Οργανωσιακή σιωπή και επαγγελματική εξουθένωση στο νοσηλευτικό προσωπικό Δευτεροβάθμιου Νοσοκομείου της Περιφέρειας

Organisational Silence and occupational burnout among nursing staff of a Provincial Second-level Hospital. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΣΑΦΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Πέτρος Σκαπινάκης
 8. Πέτρος Σκαπινάκης | Αριστομένης Συγγελάκης
 9. Επαγγελματική Εξουθένωση | Οργανωσιακή Φωνή | Οργανωσιακή Σιωπή | Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας / ΔΜΥ61
 11. 1-4
 12. 7
 13. 78
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Γραφήματα
  • Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη του βαθμού ύπαρξης ή μη φαινομένων οργανωσιακής σιωπής στο νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας καθώς και του βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης που ενυπάρχει στο εν λόγω προσωπικό. Επίσης η έρευνα προσπαθεί να αναδείξει τυχόν συσχέτιση της οργανωσιακής σιωπής με την επαγγελματική εξουθένωση, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με την ανάπτυξη ανάλογων προτάσεων για περιορισμό των φαινομένων οργανωσιακής σιωπής και επαγγελματικής εξουθένωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό.

   Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 63 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας. Η έρευνα κατέδειξε υψηλά ποσοστά οργανωσιακής σιωπής και επαγγελματικής εξουθένωσης. Αναδείχθηκε επίσης θετική συσχέτιση της συναισθηματικής εξάντλησης με τη συγκαταβατική σιωπή και αρνητική με την συνεργατική φωνή και σιωπή. Παρατηρήθηκε  ότι οι νοσηλευτές που κατέχουν θέση ευθύνης συσχετίζονται θετικά με την αμυντική σιωπή και με τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένωσης. Διαπιστώθηκε επιπροσθέτως ότι η συγκαταβατική σιωπή αφορά σε μεγαλύτερο βαθμό νοσηλευτές με έως 3 χρόνια προϋπηρεσία.


  • The purpose of this research paper is to highlight the degree of existance or non existance of organizational silence in the nursing stuff of the General Hospital of Preveza as well as the degree of burnout that exists in said stuff. Also this research tries to highlight any correlation of organizasional silence with professional burnout, in an attempt to form the conditions for the development of analogous proposals to minimize the phenomena of organizational silence and professional burnout in nursing stuff.

   The research sample consisted of 63 nurses and assistant nurses working at the General Hospital of Preveza. The research showed high rates of burnout and organizational silence. It also showed a positive correlation of emotional exhaustion with acquiescent silence and a negative correlation with prosocial voice and silence. Accountable positioned nurses also observed to be positively correlated with defensive silence, as well as the 3 subscales of burnout. It was additionally found that acquiescent silence pertains in a grater degree to nurses  with up to 3 yeαrs of exrerience.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές