Προσφορά και διάθεση αίματος σε επαρχιακό νοσοκομείο. Διερεύνηση κινήτρων εθελοντών αιμοδοτών

Blood offering and availability in a provincial hospital. Investigation of blood donors' motivations (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΔΥΛΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Αλεξόπουλος Ευάγγελος
 8. Ραφτόπουλος, Βασίλειος
 9. αιμοδοσία, εθελοντές, κίνητρα
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας/ ΔΜΥ61
 11. 1
 12. 3
 13. 33
  • Η αιμοδοσία αποτελεί σημαντικό τμήμα της υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως και ύψιστη έκφραση εθελοντισμού, προσφοράς και αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο ως δώρο ζωής για κάποιον που έχει ανάγκη.Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των γνώσεων και των κινήτρων που ωθούν τους αιμοδότες να γίνουν εθελοντές και να συνεχίζουν να συμμετέχουν στις δράσεις αιμοδοσίας σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο αλλά και των ανασταλτικών παραγόντων μη δωρεάς αίματος και των τρόπων διευκόλυνσης της ανάπτυξης της αιμοδοσίας. 185 ενήλικες εθελοντές αιμοδότες του επαρχιακού νοσοκομείου της Σάμου που προσήλθαν στο τμήμα αιμοδοσίας τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022 συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 21 ερωτήσεων κλειστού τύπου, οι οποίες αναλύθηκαν περιγραφικά και στατιστικά ( test, συντελεστής συσχέτισης του Spearman και ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης) με το SPSS 25.  Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 37 έτη, κυρίως άνδρες (82%) και το 50% ανώτερου και ανώτατου εκπαιδευτικού επιπέδου. Η πλειοψηφία είχε παρακινηθεί από κάποιον εθελοντή αιμοδότη στο οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον. Ως σημαντικά κίνητρα για την αιμοδοσία επιπροσθέτως των ανθρωπιστικών λόγων (αλτρουισμού) και της ανάγκης για αίμα προσώπου της οικογένειας ή του φιλικού περιβάλλοντος, αναδείχθηκαν  η συμπεριφορά και η κατάρτιση του προσωπικού, τα μέτρα ασφάλειας και η οργανωμένη αιμοδοσία. Οι εθελοντές μεγαλύτερης ηλικίας δηλώνουν λιγότερα κίνητρα. Ως ανταμοιβή δηλώθηκαν κυρίως η πληρότητα και η ικανοποίηση από την πράξη προσφοράς, ότι νιώθουν σημαντικοί και χρήσιμοι και ότι αποτελεί παρακαταθήκη σε ενδεχόμενη ανάγκη. Δηλώθηκαν επίσης έλλειψη και ενοχές αν διακόψουν. Η λήψη άδειας φαίνεται να δρα επιπροσθέτως ως συναισθηματική ανταμοιβή. Από την άλλη, ο φόβος για τις βελόνες και το αίμα, η έλλειψη ευαισθητοποίησης, η κοινωνική αδιαφορία και αμέλεια καθώς και η έλλειψη ενημέρωσης και η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αιμοδοσίας δηλώθηκαν ως τα βασικά εμπόδια και ανασταλτικοί παράγοντες. Τέλος, η αύξηση των κινητών μονάδων, των κέντρων και σταθμών αιμοδοσίας, η βελτίωση της ενημέρωσης και η ευελιξία στα ωράρια και τα ραντεβού είναι τρόποι διευκόλυνσης της αιμοδοσίας. Μεγάλες διακυμάνσεις ανά χρονική περίοδο και κλινική του νοσοκομείου παρουσίασαν η προσφορά και διάθεση αίματος γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη συστηματικής και εντατικής προσπάθειας έλξης και διατήρησης ικανού αριθμού εθελοντών.

  • Blood donation is an important part of health care worldwide and the highest expression of volunteerism, giving and solidarity to fellow human being as a gift of life for someone in need. The purpose of this paper is to investigate the knowledge and motivations that drive blood donors to become volunteers and continue to participate in blood donation activities in a provincial hospital, but also the inhibiting factors of not donating blood and the ways to facilitate the development of blood donation. For the needs of the work, a quantitative research was carried out. The sample consisted of 185 adult volunteer blood donors of the provincial hospital of Samos who came to the blood donation department in January and February 2022. The participants were selected using the technique of simple random sampling, without replacement. A special self-completion questionnaire of 21 closed questions was developed. During statistical processing, the Kolmogorov-Smirnov test was used and the mean value, standard deviation, median and interquartile ranges were checked. Additionally, the X^2 homogeneity test and Spearman's correlation coefficient were used. Finally, a linear regression analysis was performed with the sequential inclusion/removal procedure at two-sided significance levels and α=0.05. According to what was analyzed, there are fewer women than men, the average age is 36.9 years, and the largest percentage is of a senior and top level. The majority had a volunteer blood donor in their family or friends environment. Important is the humane behavior of the staff and their training, as well as the safety measures taken. Altruism, helping others, reciprocity, subjective norms, curiosity, and free consideration are noted as key motivations. On the other hand, fear of needles and blood, lack of awareness, social indifference and negligence as well as lack of information and access to blood donation facilities are noted as key barriers and inhibiting factors. Finally, increasing mobile units, blood donation centers and stations, improving information and flexibility in timings and appointments are ways to facilitate blood donation.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές