Στάση , κίνητρα και γνώση πολιτών- αιμοδοτών σε σχέση με την εθελοντική αιμοδοσία.

Attitude, motivation and knowledge of citizens- blood donors in relation to voluntary blood donation. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΣΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΡΩΞΑΝΗ
 8. ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Αιμοδοσία, εθελοντές, αιμοδότες, κίνητρα, ικανοποίηση
 10. ΔΜΥΔΕ
 11. 1
 12. 2
 13. 101
 14. Περιέχει :Πίνακες και Γραφήματα
  • Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση των στάσεων, κινήτρων και γνώσης αιμοδοτών και μη αιμοδοτών σε σχέση με την εθελοντική αιμοδοσία. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι να διερευνήσει την ικανοποίηση των αιμοδοτών από το τμήμα Αιμοδοσίας,  τους παράγοντες που ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την αιμοδοσία,  το επίπεδο γνώσης αναφορικά με την αιμοδοσία και τις προθέσεις για την αιμοδοσία,  καθώς και τους τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας της αιμοδοσίας,  της αύξησης της κινητικότητας και συμμόρφωσης των αιμοδοτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και τους παράγοντες που αποθαρρύνουν την αιμοδοσία. Ο πληθυσμός της έρευνας είναι εθελοντές αιμοδότες και μη, καθώς και δότες αντικατάστασης. Για την παρούσα έρευνα αποφασίστηκε να γίνει ποσοτική συλλογή δεδομένων και το εργαλείο συλλογής δεδομένων να είναι το ερωτηματολόγιο. Μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ότι το πιο ισχυρό κίνητρο για την αιμοδοσία είναι για ανθρωπιστικούς λόγους και ακολουθεί η ανάγκη για άτομο του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος και η συμμετοχή σε οργανωμένη αιμοδοσία. Γενικά οι αιμοδότες εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το τμήμα Αιμοδοσίας ενώ όσον αφορά τους παράγοντες που ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την αιμοδοσία οι πιο σημαντικοί είναι ότι η αιμοδοσία μπορεί να σώσει ζωές και αποτελεί πράξη ανεκτίμητης ηθικής αξίας. Όσον αφορά το επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων αναφορικά με την αιμοδοσία προκύπτει ότι οι αιμοδότες έχουν γνώσεις. Τέλος,  οι πιο δημοφιλείς τρόποι βελτίωσης της διαδικασίας της αιμοδοσίας είναι η βελτίωση της προβολής και ενημέρωσης των πολιτών αναφορικά με τα οφέλη της αιμοδοσίας και η βελτίωση της ευελιξίας του ωραρίου στο τμήμα αιμοδοσίας,  ενώ όσον αφορά τους παράγοντες που αποθαρρύνουν την αιμοδοσία οι πιο σημαντικοί είναι κυρίως τα προβλήματα υγείας και ακολουθούν η  αδιαφορία / αμέλεια, ο φόβος για τις βελόνες και ο φόβος λιποθυμίας πριν ή κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας,  καθώς και η ελλιπής ενημέρωση για τη διαδικασία της αιμοδοσίας (χρόνος, τόπος, τρόπος).

  • This paper deals with the investigation of the attitudes, motivations and knowledge of blood donors and non-blood donors in relation to voluntary blood donation. Individual objectives of the research are to investigate the blood donors' satisfaction with the Blood Donation department, the factors that encourage or discourage blood donation, the level of knowledge regarding blood donation and intentions to donate blood, as well as ways to improve the blood donation process, increasing the mobility and compliance of blood donors during the pandemic but also the factors that discourage blood donation. The research population is voluntary blood donors and non-donors, as well as replacement donors. For the present research, it was decided to do quantitative data collection and the data collection tool to be the questionnaire. The research shows that the strongest motivation for donating blood is for humanitarian reasons, followed by the need for a person from the family or friendly environment and participation in organized blood donation. In general, blood donors appear satisfied with the Blood Donation department, while regarding the factors that encourage or discourage blood donation, the most important ones are that blood donation can save lives and is an act of inestimable moral value. Regarding the level of knowledge of the participants regarding blood donation, it appears that blood donors have knowledge. Finally, the most popular ways to improve the blood donation process are to improve the visibility and information of citizens regarding the benefits of blood donation and to improve the flexibility of the hours in the blood donation department, while regarding the factors that discourage blood donation, the most important are mainly health problems, followed by indifference / negligence, fear of needles and fear of fainting before or during blood donation, as well as insufficient information about the blood donation process (time, place, method).

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές