Διερεύνηση συσχέτισης των στάσεων για την πολιτισμική διαφορετικότητα και της ενσυναίσθησης νοσηλευτών δημόσιων νοσοκομείων.

Investigating the correlation of cultural diversity attitudes and empathy of public hospital nurses. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΖΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Αλεξιάς, Γεώργιος
 8. Αλεξιάς, Γεώργιος | Τριανταφυλλίδου, Σοφία | Σκαπινάκης, Πέτρος
 9. πολυπολιτισμικότητα, (δια-)πολιτισμική ενσυναίσθηση, νοσηλευτές, δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας
 10. Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση των Νοσοκομείων/Υπηρεσιών Υγείας/ΔΜΥ 61
 11. 1
 12. 105
 13. Πίνακες συμπεριλαμβάνονται
 14. Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας/Dimatteo,M.R&Martin,L.R.
  • Εισαγωγή: Καθώς οι κοινωνίες καθίστανται ολοένα και πιο πολυπολιτισμικές, προκύπτει η ανάγκη για εύρεση τρόπων αντιμετώπισης των ασθενών με διαφορετική κουλτούρα, για παροχή ολοκληρωμένων αποτελεσματικών, αποδοτικών  και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό οι στάσεις των νοσηλευτών απέναντι σε πολιτισμικά διαφορετικούς ασθενείς είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ενσυναίσθηση έχει υποστηριχθεί ότι μπορεί να συμβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση.

   Σκοπός: Η διερεύνηση των στάσεων των νοσηλευτών στην δημόσια δευτεροβάθμια περίθαλψη έναντι της πολιτισμικής διαφορετικότητας και η σχέση αυτών με την ενσυναίσθηση.

   Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Για τη διερεύνηση των στάσεων των νοσηλευτών έναντι πολιτισμικά διαφορετικών ασθενών και για τη διερεύνηση της ενσυναίσθησης χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα ερωτηματολόγια. Το δείγμα αποτελείται από 179 νοσηλευτές που υπηρετούν στη δημόσια δευτεροβάθμια περίθαλψη στον Νομό Αττικής.

   Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές διέπονται από ένα μέτριο προς αρκετά υψηλό επίπεδο θετικών στάσεων έναντι των ασθενών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και από ένα χαμηλό επίπεδο ενσυναίσθησης. Βρέθηκε στατιστικά θετική σχέση μεταξύ της στάσης των νοσηλευτών έναντι της πολιτισμικής διαφορετικότητας και της ενσυναίσθησης. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοσηλευτών επηρεάζουν εν μέρει τις στάσεις τους έναντι των ασθενών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και το επίπεδο ενσυναίσθησής τους.

   Συμπεράσματα: Βάσει των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται πως οι νοσηλευτές θα πρέπει να αναπτύξουν πιο θετικές στάσεις έναντι των ασθενών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και προς αυτήν την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η ενίσχυση της ενσυναίσθησης. Για τον λόγο αυτόν προτείνονται η διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους, η παρακολούθηση σεμιναρίων/επιμορφωτικών προγραμμάτων, η διαμόρφωση ενός κατάλληλου οργανωσιακού περιβάλλοντος, η συνεργασία με φορείς που σχετίζονται με διαπολιτισμικά διαφορετικούς ασθενείς. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες σε διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ιατρούς, ασθενείς), αλλά και η διερεύνηση της επίδρασης και των οργανωσιακών παραγόντων, ώστε να προσδιοριστούν τυχόν εμπόδια στους ίδιους τους οργανισμούς υγείας.


  • Introduction: As societies become even more multicultural, there is a need to find ways to deal with patients from different cultures, to provide integrated effective, efficient and quality healthcare. In this context, the attitude of nurses towards culturally different patients is particularly important. Empathy has been argued to provide help towards this direction.

   Purpose: To examine the attitudes of nurses in public secondary care towards cultural diversity and their relationship with empathy.

   Method: The quantitative method with an online questionnaire was used. In order to examine nurses' attitudes towards culturally diverse patients and empathy standardized questionnaires were used. The sample consists of 179 nurses who serve in public secondary care in the Prefecture of Attica.

   Results: Nurses are governed by a moderate to fairly high level of positive attitudes towards ethnic minority patients and a low level of empathy. A statistically positive relationship was found between nurses' attitudes towards cultural diversity and empathy. Nurses' demographic characteristics partly influence their attitudes towards ethnic minority patients and their level of empathy.

   Conclusions: Based upon the results of the research, nurses should develop more positive attitudes towards patients belonging to ethnic minorities, and hence the strengthening of empathy is necessary. Reshaping their curriculum, attending seminars/training programs, shaping an appropriate organizational environment, and collaborating with agencies that deal with cross-culturally diverse patients, are propositions towards the direction of empathy’s increase. However, further studies are needed across different stakeholders (e.g. physicians, patients), as well as studies examining the impact of organizational factors so as to identify any barriers within health organizations.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές