Διερεύνηση του πλεονάσματος προσόντων σε νοσηλευτικό προσωπικό και συσχέτιση με την εργασιακή σιωπή

Investigating overqualification in nursing staff and association with employee silence (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΙΟΛΑ ΝΤΟΥΣΚΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 53
 7. ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΛΑΠΠΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. πλεόνασμα προσόντων, εργασιακή σιωπή, φροντίδα υγείας, νοσηλευτικό προσωπικό
 10. ΔΜΥ50
 11. 1
 12. 4
 13. 47
  • Εισαγωγή: Το νοσηλευτικό επάγγελμα χαρακτηρίζεται από ποικίλο εργατικό δυναμικό με διαφορετικά επίπεδα προσόντων, δεξιοτήτων και εμπειρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το φαινόμενο του αντιληπτού πλεονάσματος προσόντων συγκεντρώνει αυξανόμενη προσοχή στον τομέα του μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπό του στη συμπεριφορά των εργαζομένων. Σκοπός: Η μελέτη είχε σκοπό να διερευνήσει την συσχέτιση μεταξύ του αντιληπτού πλεονάσματος προσόντων και διαφορετικών τύπων εργασιακής σιωπής σε νοσηλευτές/τριες και βοηθούς νοσηλευτών δημόσιου νοσοκομείου. Μεθοδολογία: Στην παρούσα συγχρονική μελέτη (cross-sectional study) που διενεργήθηκε κατά τον Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2022 συμμετείχε το νοσηλευτικό προσωπικό (δείγμα ευκολίας, n=80) του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που περιείχε κοινωνικοδημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά και δύο κλίμακες: την Κλίμακα Αντιληπτού Πλεονάσματος Προσόντων (Scale of Perceived Overqualification, SPOQ), και την κλίμακα Κλίμακα Σιωπηλότητας Εργαζομένου (Employee Silence Scale, ESS) (Knoll & Van Dick, 2013) που διερευνά τέσσερα είδη σιωπής (Quiescent Silence - Αμυντική σιωπή, Acquiescent Silence - Αδρανής σιωπή, Prosocial Silence - Προκοινωνική σιωπή και Opportunistic Silence - καιροσκοπική σιωπή). Αποτελέσματα: Όσοι/ες ανέφεραν μεγαλύτερο αντιληπτό πλεόνασμα προσόντων, δήλωσαν και χαμηλότερα επίπεδα αμυντικής σιωπής. Στο παρόν δείγμα δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση με άλλους τύπους σιωπής. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ενώ το πλεόνασμα προσόντων μπορεί να σχετίζεται με μείωση της εργασιακής αμυντικής σιωπής, η επίδρασή του σε άλλες μορφές σιωπής δεν είναι τόσο σαφής. Τα νοσοκομεία θα μπορούν να σχεδιάζουν στρατηγικές για την προώθηση της ανοιχτής επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων μεταξύ του νοσηλευτικού εργατικού δυναμικού τους, ενισχύοντας τελικά την ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών και το συνολικό περιβάλλον εργασίας.
  • Introduction: The nursing profession is characterized by a diverse workforce comprising individuals with varying qualifications, skillsets, and levels of experience. Within this multifaceted context, the phenomenon of perceived overqualification has gathered increasing attention within the realm of health services management, prompting inquiries into its potential ramifications on the behavior of healthcare employees. Purpose: The primary objective of this study is to explore the relationship between perceived overqualification and distinct categories of employee silence manifested by nurses and nursing assistants employed in public hospitals. Methodology: The study conducted between October and December 2022 encompassed a convenience sample of 80 nursing staff members affiliated with the General Hospital of Lamia. Participants completed a questionnaire encompassing sociodemographic and work-related characteristics. Additionally, two scales were administered: the Scale of Perceived Overqualification (SPOQ) and the Employee Silence Scale (ESS), as developed by Knoll and Van Dick in 2013. The ESS assesses four distinctive types of silence, namely Quiescent Silence, Acquiescent Silence, Prosocial Silence, and Opportunistic Silence. Results: The findings indicate that nurses reporting a heightened sense of perceived overqualification exhibited lower levels of Quiescent silence. However, no correlation was identified between perceived overqualification and other types of silence among the study's participants. Conclusions: The study's results suggest that while perceived overqualification may be linked to a reduction in employee quiescent silence, its influence on different types of silence remains less conclusive. These findings hold significance for healtcare management, as they can inform the development of strategic initiatives aimed at fostering transparent communication, and effective decision-making within the nursing workforce. Ultimately, such measures can enhance both the quality of patient care and the overall work environment in healthcare institutions.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές