Στρατηγική χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας κατά την περίοδο 2016-2021

Strategic financial analysis of the Greek Pharmaceutical Industry for the period 2016-2021 (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 270
 7. Νικόλαος Οικονόμου
 8. Νικόλαος Οικονόμου | Παναγιώτης Ξένος | Δημήτριος Νιάκας
 9. Φαρμακοβιομηχανία | Xρηματοοικονομική Aνάλυση | Οικονομικές καταστάσεις | Αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και διάρθρωσης κεφαλαίου
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ΔΜΥ60
 11. 1
 12. 63
 13. 23
 14. Περιλαμβάνει : Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
  • Η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα των εθνικών οικονομιών και των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, καθώς περιλαμβάνει τις κρίσιμες διαδικασίες έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων. Από το 2016 έως το 2021, ο κλάδος γνώρισε ταχεία ανάπτυξη, εστιάζοντας στην καινοτομία, την έρευνα για νέα φάρμακα και την αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, ο κλάδος αντιμετώπισε πολλαπλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίαςτου  COVID-19, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για εμβόλια και θεραπείες, τις κανονιστικές αλλαγές, τις πιέσεις στην τιμολόγηση και την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών.Από την άλλη πλευρά κατά την ίδια περίοδο, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αντιμετώπισε πρόσθετα εμπόδια λόγω των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων της χώρας και της δεκαετούς οικονομικής ύφεσης . Οι περικοπές του προϋπολογισμού στις δαπάνες υγείας που προέκυψαν από την κρίση χρέους της χώρας επηρέασαν σημαντικά την ανάπτυξη του κλάδου. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία σημείωσε σημαντική αύξηση των πωλήσεων από το 2016 και μετά, με 80% αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 2017 και 2021 . Η ανάπτυξη αυτή τροφοδοτήθηκε από την αύξηση των εξαγωγών, η οποία οδήγησε σε αύξηση της εξωστρέφειας του κλάδου που αντιπροσωπεύει το 45% των πωλήσεων, και την ταυτόχρονη αύξηση των πάγιων επενδύσεων.

   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση οκτώ ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών και συγκεκριμένα των BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS A.E., ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.,ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε., DEMO Α.Β.Ε.Ε.,ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.,ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε., UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και GENEPHARM Α.Ε. για τη χρονική περίοδο 2016-2021.Οι φαρμακοβιομηχανίες αυτές  αντιπροσώπευαν το 70,2% των συνολικών πωλήσεων και το 83,3% των συνολικών κερδών μεταξύ των 37 μεγαλύτερων βιομηχανικών και παραγωγικών φαρμακευτικών εταιρειών το 2019. Τα οικονομικά στοιχεία για την ανάλυση ελήφθησαν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των επιλεγμένων φαρμακοβιομηχανιών και την εταιρεία  ICAP Group. 

   Η χρηματοοικονομική ανάλυση περιλαμβάνει  μια ολοκληρωμένη εξέταση των στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης,  συνοδευόμενη από τη χρήση των  αριθμοδεικτών ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και διάρθρωσης κεφαλαίου. Η αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων επιβεβαιώνει την ανοδική τάση των πωλήσεων του κλάδου κατά την περίοδο 2016-2021, με ταυτόγχρονη αύξηση της κερδοφορίας. Η χρηματοοικονομική διάρθρωση των εξεταζόμενων εταιρειών βασίζεται κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις ξένων κεφαλαίων- ωστόσο, έχουν καταβληθεί προσπάθειες για τον περιορισμό των υποχρεώσεων από το 2019 και μετά. Η δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας έχει τη δυνατότητα να συνεχιστεί και την επόμενη δεκαετία λόγω των ευνοϊκών συνθηκών στο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον, καθιστώντας την κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας.

  • The pharmaceutical industry is a critical component of national economies and healthcare systems worldwide, as it includes the critical processes of research, development, production, and marketing of medicines. From 2016 to 2021, the industry experienced rapid growth, focusing on innovation, research for new drugs, and increasing demand for personalized healthcare. However, the industry faced multiple challenges during this period, including the COVID-19 pandemic, which resulted in an increase in demand for vaccines and treatments,, regulatory changes, pricing pressures and changing consumer behavior. On the other hand, during the same period, the Greek pharmaceutical industry faced additional obstacles due to the country's ongoing regulatory reforms and the ten-year economic recession. Budget cuts in health spending resulting from the country's debt crisis have had a significant impact on the growth of the sector. Nevertheless, the Greek pharmaceutical industry has seen a significant increase in sales from 2016 onwards, with an 80% increase in sales between 2017 and 2021. This growth was fueled by an increase in exports, which led to an increase in the industry's extroversion, accounting for 45% of sales, and a simultaneous increase in fixed investments.

   The purpose of this paper is the financial analysis of eight Greek pharmaceutical companies, namely BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS S.A., VIANEX S.A., FARMATEN S.A., DEMO S.A., ELPEN PHARMACEUTICAL INDUSTRY S.A., RAFARM S.A,         UNI-PHARMA KLEON CHETIS S.A. and GENEPHARM S.A. for the period 2016-2021.These pharmaceutical companies accounted for 70.2% of total sales and 83.3% of total profits among the 37 largest industrial and manufacturing pharmaceutical companies in 2019. The financial data for the analysis was obtained from the published financial statements of the selected pharmaceutical companies and ICAP Group. The financial analysis includes a comprehensive examination of balance sheet and income statement, accompanied by the use of liquidity, activity, profitability and capital structure ratios. The assessment of the financial data confirms the upward trend of the industry's sales over the period 2016-2021, with a concomitant increase in profitability. The financial structure of these companies is primarily based on foreign capital investments; however, efforts have been made to limit liabilities from 2019 onwards. The dynamic growth of the Greek pharmaceutical industry has the potential to continue over the next decade due to the favorable conditions in the international and domestic environment, making it a critical factor for Greece's economic growth.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές