Ο Ρόλος του Χρόνιου Πόνου στην Ποιότητα Ζωής και στην Κοινωνική Αλληλεπίδραση των Ασθενών με Καρκίνο Μαστού

The Role of Chronic Pain in the Quality of Life and Social Interactions of Breast Cancer Patients (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΡΙΤΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. Αναγνωστόπουλος Φώτιος
 8. Αναγνωστόπουλος Φώτιος | Νικολαίδης, Γεώργιος | Σκαπινάκης Πέτρος
 9. Χρόνιος Πόνος, Καρκίνος Μαστού, Ποιότητα Ζωής, Κοινωνική Αλληλεπίδραση
 10. ΔΜΥ - Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας
 11. 1
 12. 8
 13. 96
 14. Περιλαμβάνει Εισαγωγή, Θεωρία, Στατιστικούς Πίνακες, Γραφήματα, Συζήτηση, Περιορισμούς, Προτάσεις, Συμπεράσματα
 15. Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας / M. Robin Di Matteo, Lesile R. Martin
  • Ο χρόνιος πόνος στην περίπτωση του καρκίνου αποτελεί μια πολύπλοκη και σύνθετη κατάσταση, η οποία δεν έχει μελετηθεί ευρέως από την επιστημονική κοινότητα, τόσο σε επίπεδο ελληνικής, όσο και διεθνούς βιβλιογραφίας.

   Η παρούσα εργασία διερευνά τον ρόλο του χρόνιου πόνου στην ποιότητα ζωής και στην κοινωνική αλληλεπίδραση των ασθενών με καρκίνο του μαστού.Η μέθοδος έρευνας που εφαρμόστηκε ήταν η ποσοτική και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ερωτηματολόγιο.  Το ερωτηματολόγιο που συμπεριλήφθηκε στην έρευνα περιλάμβανε δημογραφικές ερωτήσεις καθώς επίσης και έγκυρα και αξιόπιστα ερωτηματολόγια(McGill Short Form,  EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-BR23). Τα ερωτηματολόγια που διαμοιράστηκαν ήταν 200 τα ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν, 133, ποσοστό 66,5%.Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 8 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 20 Ιανουαρίου 2023.

   Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι ασθενείς βρίσκονταν στο αρχικό ή στο μεσαίο στάδιο όταν έγινε η διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν την ασθένεια μέσω χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας, ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν εντοπίστηκαν κακοήθειες σε άλλα σημεία εκτός της περιοχής του μαστού. Επίσης διαπιστώθηκε ότι ο χρόνιος πόνος εστιάζει στην περιοχή του μαστού και έχει διάρκεια κατά μέσο όρο 8 έτη. Οι ασθενείς  χαρακτήρισαν τον χρόνιο καρκινικό πόνο που αισθάνονταν ως ενοχλητικό. Επίσης διαπίστωσαν ότι βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά τη σωματική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική λειτουργικότητα τους, ωστόσο ανέφεραν ότι θεωρούν ότι η συνολική ποιότητα ζωής τους είναι περιορισμένη. Επίσης επεσήμαναν ότι η σεξουαλική λειτουργικότητά τους και σεξουαλική απόλαυσή του συγκαταλέγεται στις αρνητικές πτυχές της ποιότητας ζωής τους. Τόνισαν ότι δεν θεωρούν ότι είναι κοινωνικά απομονωμένοι λόγω της νόσου τους, ενώ η έρευνα κατέδειξε ότι η κοινωνική αλληλεπίδραση αποτελεί μια βασική πτυχή για την υγεία των ασθενών. Διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες που διαγνώστηκαν σε τελικό στάδιο του καρκίνου του μαστού, ή υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή είναι καρκινοπαθείς περισσότερα χρόνια, παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα ποιότητα ζωής, υγείας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

  • Chronic pain in the case of cancer is a complex and complex situation, which has not been widely studied by the scientific community, both at the level of Greek and international literature.

   This paper investigates the role of chronic pain in the quality of life and social interaction of breast cancer patients. The applied research method was quantitative and the research tool used was the questionnaire. The questionnaire included in the survey included demographic questions as well as valid and reliable questionnaires (McGill Short Form, EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-BR23). The distributed questionnaires were 200 questionnaires and 133 were answered, a rate of 66.5%. The survey was conducted from December 8, 2022, to January 20, 2023.

   The results of the survey showed that most patients were in the early or middle stage when they were diagnosed with breast cancer. In the majority of them they stated that they are treating the disease through chemotherapy and radiation therapy, while in most cases no malignancies were detected in places other than the breast area. It was also found that chronic pain focuses on the breast area and lasts an average of 8 years. Patients described the chronic cancer pain they felt as bothersome. They also found that they are at a satisfactory level in terms of their physical, cognitive, emotional and social functioning, however they reported that they consider their overall quality of life to be limited. They also pointed out that their sexual functionality and sexual enjoyment is among the negative aspects of their quality of life. They emphasized that they do not feel that they are socially isolated because of their disease, while research has shown that social interaction is a key aspect of patients' health. It was found that participants who were diagnosed with late-stage breast cancer or were undergoing chemotherapy or had cancer for more years, experienced lower levels of quality of life, health and social interaction.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές