Συγκριτική μελέτη της ικανοποίησης από τις υπηρεσίες υγείας ανάμεσα στου κατοίκους της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

Comparative study of satisfaction from health services among the residents of the Region of Central Macedonia. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
 8. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. ποιότητα, υγεία, υπηρεσίες υγείας, ασθενείς, Ελλάδα, συγκριτική μελέτη
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 11. 14
 12. 22
 13. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ
  • Εισαγωγή: Στην σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από διαρκώς μεταβαλλόμενες και πιεστικές υγειονομικές ανάγκες των ατόμων αλλά και απροσδόκητες προκλήσεις που ενσκήπτουν αιφνιδιαστικά όπως η πανδημία του Covid19, η εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αποτελεί αναντίρρητη επιταγή. Σε ό,τι αφορά την ελληνική πραγματικότητα, είναι ευρέως παραδεκτό ότι παρά την ύπαρξη ενός σημαντικού φάσματος υγειονομικών παροχών και υπηρεσιών στην χώρα, το ελληνικό σύστημα υγείας εξακολουθεί να έχει πολλές παθογένειες στην πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην πρόληψη αλλά στη συνεχιζόμενη παρακολούθηση των ασθενών, όπου αυτή απαιτείται. Σκοπός και στόχοι: Η αναζήτηση πιθανών ανισοτήτων στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ανάμεσα στα επαρχιακά νοσοκομεία και στα τριτοβάθμια νοσοκομεία των πόλεων, ανάμεσα στα δημόσια και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια καθώς και των πιθανών ανισοτήτων που σχετίζονται με φύλο και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των ληπτών υπηρεσιών υγείας. Μεθοδολογία: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2022, σε τυχαίο δείγμα 771 ατόμων, χρηστών υπηρεσιών υγείας στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων καθώς και τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης ασθενών VSQ-9 και PSQ-18. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 27. Αποτελέσματα: Καταδεικνύεται από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα άλλα και στα άτομα διαφορετικού κοινωνικού και οικονομικού υποβάθρου ως προς την ικανοποίηση από τις λαμβανόμενες υπηρεσίες υγείας είναι στατιστικά σημαντικές με τις γυναίκες και τα φτωχότερα στρώματα να εμφανίζουν στατιστικά μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης. Ακόμη, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές αναμεσά στην δημόσια και στην ιδιωτική υγεία με την δημόσια υγεία να υπερτερεί ως προς την ικανοποίηση που προσφέρει στους λήπτες των υπηρεσιών της. Τέλος, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα νοσοκομεία των πόλεων και της επαρχίας ως προς την αξιολόγησή τους από τους ασθενείς. Συζήτηση: Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας που παρατηρούνται στις γυναίκες στην Ελλάδα, οι πολλαπλοί ρολόι που καλούνται να αναλάβουν οι ίδιες με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του διαθέσιμου χρόνου τους αλλά και την επιβάρυνση της ψυχοσωματικής τους κατάστασης μπορούν να εξηγήσουν την μικρότερη ικανοποίηση των γυναικών από τις παρεχόμενες σε αυτές υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον η φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας μετά την δεκαετή οικονομική κρίση του 2010 αλλά και η πανδημία του Covid19 μπορούν πιθανόν να εξηγήσουν την στροφή και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην δημόσια υγεία. Συμπεράσματα Σε μια διεθνή πραγματικότητα που βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή, η ενθάρρυνση της ερευνάς για την ποιοτική αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, αποτελεί το θεμέλιο της προόδου και της εξέλιξης των κοινωνιών.
  • Introduction: In the modern reality, which is characterized by ever-changing and pressing health needs of individuals as well as unexpected challenges that suddenly arise such as the Covid19 pandemic, ensuring quality health services is an irrefutable imperative. As far as the Greek reality is concerned, it is widely accepted that despite the existence of an important range of health benefits and services in the country, the Greek health system still has many problems concerning access to primary health care, prevention policies and the ongoing monitoring of patients. Aim: The investigation of possible inequalities in the quality of the provided health services between the provincial hospitals and the tertiary hospitals of the cities, between public and private clinics as well as the possible inequalities related to gender and the socio-economic background of the recipients of health services. Methodology: The data collection was carried out during the month of December 2022, in a random sample of 771 people, users of health services in the Region of Central Macedonia. A socio-demographic questionnaire as well as the patient satisfaction questionnaires VSQ-9 and PSQ-18 were used. The IBM SPSS Statistics 27 program was used to analyze the data. Results: The results of the research show that the differences between the two sexes, as well as between people of different social and economic backgrounds in terms of satisfaction with the health services received, are statistically significant. Women and the poorest strata show statistically lower rates of satisfaction. Furthermore, statistically significant differences were observed between public and private health, with public health being superior in terms of the satisfaction it offers to the recipients of its services. Finally, no significant differences are observed between urban and rural hospitals in terms of their evaluation by patients. Discussion: The higher rates of unemployment observed among women in Greece, the multiple social roles that they are asked to undertake, resulting in the minimization of their available time, can explain the lower satisfaction rates of women from the services provided to them by health services. In addition, the impoverishment of Greek society after the ten-year economic crisis of 2010 and the Covid19 pandemic can probably explain the shift and trust of citizens in public health. Conclusions: In an international reality that is at an important turning point, the encouragement of research on the evaluation of health services is the foundation of the progress and evolution of societies. Keywords: quality, health, health services, patients, Greece, comparative study
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές