Διερεύνηση του επιπέδου εργασιακής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των νομαρχιακών νοσοκομείων του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Investigation of job satisfaction and burnout level, to the medical and nursing staff of the prefectural hospitals of Etoloakarnania (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΛΕΒΑ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 138
 7. Τζιάλλας Δημήτριος
 8. Τζιάλλας Δημήτριος | Τζανάκης Μανώλης
 9. Επαγγελματίες Υγείας, Επαγγελματική Εξουθένωση, Εργασιακή Ικανοποίηση, Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό
 10. Εντάσσεται στη θεματική ενότητα ΔΜΥ61: Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας , και συγκεκριμένα "Συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις στο χώρο της Υγείας/ Ψυχολογία της υγείας, της αρρώστιας και της φροντίδας της υγείας".
 11. 4
 12. 56
 13. 111
 14. Περιλαμβάνει πίνακες, γραφήματα
 15. Χλέτσος, Μ. (1999). Κοινωνική Πολιτική. Στο Δ. Αγραφιώτης (επιμ.), Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις (σ.σ.97-232). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
  • Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας αποτελούν μία κατηγορία εργαζόμενων που είναι εξαιρετικά εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς έρχονται σε καθημερινή βάση αντιμέτωποι με δυσχερείς καταστάσεις στον χώρο εργασίας τους, ειδικότερα όταν καλούνται να αντεπεξέλθουν σε δύσκολα περιστατικά ασθενών. Παράλληλα είναι επιφορτισμένοι με πληθώρα ευθυνών, τόσο απέναντι στους ασθενείς τους, όσο και απέναντι στους οργανισμούς υγείας όπου απασχολούνται. Οι αντίξοες και επιβαρυντικές εργασιακές συνθήκες, έχουν σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη εργασιακή ικανοποίηση. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εντοπιστούν τα επίπεδα της εργασιακής ικανοποίησης και επαγγελματικής εξουθένωσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των νομαρχιακών νοσοκομείων του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκεται να διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της επαγγελματικής εξουθένωσης και της εργασιακής τους ικανοποίησης, όπως επίσης και να εντοπιστούν διαφορές που προκύπτουν στα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης και της εργασιακής ικανοποίησης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των εν λόγω δευτεροβάθμιων νοσοκομείων με βάση τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά . Υλικό και Μέθοδος: Για την εκπόνηση της μελέτης πραγματοποιήθηκε πρωτογενής ποσοτική έρευνα, από 6/1/2023 μέχρι 16/3/2023. Το ερευνητικό δείγμα αποτέλεσαν 177 άτομα που ανήκουν στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νομαρχιακών νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, και για την συλλογή του ερευνητικού δείγματος εφαρμόστηκε η δειγματοληψία ευκολίας. Η έρευνα βασίστηκε σε ένα πλήρως δομημένο ερωτηματολόγιο που αποτελείται από κλειστές ερωτήσεις και από ερωτήσεις της κλίμακας Likert. Για τη μέτρηση της εργασιακής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα JSS και για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα CBI. Τα ερευνητικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν ηλεκτρονικά και μέσω εντύπων. Η στατιστική ανάλυση έγινε μέσω του SPSS και στο πλαίσιο αυτής χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική, ενώ έγινε έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach Alpha, έλεγχος συσχέτισης Pearson και τεστ Anova. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μέτρια επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης στο απασχολούμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νομαρχιακών νοσοκομείων του νομού Αιτωλοακαρνανίας (Μ= 2,94/6,00, SD=0,56) και εξίσου μέτρια επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης (Μ= 3,09/5,00, SD=0,82). Προέκυψε αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εργασιακής ικανοποίησης και της επαγγελματικής εξουθένωσης (p<0,001, Pearson= -0,219). Όμως, εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα της επαγγελματικής εξουθένωσης με βάση την ηλικία, την εργασιακή εμπειρία και τη θέση εργασίας των συμμετεχόντων και το εργασιακό τους ωράριο. Το 50 % των συμμετεχόντων μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 56 ετών) και το 44 % περισσότερων ετών εργασιακής εμπειρίας (περισσότερα από 30 έτη) έχουν υψηλότερα επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης. Οι συμμετέχοντες που εργάζονται στη θέση των ιατρών έχουν χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής εξουθένωσης (συγκεκριμένα το 51 %). Ακόμη, το 30% των συμμετεχόντων που πραγματοποιούν κυκλικό ωράριο δηλώνει ότι δεν υφίσταται καθόλου ή σχεδόν καθόλου επαγγελματική εξουθένωση. Τέλος, εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης των συμμετεχόντων με κριτήριο το φύλο και το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. Το 66 % των ανδρών δηλώνουν χαμηλό ή πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 61 % και για άτομα άλλου φύλου 47 %. Τα άτομα χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου (πχ υποχρεωτικής εκπαίδευσης) εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης (Μ= 2,00/6,00, ποσοστό 81 %). Συμπεράσματα: Από την μελέτη προκύπτει πως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νομαρχιακών νοσοκομείων του νομού Αιτωλοακαρνανίας μεγαλύτερης ηλικίας με περισσότερα έτη εργασιακής εμπειρίας, καθώς η εν λόγω κατηγορία εργαζόμενων προέκυψε ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένη στην επαγγελματική εξουθένωση. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κάλυψη των εργασιακών αναγκών και απαιτήσεων των ιατρών και νοσηλευτών χαμηλότερου εκπαιδευτικού υποβάθρου (πχ υποχρεωτικής εκπαίδευσης) καθώς αποδείχτηκε πως η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζόμενων παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.
  • Introduction: Health professionals are a category of workers who are extremely exposed to high levels of burnout. The reason lies in the fact that they are faced with difficult situations in their workplace on a daily basis, especially when they are called to cope with difficult patient cases. At the same time, they are charged with a multitude of responsibilities, both towards their patients and towards the health organizations where they are employed. Their adverse and aggravating working conditions often push them to reduced job satisfaction. Aim: The aim is to identify the levels of job satisfaction and burnout of the medical and nursing staff of the prefectural hospitals of the prefecture of Etoloakarnania. Also, the purpose is to investigate whether there is a correlation between burnout and their job satisfaction, as well as to identify differences that arise in the levels of burnout and job satisfaction of the medical and nursing staff at the prefectural hospitals of the prefecture of Etoloakarnania, based on the demographics their characteristics. Material and Method: A primary quantitative research was carried out, from 6/1/2023 to 16/3/2023. The research sample consisted of 177 people who belong to the medical and nursing staff of the prefectural hospitals of Agrinio and Messolonghi, and convenience sampling was applied to collect the research sample. The survey was based on a fully structured questionnaire consisting of closed questions and Likert scale questions. The JSS scale was used to measure job satisfaction and the CBI scale was used to measure burnout. Research data were collected electronically and through forms. The statistical analysis was done through SPSS and in this context descriptive statistics were used, Cronbach Alpha reliability test, Pearson correlation test and Anova test were performed. Results: The results of the research showed moderate levels of job satisfaction in the employed medical and nursing staff of the prefectural hospitals of the prefecture of Etoloakarnania (M= 2.94/6.00, SD=0,56) and moderate levels of work burnout (M= 3.09/5.00, SD=0,82). A negative and statistically significant correlation was found between job satisfaction and burnout (p<0,001, Pearson= -0.219). However, statistically significant differences were found in the levels of burnout based on the age, work experience and job position of the participants. 50 % of participants with older age (56 years old and above) and 44 % of the participants with work experience above 30 years have higher levels of work burnout. Participants who work as doctors have lower levels of work burnout (51 %). Also 30% of participants who work circular hours report no or almost no levels of burnout. Finally, statistically significant differences were identified in the levels of job satisfaction of the participants based on their gender and their educational background. 66% of men declare a low or very low level of satisfaction, while the corresponding percentage for women is 61% and for people of other genders 47%. Participants with a lower educational level (e.g. compulsory education) showed lower levels of job satisfaction (M= 2.00/6.00, 81 %). Conclusions: Special emphasis should be placed on the nursing staff of the prefectural hospitals of Etoloakarnania who are older and have more years of work experience, as this category of workers was found to be more exposed to burnout. Also, special attention must be paid to meeting the work needs and requirements of doctors and nurses with a lower educational background (e.g. compulsory education) as it has been shown that this particular category of workers presents lower levels of job satisfaction.
 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές