ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

 1. MSc thesis
 2. Κατσιαμάνης, Νικόλαος
 3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
 4. 2 Οκτωβρίου 2023
 5. 146
 6. Κυριακού, Μαρία
 7. Accounting | Λογιστική | Greek Accounting Standards | Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα | Trial Balance | Ισοζύγιο Λογιστικής | International Accounting Standards | Διεθνη Λογιστικά Πρότυπα | Multinational groups of companies | Πολυεθνικοί Όμιλοι Επιχειρήσεων | Financial Statements | Οικονομικές καταστάσεις
 8. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 9. 1
 10. 20
 11. 40
  • Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την εφαρμογή στη Ελλάδα, των Διεθνών Λογιστικών προτύπων για τις εισηγμένες επιχειρήσεις και όσες προαιρετικά το έχουν επιλέξει, καθώς και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν.4308/2014). Οι επιχειρήσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αρμόδιες αρχές και οι επαγγελματίες έχουν προσαρμοστεί. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει ορισμένα από πιο συχνά χρησιμοποιούμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 2, ΔΛΠ 12, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 38) και να συγκρίνει τις τυχόν διαφορές με τα ΕΛΠ. Να παρουσιάσει το σχετικά νέο ΔΠΧΑ 16- Μισθώσεις, την προσαρμογή του στα ΕΛΠ καθώς και την εξέλιξη του στο χρόνο. Να παρουσιάσει τα κοινά στοιχεία και τις διαφοροποιήσεις με τα λογιστικά πρότυπα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Να δώσει έμφαση στο θέμα της πολυπλοκότητας για τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων που έχουν θυγατρικές σε χώρες που εφαρμόζουν διαφορετικά λογιστικά πρότυπα και οι οποίες ενοποιούν τα οικονομικά δεδομένα για της ανάγκες παρουσίασης τους, στους επενδυτές τις τράπεζες και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Να παρουσιάσει τους προτεινόμενους τρόπους προσαρμογής και παρακολούθησης των ισοζυγίων λογιστικής και φορολογικής βάσης. Γίνεται μια προσπάθεια πρακτικής παρουσίασης των εργασιών για την σύγκριση των δύο ισοζυγίων (Ισοζύγια λογιστικής και φορολογικής βάσης), τον εντοπισμό των διαφορών και της παρουσίασης τους στα φορολογικά έντυπα. Καθώς και την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο Αθηνών, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα μεΕπίσης, την παρουσίαση παραδείγματος μετατροπής του ισοζυγίου από τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, στα πρότυπα τις μητρικής για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. τα ΔΛΠ
  • Several years have passed since the implementation in Greece of the International Accounting Standards for listed companies and those who have voluntarily adopted it, as well as the Greek Accounting Standards (Law 4308/2014). Corporates, educational institutions, competent authorities and professionals have sufficiently adapted the new standards. The purpose of the paper is to present some of the most frequently used International Accounting Standards (IAS 1, IAS 2, IAS 12, IAS 16, IAS 18, IAS 38) and to compare any differences with the Greek GAAP. To present the recently implemented IFRS 16 - Leases, its adaptation to Greek GAAP, as well as its evolution during the years. To emphasize the issue of complexity for multinational groups of companies which have subsidiaries in countries that apply different accounting standards and consolidate financial data for their presentation needs, to investors, banks and other stakeholders. To present the proposed ways of adjusting and monitoring the trial balances of accounting data and tax base balances. An attempt is made to present the tasks in a practical way to compare the two balances (Accounting and tax base trial balances), identify the differences and present them in the tax forms. As well as the presentation of the financial statements of a listed company on the Athens stock exchange, which have been drawn up in accordance with IAS.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές