Προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας μέσα από ψηφιακές εφαρμογές Μελέτη περίπτωσης SMART EYE

Projecting and highlighting cultural heritage through digital applications. Case Study SMART EYE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 2 Οκτωβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. ΜΠΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
 8. ΜΠΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗΣ, ΦΙΛΗΜΩΝ | Μπαλτζής Αλέξανδρος | ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Αειφορική Προστασία
 10. Πολιτιστική Επικοινωνία
 11. 2
 12. 31
 13. 42
 14. Κείμενα, Εικόνες,Σχέδια, Πίνακες
 15. Αθανασοπούλου, Κ.
  • Η τεχνολογία μέσα από ψηφιακές εφαρμογές ασκεί τα τελευταία χρόνια καθοριστική επίδραση στον τρόπο διαχείρισης και προβολής του πολιτιστικού αποθέματος. Έτσι, τα τεκμήρια μετατρέπονται σε ψηφιακές δράσεις διαμορφώνοντας νέες συνθήκες επικοινωνίας μεταξύ κοινού και πολιτιστικής κληρονομίας. Η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών προσφέρει τη δυνατότητα της εκπαίδευσης αλλά και της ψυχαγωγίας του κοινού.

   Μια εφαρμογή ψηφιοποίησης και ψηφιακής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η εφαρμογή «Smart Eye», που αναπτύχθηκε μέσα από το ερευνητικό έργο «Smart Eye: Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήματος Έξυπνης Οπτικοποίησης Μη Ορατών Αρχαιοτήτων». Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα το όποιο δίνει τη δυνατότητα περιήγησης σε ένα αρχαιολογικό χώρο ανασκαμμένο αλλά καταχωμένο χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο για φορητές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα και ταμπλετ) και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης (περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ), του Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ και της INFOΔΗΜ-Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η εφαρμογή δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες στον αρχαιολογικό χώρο του σύγχρονου οικισμού της Θέρμης Θεσσαλονίκης και αξιολογήθηκε από το κοινό ως προς την απόδοσή της.

   Αυτό που γίνεται σαφές είναι πως μέσω της εφαρμογής, ο χρήστης αποκτά μια άμεση αισθητηριακή – οπτική επαφή με αρχαιότητες, οι οποίες δεν είναι ορατές στο γυμνό μάτι. Μέσω της παρεχόμενης πληροφορίας, ο χρήστης αντιλαμβάνεται τις αρχαιότητες αυτές στις πραγματικές τους διαστάσεις και υφές, ενώ έρχεται σε επαφή με τον αρχαιολογικό πλούτο και τους συμβολισμούς, που τις συνοδεύουν. Η εφαρμογή Smart Eye δεν είναι απλά καινοτόμος λόγω των τεχνολογιών που ενσωματώνει (AR, GIS, GPS κτλ), αλλά κυρίως γιατί ενισχύει τη διάχυση του πολιτιστικού αποθέματος μιας περιοχής, καθιστώντας την πολιτιστική κληρονομιά ως απτό, μετρήσιμο και κατανοητό δεδομένο για το ευρύ κοινό και την επιστημονική κοινότητα εν γένει. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την αρχή της αειφορίας, δηλαδή του πολλαπλασιασμού του αντίκτυπού της στην κοινωνία των πολιτών.

  • In recent years, technology through digital applications has exerted a decisive influence on the way cultural resources are managed and displayed. Thus, data are transformed into digital actions shaping new conditions of communication between the public and cultural heritage. The digitization of cultural heritage through the development of modern applications offers the possibility of educating and entertaining the public.

   A cultural heritage digitization and digital management application is the 'Smart Eye' application, developed through the research project 'Smart Eye: Development of a Model System for Intelligent Visualization of Invisible Antiquities'. It is an innovative system that enables a tour of an excavated but buried archaeological site using an Augmented Reality (AR) environment. This program is designed for mobile devices (smartphones and tablets) and is implemented through the General Secretariat of Research and Innovation by the Ephorate of Antiquities of the Thessaloniki Region (a regional agency of Ministry of Culture), the Photogrammetry and Remote Sensing Laboratory of the Department of Agronomists and Topographical Engineers of Aristotle University of Thessaloniki and the INFODIM-Geographic Information Systems corporation. The application was tested in real conditions at the archaeological site of the modern settlement of Thermi Thessaloniki and evaluated by the public in terms of its performance.

   What becomes clear is that through the application, the user obtains a direct sensory-visual contact with antiquities, which are not visible to the naked eye. Through the information provided, the user perceives these antiquities in their real dimensions and textures, while coming in contact with the archaeological wealth and symbolism that accompany them. The Smart Eye application is not only innovative because of the technologies it incorporates (AR, GIS, GPS, etc.), but mainly because it enhances the diffusion of the cultural stock of a region, making the cultural heritage tangible, measurable and comprehensible data for the general public and the scientific community in general. In this way, it contributes to the protection of cultural heritage under the principle of sustainability, multiplying its impact on the society of citizens.


 16. Hellenic Open University
 17. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.