Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμόρφωση στην αντιυπερτασική αγωγή σε υπερτασικούς ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθείσα στεφανιαία νόσο.

Investigation of the factors affecting adherence to antihypertensive treatment in hypertensive patients with newly diagnosed coronary artery disease. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Κοντοδημόπουλος, Νικόλαος
 8. Κοντοδημόπουλος, Νικόλαος | Φανουργιάκης, Ιωάννης
 9. Αρτηριακή υπέρταση, Στεφανιαία νόσος, Συμμόρφωση, Κατάθλιψη, Άγχος, Στρες, Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, MUAH-16, DASS-21, EQ-5D-5L
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας / ΔΜΥ61
 11. 2
 12. 91
 13. Γραφήματα 6, Πίνακες 24
  • Εισαγωγή: Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μία νόσο με ιδιαίτερα υψηλό επιπολασμό σε παγκόσμια κλίμακα και συνιστά σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης είναι ανεπιτυχής σε μεγάλο ποσοστό και κύριο αίτιο είναι η πτωχή συμμόρφωση των ασθενών στην αντιυπερτασική τους αγωγή. Η ύπαρξη άγχους, κατάθλιψης και στρες ενδέχεται να επηρεάσει τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, καθώς και την πρόγνωση του υπερτασικού ασθενούς.

   Σκοπός: Η διερεύνηση των αιτίων πτωχής συμμόρφωσης, η αξιολόγηση των επιπέδων κατάθλιψης, άγχους και στρες και η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής σε μία ομάδα υπερτασικών ασθενών με πρωτοδιαγνωσθείσα στεφανιαία νόσο, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις όλων των ανωτέρω μεταξύ τους.

   Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν υπερτασικοί ασθενείς που νοσηλεύονταν στην Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» με πρωτοδιαγνωσθείσα στεφανιαία νόσο, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις βασικών δημογραφικών και ιατρικών χαρακτηριστικών, ένα ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της συμμόρφωσης στην αντιυπερτασική αγωγή (MUAH-16), ένα ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση των επιπέδων κατάθλιψης, άγχους και στρες (DASS-21) και ένα ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (EQ-5D-5L).

   Αποτελέσματα: Συμμετείχαν συνολικά 63 ασθενείς (41 άνδρες, 22 γυναίκες) μέσης ηλικίας 67,2 ετών. Ένα σημαντικό ποσοστό (46%) ασθενών βρισκόταν υπό αγωγή με 2 αντιυπερτασικές δραστικές ουσίες, το 50,8% των ασθενών λάμβανε έτοιμο συνδυασμό αντιυπερτασικών φαρμάκων, ενώ το 57,1% είχε προβεί σε αλλαγές του τρόπου ζωής του. Το μέσο σκορ που συγκέντρωσαν οι συμμετέχοντες στο ερωτηματολόγιο MUAH-16 για την αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης ήταν 83,02 (ελάχιστη τιμή=42, μέγιστη τιμή=112, ΤΑ=15,79). Από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων DASS-21, διαπιστώθηκε ότι το 33,3% των ασθενών εμφάνιζε τουλάχιστον μετρίου βαθμού κατάθλιψη, το 49,2% τουλάχιστον μετρίου βαθμού άγχος και το 44% τουλάχιστον μετρίου βαθμού στρες. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής με την κατάθλιψη (δείκτης Spearman rs=-0,416, p=0,001), το άγχος (δείκτης Spearman rs=-0,503, p<0,001), καθώς και με το στρες (δείκτης Spearman rs=-0,456, p<0,001).

   Συμπεράσματα: H πτωχή συμμόρφωση που παρατηρείται στους ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση οφείλεται σε διάφορα αίτια, με κύριο ρόλο να φαίνεται ότι διαδραματίζουν η επαγγελματική κατάσταση των ασθενών, η έλλειψη γνώσεων σχετικά με θέματα υγείας, καθώς και το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από τη στιγμή της διάγνωσης. Τα επίπεδα της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες παρατηρήθηκαν αυξημένα στους συμμετέχοντες στη μελέτη και ασκούν αρνητική επίδραση στην ποιότητα της ζωής τους.

  • Introduction: Arterial hypertension is a disease with a particularly high prevalence worldwide and constitutes an important risk factor for the occurrence of coronary heart disease. Blood pressure regulation is largely unsuccessful and the main reason is the poor adherence of patients to antihypertensive treatment. The presence of anxiety, depression and stress may affect the health-related quality of life as well as the hypertensive patient's prognosis.

   Aim: The investigation of the causes of poor adherence, the assessment of levels of depression, anxiety, and stress, and the estimation of health-related quality of life in a group of hypertensive patients with newly diagnosed coronary heart disease, as well as the interactions of all of the above with each other.

   Materials and Methods: The sample consisted of hypertensive patients hospitalized in the Cardiology Clinic of the General Hospital of Piraeus "Tzaneio" with newly diagnosed coronary heart disease, who completed an anonymous questionnaire with questions about basic demographic and medical characteristics, a questionnaire to investigate adherence to antihypertensive treatment (MUAH-16), a questionnaire to investigate depression, anxiety, and stress levels (DASS-21), and a questionnaire to investigate health-related quality of life (EQ-5D-5L).

   Results: A total of 63 patients participated in the study (41 men, 22 women) with a mean age of 67.2 years. A substantial percentage (46%) of patients were under treatment with 2 antihypertensive agents, 50.8% of patients were receiving a fixed combination of antihypertensive drugs, while 57.1% had made lifestyle changes. The mean score obtained by the participants in the MUAH-16 questionnaire for adherence evaluation was 83.02 (minimum value=42, maximum value=112, SD=15.79). From the DASS-21 questionnaire data, it was found that 33.3% of patients experienced at least moderate depression, 49.2% at least moderate anxiety, and 44% at least moderate stress. There was a statistically significant negative correlation between the EQ-5D-5L index score from the health-related quality of life questionnaire and the scores on the depression scale (Spearman index rs=-0.416, p=0.001), anxiety scale (Spearman index rs=-0.503, p<0.001), and stress scale (Spearman index rs=-0.456, p<0.001).

   Conclusions: The poor compliance observed in patients with arterial hypertension is due to various factors, the main role of which seems to be played the patients' professional status, lack of knowledge regarding health issues, as well as the time elapsed since the diagnosis. Levels of depression, anxiety and stress were found to be elevated in study participants and have a negative impact on their quality of life.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές