχεια κατάθλιψη (PPD) και ο χρόνιος πόνος είναι πιθανές επιπλοκές που μπορεί να αντιμετωπίσουν ορισμένες γυναίκες μετά τον τοκετό,ανεξάρτητα από το αν είχαν γεννήσει φυσιολογικά ή έκαναν καισαρική τομή. Ωστόσο, ο επιπολασμός και η σοβαρότητα αυτών των επιπλοκών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο τοκετού και να επηρεάζεται από πολιτιστικούς, δημογραφικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Στην Ελλάδα, υπάρχει περιορισμένη έρευνα όσον αφορά τον επιπολασμό του PTSD, της PPD και του χρόνιου πόνου μετά τον τοκετό.

   Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να διερευνηθεί και να συγκριθεί η εμφάνιση του μετατραυματικού στρες, της επιλόχειας κατάθλιψης και του χρόνιου πόνου στις γυναίκες πουγέννησαν φυσιολογικά και στις γυναίκες που υποβλήθηκαν σε  καισαρική τομή.

   Μεθοδολογία: Η παρούσα μελέτη είναι μια συγχρονική μελέτη. Συμμετείχαν 200 γυναίκες που είχαν γεννήσει από το 2019 μέχρι το 2022. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα εξής: ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών, του μαιευτικού-ιατρικού ιστορικού υγείας, των καθημερινών συνηθειών και του τρόπου ζωής των συμμετεχουσών, το Ερωτηματολόγιο Υγείας Ασθενούς (Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9), η Κλίμακα Επιλόχειας Κατάθλιψης του Εδιμβούργου (EPDS), το Ερωτηματολόγιο Μετατραυματικού Στρες (PTSD Checklist – Civilian Version (PCL-C)) και το Ερωτηματολόγιο Πόνου (PainDETECT (PD-Q)). Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το IBM Statistics 29 Superior Performance Software System (SPSS).

   Αποτελέσματα: Τα τελικά scores των ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν, όσον αφορά τη γενική υγεία, το μετατραυματικό στρες, την επιλόχεια κατάθλιψη και το χρόνιο πόνο, ήταν μεγαλύτερα στην περίπτωση της καισαρικής τομής έναντι του φυσιολογικού τοκετού. Μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στο PTSD score, 36 για καισαρική τομή και 28,5 για φυσιολογικό τοκετό και στο PainDETECT Score, 8,5 για καισαρική τομή και 5 για φυσιολογικό. Σχετικά με το EPDS score, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στον τρόπο γέννησης (pvalue=0,048 <0,05). Στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίστηκε στην ύπαρξη χειρουργικών επεμβάσεων στο παρελθόν και στον τρόπο γέννησης (Χ2:12,743, pvalue <0,001), από τις 111 γυναίκες που είχαν κάνει ένα χειρουργείο στο παρελθόν οι 88 (79,3%) έκαναν καισαρική τομή. Τέλος, παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά το PTSD score (pvalue=0,043) ανάμεσα στις γυναίκες με θετικό και αρνητικό ιστορικό προβλήματος ψυχικής υγείας, όσες είχαν θετικό ιστορικό παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές PTSD.

   Συμπεράσματα: Οι γυναίκες που έχουν γεννήσει με καισαρική τομή εμφανίζουν μεγαλύτερο μετατραυματικό στρες, επιλόχεια κατάθλιψη και χρόνιο πόνο σε σχέση με αυτές που γέννησαν φυσιολογικά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η καισαρική αποτελεί ένα σοβαρό χειρουργείο και μια νέα μητέρα καλείται να φροντίσει όχι μόνο το νεογέννητο μωρό της αλλά και τον εαυτό της ως ασθενή. Στην Ελλάδα, το υψηλό ποσοστό καισαρικών τομών είναι ένα περίπλοκο ζήτημα που έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων και ερευνών. Οι συμμετέχουσες στην πλειοψηφία τους πραγματοποίησαν καισαρική τομή σε ποσοστό 68,5%. Τα αποτελέσματα της μελέτης όχι μόνο επιβεβαιώνουν την τάση που υπάρχει, να γεννούν οι περισσότερες γυναίκες με καισαρική τομή, αλλά παρέχουν μια πολύτιμη συμβολή στο πεδίο της έρευνας για τις επιπτώσεις του PTSD, της PPD και του χρόνιου πόνου μετά τον τοκετό. Τέλος, υπογραμμίζεται η σημασία της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν στην εμφάνιση PTSD, PPD και χρόνιου πόνου και παρέχεται μια βάση για μελλοντικές έρευνες.

  • Introduction: Post-traumatic stress disorder (PTSD), postpartum depression (PPD) and chronic pain are potential complications that some women may experience after giving birth, regardless of whether they had a vaginal birth or a C-section. However, the prevalence and severity of these complications may vary depending on the mode of delivery and on cultural, demographic and social factors. In Greece, there is limited research specifically on the prevalence of PTSD, PPD and chronic postpartum pain.

   Objective: The purpose of this particular study was to investigate and compare the occurrence of post-traumatic stress, postpartum depression and chronic pain in women who gave birth naturally and in those who underwent a caesarean section.

   Method: The present study is a cross-sectional study and it involved 200 women who had given birth from 2019 until 2022. The research tools that were used are the following: a questionnaire to collect information on the daily habits and lifestyle of the women as well as to record their medical and obstetric history, the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), the Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS), the Post Traumatic Stress Disorder Questionnaire (PTSD Checklist –Civilian Version (PCL-C)) and the PainDETECT Questionnaire (PD-Q). The quantitative statistical analysis of the data collected from the questionnaires was done with the use of IBM Statistics 29 Superior Performance Software System (SPSS).

   Results: The final scores of the questionnaires distributed, regarding general health, post-traumatic stress, postpartum depression and chronic pain, were higher in the case of a caesarean section compared to a vaginal delivery. Larger differences were observed in the PTSD score, a score of 36 for caesarean section and 28.5 for natural delivery and in the PainDETECT Score, 8.5 for caesarean section and 5 for natural. Regarding the EPDS score, a statistically significant difference was observed between the mode of birth (pvalue=0.048<0.05). A statistically significant difference was observed between previous surgery and mode of delivery (Χ2:12.743, pvalue <0.001), of the 111 women who had previous surgery, 88 (79.3%) had a caesarean section. Finally, a statistically significant difference was found regarding the PTSD score (pvalue=0.043) between women with a positive and negative history of mental health problems, those women with previous mental health issues presented higher PTSD scores.


   Conclusion: Women who have given birth by caesarean section experience greater post-traumatic stress, postpartum depression and chronic pain than those who have given birth naturally. This is because a caesarean section is serious abdominal surgery and a new mother is required to take care of not only her newborn baby but also herself. In Greece, the high caesarean section rate is a complex issue that has been the subject of much debate and research. The majority of the participants had a caesarean section at a rate of 68.5%. The results of the study not only confirm the trend of more women giving birth by caesarean section, but also provide a valuable contribution to the field of research on the effects of PTSD, PPD and chronic postpartum pain. The importance of addressing risk factors that contribute to PTSD, PPD and chronic pain is highlighted and a foundation for future research is provided.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές