Διερεύνηση του στρες των γονέων νεογνών, που νοσηλεύονται στην μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών

Investigating the stress of parents of newborns hospitalized in the neonatal intensive care unit (english)

 1. MSc thesis
 2. ΖΗΝΟΒΙΑ ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Τζιάλλας Δημήτριος
 8. Τζιάλλας Δημήτριος | Τζανάκης Εμμανουήλ
 9. Άγχος, γονείς, νεογνά, προωρότητα, μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών.
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΜΥ-61/Κοινωνιολογική και Ψυχολογική Προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας
 11. 1
 12. 22
 13. 60
 14. Πίνακας: Κριτήρια για τον ορισμό μιας ΜΕΝΝ ως επιπέδου ΙΙΙ σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής,Πίνακας 1: Δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.,Πίνακας 2: Επαγγελματική απασχόληση και μηνιαίο εισόδημα των συμμετεχόντων,Πίνακας 3: Ημέρες νοσηλείας νεογνού στη ΜΕΝΝ.Πίνακας 4: Τεστ Αξιοπιστίας,Πίνακας 5: Διάφορες μορφές άγχους,Πίνακας 6: Διαφοροποίηση του άγχους που προκαλείται από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ ανάλογα με τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία των γονέων,Γράφημα 1: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους των γονέων που προκαλείται από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ ανάλογα με το φύλο τους,Πίνακας 7: Διαφοροποίηση του άγχους που προκαλείται από την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη θεραπεία ανάλογα με τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία των γονέων,Γράφημα 2: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους των γονέων που προκαλείται από την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη θεραπεία ανάλογα με το φύλο τους,Πίνακας 8: Διαφοροποίηση του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη σχέση τους με το μωρό και τον γονεϊκό ρόλο ανάλογα με τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία,Γράφημα 3: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη σχέση τους με το μωρό και τον γονεϊκό τους ρόλο ανάλογα με το φύλο τους,Γράφημα 4: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη σχέση τους με το μωρό και τον γονεϊκό τους ρόλο ανάλογα με το μηνιαίο συνολικό οικογενειακό εισόδημα,Πίνακας 9: Διαφοροποίηση του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη συμπεριφορά του προσωπικού και τη μεταξύ τους επικοινωνία ανάλογα με τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία,Πίνακας 10: Διαφοροποίηση του συνολικού άγχους που προκαλείται στους γονείς ανάλογα με τα κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία,Γράφημα 5: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του συνολικού άγχους που προκαλείται στους γονείς ανάλογα με το φύλο,Πίνακας 11: Διαφοροποίηση του άγχους που προκαλείται από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κύησης,Γράφημα 6: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ ανάλογα με την ηλικία κύησης,Γράφημα 7: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ ανάλογα με το βάρος γέννησης του νεογνού,Γράφημα 8: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ ανάλογα με τις ημέρες νοσηλείας του νεογνού,Γράφημα 9: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους που προκαλείται στους γονείς από την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη θεραπεία του νεογνού ανάλογα με την ηλικία κύησης,Γράφημα 10: Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους που προκαλείται στους γονείς από την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη θεραπεία του νεογνού ανάλογα με τις ημέρες νοσηλείας,Πίνακας 13: Διαφοροποίηση του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη σχέση τους με το μωρό και τον γονεϊκό ρόλο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κύησης,Πίνακας 14: Διαφοροποίηση του άγχους που προκαλείται στους γονείς από συμπεριφορά του προσωπικού και τη μεταξύ τους επικοινωνία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κύησης,Γράφημα 11. Θηκόγραμμα της διαφοροποίησης του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη συμπεριφορά του προσωπικού και τη μεταξύ τους επικοινωνία ανάλογα με τις ημέρες νοσηλείας,Πίνακας 16: Έλεγχοι συσχετίσεων μεταξύ των διαστάσεων του άγχους,Γράφημα 12: Διάγραμμα διασποράς του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ και του του άγχους που προκαλείται στους γονείς από την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη θεραπεία,Γράφημα 13: Διάγραμμα διασποράς του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ και του του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη σχέση τους με το μωρό και το γονεϊκό ρόλο,Γράφημα 14: Διάγραμμα διασποράς του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ και του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη συμπεριφορά του προσωπικού και τη μεταξύ τους επικοινωνία,Γράφημα 15: Διάγραμμα διασποράς του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ και του συνολικού άγχους που προκαλείται στους γονείς,Γράφημα 16: Διάγραμμα διασποράς του άγχους που προκαλείται στους γονείς από την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη θεραπεία και του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη σχέση τους με το μωρό και το γονεϊκό ρόλο,Γράφημα 18: Διάγραμμα διασποράς του άγχους που προκαλείται στους γονείς από την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη θεραπεία και του συνολικού άγχους που προκαλείται στους γονείς,Γράφημα 19: Διάγραμμα διασποράς του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη σχέση τους με το μωρό και το γονεϊκό ρόλο και του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη συμπεριφορά του προσωπικού και τη μεταξύ τους επικοινωνία,Γράφημα 20: Διάγραμμα διασποράς του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τη σχέση τους με το μωρό και το γονεϊκό ρόλο και του συνολικού άγχους που προκαλείται στους γονείς
 15. -
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    

   Οι περισσότεροι θάνατοι σε νεογνά χωρίς συγγενείς διαταραχές οφείλονται σε προωρότητα, ενώ περίπου το 10-12% των νεογνών  παγκοσμίως γεννιούνται πρόωρα, με το ποσοστό να αυξάνει σταδιακά. Η εισαγωγή ενός νεογνού στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) μπορεί να αποτελεί ένα δυνητικά αγχωτικό γεγονός για τους γονείς. Ο εντοπισμός των στρεσογόνων παραγόντων είναι χρήσιμος γιατί μπορεί να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού και στην βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης.


   ΣΚΟΠΟΣ


   Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπέδων του στρες των γονέων που τα νεογνά τους νοσηλευόταν στη ΜΕΝΝ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) και η συσχέτισή τους με κλινικά και κοινωνικό- δημογραφικά χαρακτηριστικά γονέων και νεογνών.


   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ


   Στην μελέτη συμμετείχαν 93 γονείς νεογνών που νοσηλευόταν στη ΜΕΝΝ για περισσότερες από 3 μέρες. Βασικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε η κλίμακα του γονικού στρες  Parental Stressor Scale: Neonatal Care Unit ( PSS: NICU). Η μελέτη διεξήχθη το διάστημα από 1/8/22 μέχρι 1/5/23. Τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά συλλέχθηκαν με την χρήση ερωτηματολογίων που σχεδιάστηκαν από την ερευνήτρια. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSSv26.0.


   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

    

   Ο μέσος όρος του συνολικού άγχους που προκαλείται στους γονείς είναι 3.36±1.24. Οι υψηλότερες τιμές άγχους καταγράφονται στις γυναίκες (3.15±0.89) με στατιστικά σημαντική διαφορά  από τους άνδρες (t=-5.606, p=0.000). Ο μέσος όρος του άγχους που προκαλείται στους γονείς από τις εικόνες και τους ήχους στη ΜΕΝΝ, από την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και τη θεραπεία του νεογνού, από τη σχέση τους με το μωρό και το γονεϊκό ρόλο και από τη συμπεριφορά του προσωπικού και τη μεταξύ τους επικοινωνία είναι 2.80±1.04, 3.41±1.06, 3.34±0.86 και 1.89±0.65 αντίστοιχα.


   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


   Η μελέτη συνοψίζει την επίδραση των  στρεσογόνων παραγόντων του περιβάλλοντος της ΜΕΝΝ στην ψυχολογία των γονέων και τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες με στόχο τoν εντοπισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στο στρες των γονιών αλλά και την αναζήτηση κατάλληλου πλαισίου που θα επιτρέψει στους επαγγελματίες υγείας να διευκολύνουν την προσαρμογή τους. Η αξιολόγηση του άγχους των γονιών με νεογνά νοσηλευόμενα στη ΜΕΝΝ είναι σημαντική για την συνολική ποιοτική φροντίδα των νεογνών.


  • INTRODUCTION


   Most deaths in newborns without congenital disorders are due to prematurity, while approximately 10-12% of newborns worldwide are born prematurely, with the proportion gradually increasing. The admission of a newborn to the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) can be a potentially stressful event for parents. The identification of stressors is useful because it can contribute to the information and awareness of the nursing staff and to the improvement of the quality of care.


   PURPOSE

    

   The purpose of the study is to investigate the stress levels of parents whose newborns were hospitalized in the NICU of the University Hospital of Ioannina (UHI) and their correlation with clinical and socio-demographic characteristics of parents and newborns.


   METHODOLOGY

    

   93 parents of newborns hospitalized in the NICU for more than 3 days participated in the study. The Parental Stressor Scale: Neonatal Care Unit ( PSS: NICU ) was the basic tool of the research. The study was conducted from 1/8/22 to 1/5/23. Socio-demographic characteristics were collected using questionnaires designed by the researcher. The results were analyzed with the statistical program SPSSv26.0.


   RESULTS

    

   The average of the total stress caused to the parents is 3.36±1.24. The highest anxiety values are recorded in women (3.15±0.89) with a statistically significant difference from men (t=-5.606, p=0.000). The average stress caused to parents by the sights and sounds in the NICU, by the appearance, behavior and treatment of the newborn, by their relationship with the baby and the parenting role, and by the behavior of the staff and between their communication is 2.80±1.04, 3.41±1.06, 3.34±0.86 and 1.89±0.65 respectively.   CONCLUSIONS

    

   The study summarizes the effect of the environmental stressors of NICU on the psychology of parents and emphasizes the need for further studies with the aim of identifying the factors that contribute to parental stress but also to seek an appropriate framework that will allow health professionals to facilitate their adaptation. Assessing the stress of parents with newborns hospitalized in the NICU is important for the overall quality care of newborns. 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές