Ανάλυση του συστήματος σύσφιξης ξυλοτύπων για υποστυλώματα οικοδομικών τεχνικών έργων - Κλειδιά

Strength analysis of tightening system for column formworks for building projects – ties (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 64
 7. Νικόλαος Πνευματικός
 8. Πολύζος, Σεραφείμ
 9. Ξυλότυπος | Κλειδιά | Υποστυλώματα | Σφήνες | Λάμες
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΧΤ51
 11. 1
 12. 7
 13. 12
 14. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Η χρήση των κλειδιών, των συστημάτων σύσφιξης ξυλοτύπων υποστυλωμάτων, στα εγχώρια κτιριακά έργα γίνετε εμπειρικά χωρίς προηγούμενη ανάλυση των φορτίων. Στην παρούσα γίνεται η αξιολόγηση του συστήματος σε δυο μέρη.
   Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται εκτενώς τα κλειδιά. Ο τρόπος συναρμολόγησης τους, η κατασκευή τους καθώς και γίνεται ανάλυση της φέρουσας ικανότητα του συστήματος για διάφορες διατομές υποστυλωμάτων. Η υπολογιστική ανάλυση έγινε με περιορισμούς το ύψος του υποστυλώματος και τις διαστάσεις του συστήματος που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Η ανάλυση ακολουθεί την μεθοδολογία υπολογισμού φορτίου νωπού σκυροδέματος στον ξυλότυπο. Διαφοροποιείται ως προς την διάταξη των στοιχείων ενός συμβατικού ξυλότυπου. Παραλείπονται στους υπολογισμούς οι ξυλοδοκοί και τα καδρόνια, καθώς τα κλειδιά εφαρμόζουν απευθείας επάνω στην επιφάνεια επαφής. Από την ανάλυση προκύπτουν οι μέγιστες αντοχές του συστήματος, οι βέλτιστες αποστάσεις τοποθέτησης των κλειδιών για κάθε εξεταζόμενη διατομή υποστυλώματος και οι μέγιστες αντοχές του συστήματος. Στη χρήση του συστήματος γίνεται και η επιμέρους αξιολόγηση υπό το πρίσμα της ασφάλειας.
   Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται βιομηχανοποιημένοι ξυλότυποι υποστυλωμάτων διεθνών οίκων. Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων τάσεων στην κατασκευαστική βιομηχανία. Με τον τρόπο αυτό αποδίδεται μια άτυπη σύγκριση των συστημάτων αυτών, με το σύστημα των κλειδιών.
   Από την ανάλυση αυτή, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για την φέρουσα ικανότητα των κλειδιών και τέθηκαν νέα ερωτήματα ως προς τους περιορισμούς του βέλους κάμψης του σανιδώματος.

  • The use of ties, column formwork clamping systems, in domestic building projects is done empirically without prior analysis. The system is evaluated in two parts. In the first part of the study, the ties are presented extensively. The way they are assembled, their construction as well as an analysis of the bearing capacity of the system for various column cross-sections. The computational analysis was done with restrictions on the height of the column and the dimensions of the system that already exist in the domestic market. The study follows the fresh concrete load calculation methodology in the formwork. It differs in terms of the arrangement of the elements of a conventional formwork. Joists and studs are omitted from the calculations, as the ties fit directly onto the timber surface. From the analysis, the maximum strengths of the system, the optimal spacing of the ties for each analyzed column cross-section and the maximum strengths of the wedge are derived. In the use of the system, the individual evaluation is done in the light of safety. In the second part, manufactured formwork is presented. This presentation aims to highlight the current trends in the construction industry. In this way, an informal comparison of these systems is given, with the system of ties. From this analysis, important conclusions were drawn about the load-bearing capacity of the ties and new questions were raised as to the limitations of the timber bending deflection.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές