«Η σύγκρουση επαγγελματικών-οικογενειακών υποχρεώσεων και η σχέση της με το άγχος, την κατάθλιψη, ψυχοσωματικά συμπτώματα και συμπεριφορές υγείας σε ιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης»

Work-family conflict and its relationship with anxiety, depression, psychosomatic symptoms and health behaviors in primary care physicians (english)

 1. MSc thesis
 2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 31 May 2023
 5. Ελληνικά
 6. 59
 7. ΕΥΧΑΡΙΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
 8. ΤΡΙΓΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ, | Σκαπινάκης Πἐτρος
 9. Σύγκρουση εργασίας οικογένειας , Ψυχική υγεία, Συμπεριφορές υγείας
 10. ΔΜΥ61ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 11. 1
 12. 68
 13. ΠΙΝΑΚΕΣ,ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
 14. ΔΜΥ61ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
  • Εισαγωγή: Οι γιατροί που εργάζονται σε συστήματα υγειονομικής περίθαλψης έχουν συχνά αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν υψηλό φόρτο εργασίας, χαμηλή αυτονομία και έλεγχο της εργασίας τους. Επιπλέον, οι γιατροί συχνά αναφέρουν ότι ο χρόνος που αφιερώνουν στην εργασία τους επηρεάζει την προσωπική και οικογενειακά τους ζωή. Σκοπός: Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν να διερευνήσει το επίπεδο σύγκρουσης επαγγελματικών-οικογενειακών υποχρεώσεων γιατρών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και να αξιολογήσει το κατά πόσο αυτό σχετίζεται (1) με τον κίνδυνο εμφάνισης άγχους, κατάθλιψης και στρες και (2) με την ανάπτυξη μη θετικών συμπεριφορών υγείας (όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, τα προβλήματα ύπνου κλπ). Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη σε δείγμα 75 γιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης από τους νομούς Αρκαδίας και Αργολίδας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η αξιολόγηση της σύγκρουσης επαγγελματικών-οικογενειακών υποχρεώσεων τωνγιατρών έγινε με την κλίμακα Work and Family Conflict Scale (WAFCS) ενώ η αξιολόγηση της ψυχικής τους υγείας με την κλίμακα Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό σύγκρουση εργασίας-οικογένειας (όπου οι εργασιακές υποχρεώσεις επηρεάζουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις). Αντίθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης βιώνουν σε μικρότερο βαθμό βιώνουν σύγκρουση οικογένειας-εργασίας (όπου οι οικογενειακές υποχρεώσεις επηρεάζουν τις εργασιακές υποχρεώσεις τους). Το ποσοστό των γιατρών που ανέφεραν σοβαρά ή πολύ σοβαρά συμπτώματα άγχους και στρες, και κατάθλιψης ήταν 9.3%, 8% και 10.7%, αντίστοιχα. Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν μια θετική σχέση της σύγκρουσης οικογένειας-εργασίας με το άγχος αλλά δεν επιβεβαίωσαν σχέσεις με την κατάθλιψη και το στρες. Τέλος, η μελέτη έδειξε πως οι συμπεριφορές υγείας όπως το κάπνισμα, η διατροφή, η κατανάλωση αλκοόλ και η λήψη χαπιών για να χαλαρώσουν ή να κοιμηθούν σχετίζονται με συμπτώματα άγχους, στρες και κατάθλιψης ενώ δε σχετίζονται με το κατά πόσο βιώνουν σύγκρουση οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης βιώνουν σύγκρουση εργασίας-οικογένειας. Δεν επιβεβαιώθηκε ότι η σύγκρουση εργασίας-οικογένειας επηρεάζει τις συμπεριφορές υγείας και την εμφάνιση κατάθλιψης ή στρες στους γιατρούς. Αντίθετα, η σύγκρουση εργασίας-οικογένειας συνδέθηκε με το επίπεδο άγχους των γιατρών Λέξεις κλειδιά: Σύγκρουση εργασίας οικογένειας , Ψυχική υγεία, Συμπεριφορές υγείας
  • Abstract Introduction: Physicians working in health care systems have often reported experiencing high workload, low autonomy and control over their work. In addition, doctors often report that the time they spend at work affects their personal and family life. Aim: The purpose of the thesis was to investigate the level of work-family conflict of primary care physicians and to assess whether this is related to (1) the risk of developing anxiety, depression and stress and (2) the development of non-positive health behaviors (such as smoking, alcohol consumption, sleep problems, etc.). Methodology: A cross-sectional study was conducted on a sample of 75 primary care physicians from the prefectures of Arcadia and Argolis. The data was collected using an electronic questionnaire. The evaluation of the conflict of professional-family obligations of the doctors was done with the Work and Family Conflict Scale (WAFCS), while the evaluation of their mental health was done with the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). Results: The results of the survey showed that primary care physicians experience a greater degree of work-family conflict (where work obligations affect family obligations). In contrast, the results showed that primary care physicians experience less family-work conflict (where family obligations affect their work obligations). The percentage of physicians who reported severe or very severe symptoms of anxiety and stress, and depression were 9.3%, 8% and 10.7%, respectively. The findings of the study showed a positive relationship of family-work conflict with stress but did not confirm relationships with depression and stress. Finally, the study showed that health behaviors such as smoking, diet, drinking alcohol and taking pills to relax or sleep are related to symptoms of anxiety, stress and depression, while they are not related to whether they experience a conflict between family and work obligations . Conclusions: Study findings indicate that primary care physicians experience work-family conflict. Work-family conflict has not been confirmed to influence health behaviors and the occurrence of depression or stress in physicians. Conversely, work-family conflict was associated with physicians' stress level Keywords: Family work conflict, Mental health, Health behaviors
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές