Η ενσυναίσθηση και η ψυχική ανθεκτικότητα επαγγελματιών υγείας σε ογκολογικό νοσοκομείο

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΡΗΓΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. 5
 9. 50
 10. 1
 11. 1
 12. 74
  • Τα άτομα που εργάζονται σε επαγγέλματα υγείας διατρέχουν υψηλά ποσοστά χρόνιου στρες και εξουθένωσης. Η ογκολογία είναι ένας από τους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο οι επαγγελματίες υγείας από το  στρες και την επαγγελματική εξουθένωση. Στο πλαίσιο αυτό η μελέτη της ανθεκτικότητας και της ενσυναίσθησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους επαγγελματίες υγείας. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ενσυναίσθησης και της ανθεκτικότητας των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε δημόσιο ογκολογικό  νοσοκομείο των Αθηνών, η μεταξύ τους συσχέτιση, καθώς και η συσχέτισή τους με δημογραφικούς και εργασιακούς παράγοντες. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από τρία μέρη: α) δημογραφικά-εργασιακά χαρακτηριστικά β) το ερωτηματολόγιο Toronto Empathy Questionnaire που αξιολογεί την ενσυναίσθηση γ) το ερωτηματολόγιο CD-RISC που αξιολογεί την ψυχική ανθεκτικότητα. Συμμετείχαν συνολικά 91 νοσηλευτές και ιατροί ογκολογικού νοσοκομείου της Αττικής (δείγμα ευκολίας) Έγινε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση με το στατιστικό πακέτο SPSS 22.0 . Η μέση τιμή στην βαθμολογία της κλίμακας ΤEQ ήταν 44,42±7,45, που αντιστοιχεί (με αναγωγή %), σε ποσοστό 69,3% της ανώτατης, ενώ η βαθμολογία στην κλίμακα CD-RISC ήταν 65,35±10,87, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 65,3% της ανώτατης (η κλίμακα βαθμολογείται εκ κατασκευής 0-100) Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 37,27±9,35 έτη. Γυναίκες ήταν το 59,3% του δείγματος, σχεδόν στο σύνολό τους απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ. Το 65,9% του δείγματος ήταν νοσηλευτές και το 34,1% ιατροί. Η  ενσυναίσθηση κυμάνθηκε σε επίπεδα μέτρια προς υψηλά επίπεδα, με τις γυναίκες να υπερτερούν των ανδρών (p=0,003) και τους νοσηλευτές των ιατρών (p=0,053). Σε  μεμονωμένες όμως προτάσεις του ερωτηματολογίου εμφανίζεται σημαντική υστέρηση. Η ανθεκτικότητα επίσης κυμάνθηκε σε μέτρια-υψηλά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά. Ανθεκτικότητα και ενσυναίσθηση συσχετίστηκαν θετικά και σημαντικά η μία με την άλλη (p<0,001).  Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, η ενσυναίσθηση κυμάνθηκε στα αναμενόμενα επίπεδα (μέτρια προς υψηλά) για τα διεθνή δεδομένα των επαγγελματιών υγείας, με τις γυναίκες να υπερτερούν των ανδρών. Ωστόσο, υπάρχουν τομείς, όπως η προσωπική δυσφορία, όπου διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση στις απαντήσεις. Τα προγράμματα εκπαίδευσης δεξιοτήτων κλινικής επικοινωνίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παρεμβάσεις ως προς το φύλο για την υποστήριξη και την προώθηση των δεξιοτήτων ενσυναίσθησης  ιδιαίτερα των ανδρών ιατρών. 

 13. Hellenic Open University
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.