Διερεύνηση της ποιότητας της διαπροσωπικής επικοινωνίας των χρηστών υπηρεσιών υγείας με τον προσωπικό ιατρό και της συνέχειας της φροντίδας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Investigation of the quality of the interpersonal communication the recipients of Primary Health Care services share with their Personal-Family Doctor and assessment of the Continuity of Care they experience (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 126
 7. Τριανταφυλλίδου, Σοφία
 8. Τριανταφυλλίδου, Σοφία | Αλεξιάς, Γιώργος | Σκαπινάκης, Πἐτρος
 9. προσωπικός ιατρός | πρωτοβάθμια φροντιδα υγείας | συνέχεια στην φροντίδα | διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας / ΔΜΥ61
 11. 2
 12. 42
 13. 160
 14. Πίνακες, Γραφήματα
  • Εισαγωγή: Στην μετά-Covid εποχή και στον απόηχο της οικονομικής κρίσης, τα δομικά προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα υπερτονίστηκαν. Η ΠΦΥ συνιστά πρωταρχικό στόχο τις τελευταίες δεκαετίες του υγειονομικού συστήματος, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας, αποτελεσματική, ασθενοκεντρική και χωρίς αποκλεισμούς παροχή υπηρεσιών υγείας σε συμφωνία με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες ορθής ιατρικής πρακτικής. Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση Πα/Γ.Π.οικ. 34693/2022 εισήγαγε τον θεσμό του «Προσωπικού Ιατρού», ως το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πάροχο ολιστικής φροντίδας υγείας, που θα καλλιεργήσει μια μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης με τον λήπτη των υγειονομικών υπηρεσιών, μέσω αποτελεσματικής θεραπευτικής επικοινωνίας. Σκοπός: Ο σκοπός της προκείμενης μελέτης είναι να εκτιμηθούν και οι τρείς διαστάσεις της Συνέχειας της Φροντίδας (-προσωπική, πληροφοριακή, διαχειριστική), όπως βιώνονται από τους χρήστες υπηρεσιών υγείας που έρχονται επίσης σε επαφή με την Δευτεροβάθμια Περίθαλψη και την διεπιστημονική συνεργασία των επαγγελματιών υγείας. Επίσης στοχεύει στην αποτίμηση της αντίληψης των ληπτών υπηρεσιών υγείας για τις διαπροσωπικές-επικοινωνιακές δεξιότητες του Προσωπικού Ιατρού. Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε συγχρονική μελέτη από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2023 σε δείγμα 160 επισκεπτών των Εξωτερικών Ιατρείων του Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων του Δήμου Νοτίου Πηλίου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε αποτελείται από: i) ερωτήσεις που αφορούν το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ των συμμετεχόντων και την θέση τους για τον θεσμό του «Προσωπικού Ιατρού» ii) το Nijmegen Continuity Questionnaire που ερευνά την προσωπική και διαχειριστική-πληροφοριακή συνέχεια σε συνεργατικό επίπεδο iii) το Communication Assessment Tool που αξιολογεί τις επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες του Προσωπικού ιατρού. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS v. 26.0. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (91,8%) έχουν εγγραφεί σε Προσωπικό ιατρό και συνήθως επισκέπτονται τον ίδιο ιατρό για τα θέματα υγείας τους, καθώς η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε έναν Δήμο με επαρκή κάλυψη από Γενικούς Ιατρούς, που εργάζονται μονίμως στον δημόσιο φορέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν βίωμα υψηλής Συνέχειας της Φροντίδας (Μ.Ο.: 4+0,8), αν και η ολιστική και εις βάθος προσέγγιση του Γενικού Ιατρού επιδέχεται βελτίωσης. Η σχεσιακή Συνέχεια της Φροντίδας (ΣΦ) βιώνεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τους συμμετέχοντες που συνήθως επισκέπτονται τον ίδιο ιατρό και έχουν θετική άποψη για τον θεσμό του Προσωπικού ιατρού. Αρκετά υψηλά ποσοστά ΣΦ καταγράφονται για την εμπειρία των συμμετεχόντων με τον πιο σημαντικό για αυτούς Ειδικό ιατρό (Μ.Ο.:3,7+0,9), ο οποίος υπολείπεται κατά τι του Γενικού Ιατρού σχετικά με την αφοσίωση που επιδεικνύει (Μ.Ο.:3,8+0,9). Όσον αφορά στην πληροφοριακή-διαχειριστική ΣΦ, οι ερωτηθέντες θεωρούν πως οι υγειονομικοί εργαζόμενοι συνεργάζονται και μεταφέρουν πληροφορίες ο ένας στον άλλο αρκετά καλά τόσο στην ΠΦΥ (Μ.Ο.:3,7+0,9), όσο και στα Νοσοκομεία (Μ.Ο.:3,6+0,9), με κάπως χαμηλότερη θετική εκτίμηση σχετικά με την συνεργασία μεταξύ Ειδικού και Γενικού ιατρού (Μ.Ο.:3,5+0,9). Οι αποκριθέντες στην έρευνα εκτιμούν ιδιαίτερα τις επικοινωνιακές δεξιότητες του Οικογενειακού τους ιατρού (Μ.Ο.:4,0+1,0), όμως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σχετικά με την ενδυνάμωση του ασθενούς και την συμπερίληψη της γνώμης του στο θεραπευτικό του πλάνο. Η ικανοποίηση των ασθενών από την επικοινωνία με τον προσωπικό τους ιατρό βρέθηκε να σχετίζεται στατιστικά σημαντικά και θετικά με την ΣΦ (p<0,001). Συμπεράσματα: Η πραγματοποιηθείσα μελέτη καταδεικνύει πως οι συμμετέχοντες διατηρούν στενή προσωπική σχέση με τον Οικογενειακό τους ιατρό που συσχετίζεται θετικά με επιτυχημένη επικοινωνία μαζί του, όμως η πληροφοριακή και διαχειριστική Συνέχεια της Φροντίδας καταγράφεται χαμηλότερα στο συγκεκριμένο περιβάλλον ΠΦΥ. Τα αποτελέσματα υπονοούν πως υπάρχει προοπτική βελτίωσης σε όλες τις διαστάσεις της Συνέχειας της Φροντίδας στην ΠΦΥ του Ελληνικού υγειονομικού συστήματος και ότι οι διαπροσωπικές - επικοινωνιακές δεξιότητες του Οικογενειακού ιατρού είναι ένα προσόν για το οποίο πρέπει να εκπαιδευτεί και να αξιολογηθεί.
  • Introduction: The post-Covid pandemic era and economic crisis have accentuated the structural problems of the Primary Health Care sector in Greece. The latter has been the object of ongoing interest for the last decades in order to provide efficiently high quality, inclusive and patient-centered care in line with the international best practice guidelines for primary care. The recent Ministerial Decision Πα/Γ.Π.οικ. 34693/2022 has introduced the notion “Personal Doctor”, as the first point of contact with the National Health System, tasked with the role of providing holistic health care by establishing a therapeutic trusting relationship over time, through effective communication with the health care services user. Purpose: The aim of this study is to assess all three dimensions of Continuity of Care (personal, informational and management), being experienced by the recipients of Primary Health Care services who also interface with Secondary Care through inter-professional collaboration. It also attempts to evaluate the patients’ perceptions of the interpersonal communication skills that Personal - Family Doctors demonstrate. Methodology: This cross-sectional study was conducted from November 2022 to February 2023 on a sample of 160 out-patient users of the Health Centre and Regional Medical Offices at the Municipality of South Pelion of the 5th YPE. The questionnaire that was distributed consists of i) questions about the social - demographic profile of the participants and their reflection on the institution of “Personal Doctor” ii) the Nijmegen Continuity Questionnaire, which examines personal/relational and team/cross-boundary continuity iii) the Communication Assessment Tool that assesses the Family Doctor’ s communicational and interpersonal skills. The statistical program SPSS v. 26.0. was used for the analysis of the results. Results: The majority of the participants (91,8%) are registered at a “Personal Doctor” and usually visit the same physician for their health issues, as the survey was conducted at a municipality with sufficient coverage of General Practitioners that work permanently in public institutions. The findings of the survey are consistent with very high levels of personal continuity of care (Μ.Ο.: 4+0,8), although the General Practitioner has not perfected yet an intimate and holistic approach with the patient. Personal continuity is experienced at higher levels by the respondents who usually visit the same physician and approve of the constitution of “Personal Doctor”. High enough levels of personal continuity are experienced with the sample’ s most significant specialist (Μ.Ο.:3,7+0,9), but the scores that describe his commitment are somewhat lower than the Family Doctor’ s (Μ.Ο.:3,8+0,9). As far as the experience of informational-management continuity of care is concerned, the respondents consider that care providers cooperate and share medical information sufficiently both in general practice (Μ.Ο.:3,7+0,9) and in hospitals (Μ.Ο.:3,6+0,9), but their estimate on the cooperation between the Family Doctor and the Specialist is slightly lower (Μ.Ο.:3,5+0,9). The respondents of the survey appreciate the interpersonal skills of their Family Doctor (Μ.Ο.:4,0+1,0), but there is room for improvement in relation to patient empowerment and the inclusion of his opinion in the therapeutic plan. The experience of the effective physician-patient communication correlates positively with the occurrence of personal continuity (p<0,001). The participants with chronic health problems that believed that being registered to a Personal Doctor would be helpful, experienced significantly higher personal continuity with their Specialist (p<<0,001). Conclusions: This dissertation has identified that the respondents maintain a strong personal relationship with their Family Doctor that is associated with close and successful communication with him, but informational and managerial continuity of care was found to be low in the primary health care setting in this study. The results imply that there is potential for quality enhancement for all dimensions of continuity of care in the Greek Primary Healthcare system and that the interpersonal - communication skills of the Family Doctor are an asset that should be evaluated by authorities and acquired through education.
 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές