Αξιολόγηση Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας Μονάδων Υγείας έπειτα από Συγχώνευση

Evaluation of the Financial Efficiency of Health Care Units after Merger (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 225
 7. ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Αποδοτικότητα | Συγχωνεύσεις Μονάδων Υγείας | Σύστημα Υγείας | Αριθμοδείκτες | Οικονομικές Καταστάσεις | Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 10. ∆ΜΥ60: Οικονοµική και Χρηµατοδοτική ∆ιαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
 11. 18
 12. 103
 13. 53
 14. Πίνακες, Σχήματα, Γραφήματα, Εικόνες, Συντομογραφίες/Ακρωνύμια, Παραρτήματα
 15. Αλετράς Β., Ματσαγγάνης Μ., Νιάκας Δ., (2002) Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας τόμος Α, εκδ. Ομάδα Εκτέλεσης Έργου ΕΑΠ 1997/2002, Πάτρα.
  • Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας προκύπτει καθώς η γήρανση του πληθυσμού, η αναποτελεσματικότητα των διαδικασιών στην παραγωγή των υπηρεσιών υγείας, καθώς και η ολοένα αυξανόμενη χρήση δαπανηρών τεχνολογιών, ορίζονται ως οι βασικές αιτίες που οδηγούν σε υπέρογκη αύξηση των δαπανών του τομέα υγείας. Εντούτοις, η μείωση των δαπανών υγείας στην Ελλάδα, αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τη δημόσια πολιτική. Στο πλαίσιο συγκράτησης των οικονομικών μεγεθών της υγείας, της συνολικής αναμόρφωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αναδιάρθρωσης των νοσοκομειακών μονάδων, το Υπουργείο Υγείας επανεξετάζει το καθεστώς λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων. Με την ψήφιση του Ν. 4052/2012 προχωρά σε σημαντική μείωση των οργανικών κλινών, επιχειρώντας εκτεταμένη αναδιάρθρωση του συνόλου των νοσοκομειακών μονάδων της χώρας. Ο νέος χάρτης υγείας, περιλαμβάνει συνδιοικήσεις και εκούσιες συγχωνεύσεις δύο ή περισσοτέρων νοσοκομειακών μονάδων, περαιτέρω με την εφαρμογή του νόμου επιτυγχάνεται μείωση των οργανικών κλινών κατά 18,15%, μείωση των οργανικών ιατρικών τμημάτων κατά 10%, μείωση των οργανικών ιατρικών τομέων κατά 5% και μείωση των κενών οργανικών θέσεων κατά 15%. Στην παρούσα διπλωματική εξετάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία τεσσάρων νοσοκομειακών μονάδων για διάστημα τριών ετών πριν την ενοποίηση τους 2010-2012 και τριών ετών μετά 2013-2015. Το δείγμα μας αποτελείται από δυο δημόσια νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας το Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο και το Γ.Ν.Α. Αμαλία Φλέμιγκ και δυο νοσοκομειακές μονάδες της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, το Γ.Ν.Α. Γιαννιτσών και το Γ.Ν.Α. Έδεσσας. Πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική μελέτη με χρήση αριθμοδεικτών ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και διάρθρωσής κεφαλαίων βιωσιμότητας και κύρια πηγή πληροφόρησης τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τριών ετών πριν και τριών ετών μετά την συγχώνευση. Για την διεξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων εξαιτίας της διαφορετικότητας του δείγματος, εξεταστήκαν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των ενοποιημένων νοσοκομειακών μονάδων, αρχικά, υπολογίζοντας τους μέσους όρους πριν και μετά την συγχώνευση, ενώ στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ανάλυση με βάση τον σταθμισμένο μέσο ως συντελεστής βαρύτητας ορίστηκε ο αριθμός των κλινών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης κατέδειξαν, ότι η ενοποίηση βελτίωσε σημαντικά την ρευστότητα των υπό εξέταση μονάδων υγείας καθώς, αυξήθηκαν σημαντικά: τα περιθώρια καθαρού και μικτού κέρδους, η κερδοφορία, η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των ενοποιημένων μονάδων. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που συναντήσαμε έπειτα από την ενοποίηση των μονάδων υγείας, ανακύπτουν εξαιτίας της χαμηλής ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργώντας επισφαλείς σχέσεις με τους προμηθευτές, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η μέση διάρκεια βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ξεπερνά τα τρία έτη.
  • The research question of this thesis arises as the ageing of the population, the inefficiency of processes in the production of health services, as well as the increasing use of costly technologies, are defined as the main causes that lead to a huge increase in health sector expenditure. However, reducing health expenditure in Greece is a matter of strategic importance for public policy. In the context of restraining the health sector's financial figures, the overall reform of the services provided and the restructuring of hospital units, the Ministry of Health is reviewing the operating regime of public hospitals. With the enactment of Law 4052/2012, it is proceeding with a significant reduction of organic beds, attempting an extensive restructuring of all hospital units in the country. The new health map includes co-districts and voluntary mergers of two or more hospital units, further with the implementation of the law a reduction of organic beds by 18.15%, a reduction of organic medical departments by 10%, a reduction of organic medical fields by 5% and a reduction of vacant organic positions by 15%. This thesis examines the financial data of four hospital units for a period of three years before their merger (2010-2012) and three years after (2013-2015). Our sample consists of two public hospitals from the 1st Health Region, the G.N.A. Sismanoglio and the G.N.A. Amalia Fleming, and two hospital units from the 3rd Health Region of Macedonia, the G.N.A. Giannitsa and the G.N.A. Edessa. A financial study was carried out using liquidity, activity, profitability and viability capital structure ratios with the published financial statements for the three years before and three years after the merger as the main source of information. The results of the analysis showed that the consolidation improved the liquidity of the units under review increased the net and gross profit margins, however both hospital units face the biggest problems due to the speed of collection of receivables from EOPYY and face very serious problems arising from the speed of collection of receivables creating unsafe relationships with suppliers. The results of the analysis showed that the consolidation significantly improved the liquidity of the health care units under review as the net and gross profit margins, profitability, efficiency and sustainability of the consolidated units increased significantly. The biggest problems we encountered after the consolidation of the health units arose due to the low speed of collection of receivables from EOPYY, creating precarious relationships with suppliers, as in some cases the average duration of short-term liabilities exceeds three years.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές