Επαγγελματική Εξουθένωση και εργασιακή ικανοποίηση σε επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές) που απασχολούνται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID 19

Burnout syndrome and job satisfaction in ICU staff in the era of Covid-19 pandemic (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΙΚΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Νικολαΐδης Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Φώτιος
 8. Αναγνωστόπουλος Φώτιος, Νικολαϊδης Γεώργιος
 9. Επαγγελματική εξουθένωση, εργασιακή ικανοποίηση, MBI, JSS, ΜΕΘ, Covid-19.
 10. ΔΜΥ 61 Συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της υγείας / Ψυχολογία της υγείας, της αρρώστιας και της φροντίδας της υγείας Διαχείριση του στρες στο χώρο της υγείας,Δυναμική των ομάδων στο χώρο της υγείας
 11. 3
 12. 9
 13. 78
 14. Περιλαμβάνονται πίνακες.
  • Ο SARS-CoV-2 που αναφέρεται ως Covid-19, χαρακτηρίστηκε ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον Μάρτιο του 2020 και έχει έκτοτε επιφέρει εκατομμύρια κρούσματα και θανάτους παγκόσμια. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας και της περίθαλψης , ιδιαίτερα όσοι εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), δέχτηκαν έντονο πλήγμα από την πανδημία, έχοντας να αντιμετωπίσουν πολλά και σοβαρά περιστατικά, όπως επιπρόσθετο φόρτο εργασίας, ψυχολογικό φόρτο και αυξημένο φόβο μόλυνσης, κάτι που επιβάρυνε τα τυχόν προϋπάρχοντα συμπτώματα εξουθένωσης και την εργασιακή τους ικανοποίηση. Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης, μέσα από τις διαστάσεις της συναισθηματικής εξάντλησης, της αποπροσωποποίησης και των προσωπικών επιτευγμάτων, όπως επίσης και της εργασιακής ικανοποίησης ιατρών και νοσηλευτών, υπό το πρίσμα της νόσου Covid-19. Στα πλαίσια της εργασίας, διεξήχθη ποσοτική διαδικτυακή συγχρονική έρευνα σε δείγμα (Ν=78) ιατρών και νοσηλευτών δημόσιων νοσοκομείων που εργάζονται σε ΜΕΘ. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει το επίπεδο επαγγελματικής εξουθένωσης και εργασιακής ικανοποίησης και της μεταξύ τους συσχέτισης σε εργαζόμενους ιατρούς και νοσηλευτές/τριες που απασχολούνται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Δημοσίων Νοσοκομείων στην Ελλάδα. Η έρευνα έγινε με δομημένο ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε την κλίμακα επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory MBI), το ερωτηματολόγιο εργασιακής ικανοποίησης (Job Satisfaction Scale) και δημογραφικά στοιχεία. Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν χαμηλό επίπεδο συνολικής εργασιακής ικανοποίησης, χαμηλή ικανοποίηση από τις αμοιβές, τις προαγωγές και τα οφέλη, μέτρια προς χαμηλή ικανοποίηση από τις ανταμοιβές και τις συνθήκες εργασίας, μέτρια ικανοποίηση από τους συνεργάτες και τη φύση της εργασίας, ενώ η μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν για την ικανοποίηση από τον προϊστάμενο. Η επαγγελματική εξουθένωση του δείγματος ήταν σε υψηλά επίπεδα με περίπου έναν στους δυο να σημειώνει υψηλή συναισθηματική εξάντληση και αποπροσωποποίηση, και δυο στους τρεις χαμηλά επιτεύγματα. Μεταξύ ιατρών και νοσηλευτών δεν σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές στα παραπάνω ψυχομετρικά χαρακτηριστικά, όπως επίσης δεν σημειώθηκαν διαφορές ως προς την εργασία σε μονάδα Covid ή όχι. Η επαγγελματική εξουθένωση βρέθηκε ότι έχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση με την εργασιακή ικανοποίηση. Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για τη συναισθηματική εξάντληση ο αριθμός εφημεριών ανά μήνα αναδείχθηκε ως σημαντικός αρνητικός προβλεπτικός παράγοντας, ενώ η ικανοποίηση από τη φύση της εργασίας, θετικός. Για τα προσωπικά επιτεύγματα το ανδρικό φύλο και η εργασιακή ικανοποίηση από τις συνθήκες λειτουργίας και τις διαδικασίες των νοσοκομείων και η ικανοποίηση από τη φύση της εργασίας αναδείχθηκαν ως σημαντικοί θετικοί προβλεπτικοί παράγοντες.

  • SARS-Cov-2, referred to as Covid-19, was declared to be a pandemic by the World Health Organization in March 2020 and has since then caused millions of cases and deaths worldwide. Healthcare professionals, especially those working in Intensive Care Units (ICUs), have been hit intensively by the pandemic, having to deal with increased and serious cases, as well as additional workload, psycological burden and increased fear of infection, factors which burdened their burnout symptoms and job satisfaction. This dissertation studies the phenomenon of burnout, through the dimensions of emotional exhaustion, depersonalization and personal achievement, as well as job satisfaction of doctors and nurses, in the light of the Covid-19 disease. As part of the dissertation, a quantative cross-sectional survey was conducted on a sample (N=78) of public hospital doctors and nurses working in ICUs. The purpose of the research was to assess the level of burnout and job satisfaction and the correlation between these two, in doctors and nurses working in Intensive Care Units (ICUs) of Public Hospitals, in Greece. The research was done with a structured questionnaire which included the Maslach Burnout Inventory (MBI), the Job Satisfaction Scale (JSS) and demographic data. The results of the survey showed low level of overall job satisfaction, low satisfaction with pay, promotion and benefits, moderate to low  satisfaction with rewards and working conditions, moderate satisfaction with colleagues and the nature of work, while the highest satisfaction score was for supervisor. The sample's burnout level was high with about one in two reporting high emotional exhaustion and depersonalization and two in three low achievements. Between doctors and nurses, no significant differences where found for the above characteristics, as well as no differences in terms of working in a Covid unit or not. Burnout was found to have a statistically significant negative correlation with job satisfaction. In the multiple regression analysis for emotional exhaustion, the number of shifts per month emerged as a significant negative predictor, while satisfaction with the nature of work, a positive one. For personal achievements, male gender and job satisfaction with hospital operating conditions and procedures and satisfaction with the nature of work emerged as significant positive predictors.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές