Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

Proucts influences the quality of life of patients with chronic kidney undergoing hemodialysis (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΓΚΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 02 October 2023
 5. Ελληνικά
 6. 131
 7. Αλεξόπουλος Ευάγγελος
 8. Ραφτόπουλος, Βασίλειος
 9. χρόνια νεφρική νόσος,τελικού σταδίου νεφρική νόσος,αιμοκάθαρση,ποιότητα ζωής
 10. ΔΜΥ51
 11. 1
 12. 15
 13. 94
  • Η χρόνια νεφρική νόσος, όπως κάθε χρόνια ασθένεια, οδηγεί σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής του ατόμου. Στο τελικό στάδιο της νόσου  απαιτείται νεφρική υποκατάσταση μέσω αιμοκάθαρσης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε τέσσερα κέντρα στην Αθήνα: Νεφροϊατρική, Νεφροϊατρική RING (Μαρούσι), Νεφροϊατρική GREEN (Αχαρναί) και Νεφρός Νέας Ιωνίας. Οι ασθενείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο  με δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, τόπος διαμονής και ετήσιο εισόδημα), τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης και την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής (ερωτηματολόγιο Missoula – VITASQualityofLife, MVQUOLI). Το MVQUOLI αξιολογεί τη συνολική ποιότητα ζωής και επιμέρους κλίμακες αυτής, συγκεκριμένα τα συμπτώματα, τη λειτουργικότητα, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την ευεξία και την πνευματικότητα. Συμμετείχαν 144 νεφροπαθείς (54,9% άνδρες, 44,4% γυναίκες), σχεδόν όλοι άνω των 40 ετών και το 61,2% υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση για πάνω από 2 έτη. Η συνολική ποιότητα ζωής του δείγματος τείνει προς το μέτριο, με το εισόδημα να αποτελεί τον μόνο παράγοντα που συσχετίστηκε σημαντικά με αυτήν, καθώς και με την υποκλίμακα της ευεξίας. Ο τόπος διαμονής συσχετίστηκε με την υποκλίμακα των συμπτωμάτων, τα επίπεδα λειτουργικότητας και τα επίπεδα πνευματικότητας. Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι η ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνια νεφρική νόσο που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση είναι μέτρια, με τους κύριους παράγοντες που την επηρεάζουν είναι το ετήσιο εισόδημα και ο τόπος διαμονής, με τους διαμένοντες σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας ή και εκτός Αττικής να παρουσιάζουν διαφορές στις επιμέρους κλίμακες της ποιότητας ζωής.

  • Chronic kidney disease, like any chronic disease, leads to a significant deterioration of the person's quality of life. In the final stage of the disease, renal replacement through hemodialysis is required. The purpose of the present study was to investigate the quality of life of patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis. Patients undergoing hemodialysis at four centers in Athens participated in the study: Nefroiatriki Nephrology, Nefroiatriki RING  (Marousi), Nefroiatriki GREEN  (Acharnai) and Nefros Nea Ionia. Patients were asked to complete a questionnaire with demographic characteristics (gender, age, marital status, education level, place of residence, and annual income), duration of hemodialysis, and quality of life assessment (Missoula Questionnaire – VITASQualityofLife, MVQUOLI). The MVQUOLI assesses overall quality of life and its subscales, namely symptoms, functioning, interpersonal relationships, well-being, and spirituality. 144 renal patients participated (54.9% men, 44.4% women), almost all over 40 years of age and 61.2% undergoing hemodialysis for more than 2 years. The overall quality of life of the sample was tending to be moderate, with income being the only factor significantly associated with it, as well as the well-being subscale. Place of residence was associated with symptom subscales, levels of functioning, and levels of spirituality. The present study shows that the quality of life of patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis is moderate, with the main factors affecting it being annual income and place of residence, with those living in different areas of Athens or outside Attica having show differences in the subscales of quality of life.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές