ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

INEQUALITIES IN THE ACCESS AND PROVISION OF HEALTHCARE SERVICES FOR REFUGEE POPULATION IN NOTHERN GREECE (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΣΜΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΡΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 9. ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ | ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ | ΑΙΤΩΝ ΑΣΥΛΟ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΔΜΥ 51
 11. 1
 12. 19
 13. 62
  • Περίληψη

   Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει το ζήτημα της ύπαρξης ή μη ανισοτήτων κατά την πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στον μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

   Μέθοδος: Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από πηγές σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αναφορικά με το ερευνητικό μέρος επιχειρήθηκε η καταγραφή της ύπαρξης ή μη ανισοτήτων στην πρόσβαση του μεταναστευτικού/προσφυγικού πληθυσμού στο σύστημα υγείας, βάσει των αντιλήψεων των εργαζομένων σε φορείς/υπηρεσίες υποστήριξης του εν λόγω πληθυσμού που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αντίστοιχης έρευνας που υλοποιήθηκε παλιότερα στην Ισπανία.

   Αποτελέσματα: Από τη μελέτη προκύπτει ότι η χρήση των υπηρεσιών υγείας από τον μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό, είναι χαμηλότερη από εκείνη του εγχώριου, ενώ επιβεβαιώνεται η υπόθεση για ύπαρξη εμποδίων/προβλημάτων/ δυσκολιών στην πρόσβαση της αναφερόμενης πληθυσμιακής ομάδας στις υπηρεσίες υγείας. Τα προβλήματα υγείας τα οποία συνήθως αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος πληθυσμός, είναι κατά κύριο λόγο τα εξής: άγχος, στρες, διαταραχές στον ύπνο ή τη συγκέντρωση. Πέρα όμως από τα προβλήματα υγείας, ο εν λόγω πληθυσμός φαίνεται να απολαμβάνει μέτρια ποιότητα παροχής φροντίδας (κοινωνικής και υγειονομικής. Τέλος, τα εργαλεία/στρατηγικές που αναδείχτηκαν για τη βελτίωση της παροχής φροντίδας του μεταναστευτικού/προσφυγικού πληθυσμού είναι κατά κύριο λόγο η χρησιμοποίηση διερμηνέων και η εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με θέματα υγείας πάνω σε διαπολιτισμικές δεξιότητες υγείας.

   Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τους εργαζόμενους των φορέων/υπηρεσιών που υποστηρίζουν στον μεταναστευτικό/προσφυγικό πληθυσμό στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, η πρόσβαση του εν λόγω πληθυσμού στο σύστημα υγείας παρεμποδίζεται από νομικές, επικοινωνιακές, πολιτισμικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες. Παράλληλα, η πρόσβασή τους και η παροχή υπηρεσιών από το υγειονομικό σύστημα χαρακτηρίζεται από ασυνέπεια και ανισότητες, γεγονός το οποίο οι υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής στον τομέα της υγείας θα πρέπει να αναγνωρίσουν, όπως επίσης να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα των αναγκών τους, με την ενίσχυση των πόρων για δίκαιη και ισότιμη παροχή υγειονομικών υπηρεσιών.

  • bstract

   Purpose: This study’s purpose was to present the issue of existence or non-existence of inequalities for migrant/refugee population during the access and provision of health services in the region of Northern Greece.

   Methods: The study was based on data collected from sources at national, European, and international level. Regarding the research part, an attempt was made to record the existence or non-existence of inequalities in the access of migrant/refugee population to the health system, based on the perceptions of the professionals working in organizations/support services of the said population, operating in the region of Northern Greece. To carry out the research, a questionnaire was used from a similar research that was carried out earlier in Spain.

   Results: The study shows that the use of health services by the migrant/refugee population is lower than that of the domestic population, while the hypothesis of the existence of obstacles/problems/difficulties in the access of the mentioned population group to health services is confirmed. The health problems that this population usually faces are mainly the following: anxiety, stress, sleep, or concentration disorders. However, apart from the health problems, the population in question seems to enjoy a moderate quality of care provision (social and health). Finally, the tools/strategies that emerged to improve care provision for the migrant/refugee population are primarily the use of interpreters and the training of personnel dealing with health issues on intercultural health skills.

   Conclusions: According to the professionals of the organizations/services that support the migrant/refugee population in the region of Northern Greece, the access of the population in question to the health system is hindered by legal, communication, cultural, and bureaucratic difficulties. At the same time, their access and the provision of services by the health system is characterized by inconsistency and inequalities, a fact that health policymakers should recognize, as well as understand the complexity of their needs, by strengthening the resources for fair and equitable provision of health services.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές