Εκτίμηση των αντιλήψεων των γονέων που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Νομού Καστοριάς όσον αφορά τον εμβολιασμό των αγοριών έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)

Evaluation of the perceptions of parents working in the National Health System of the Prefecture of Kastoria regarding the vaccination of boys against the Human Papillomavirus (HPV) (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΙΛΤΩ-ΕΜΙΛΥ ΓΚΑΤΖΗΡΟΥΛΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 193
 7. Δημήτριος Παλιούρας
 8. Δημήτριος Παλιούρας | Αικατερίνη Τόσκα | Παύλος Σαράφης
 9. Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων | HPV εμβολιασμός | αγόρια | πρόληψη καρκίνου | γονείς | αντιλήψεις
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας / ΔΜΥ51
 11. 1
 12. 27
 13. 263
 14. Πίνακες, Ραβδογράμματα, Κυκλικά διαγράμματα, Ιστογράμματα, Εικόνες
  • Τα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων και οι HPV σχετιζόμενοι καρκίνοι παρουσιάζουν αυξητική τάση στους άνδρες, αποτελώντας ζήτημα δημόσιας υγείας. Ο εμβολιασμός έναντι του HPV είναι αποτελεσματικό μέτρο πρωτογενούς πρόληψης και δύναται να μειώσει την επίπτωση της ασθένειας στον ανδρικό και γυναικείο πληθυσμό. Έτσι, τον Μάρτιο του 2022, εντάχθηκε στο Εθνικό Εμβολιαστικό Πρόγραμμα της Ελλάδας το εμβόλιο έναντι του HPV στα αγόρια από την ηλικία των 9 ετών. Για τα παιδιά, όμως, η διενέργεια του εμβολιασμού εξαρτάται από τη γονική συναίνεση και το έλλειμμα γνώσεων των γονέων έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στην απόφαση ανοσοποίησης των αγοριών. Σκοπός: Η εκτίμηση των αντιλήψεων των γονέων που εργάζονται στο Ε.Σ.Υ. του Νομού Καστοριάς όσον αφορά τον εμβολιασμό των αγοριών έναντι του ιού HPV. Υλικό - Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 230 γονείς, είτε είχαν γιο είτε όχι. Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε εντύπως ανώνυμο ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση του επιπέδου των γνώσεων και των αντιλήψεων για τον HPV. Η έρευνα διήρκησε από τον Δεκέμβριο 2022 έως και τον Φεβρουάριο 2023. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (S.P.S.S. v.25). Αποτελέσματα: Το 90% των γονέων γνώριζε για τον ιό HPV και το 78,3% δήλωσε ότι είναι ενημερωμένο για τον εμβολιασμό έναντι αυτού. Η βαθμολογία των γενικών γνώσεων για τον ιό και το εμβόλιο διακυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα (μέση βαθμολογία 15,5 με άριστα το 23 και 3,87 με άριστα το 7, αντίστοιχα). Μόνο το 61,8% των κοριτσιών και το 16,3% των αγοριών άνω των 9 ετών είναι εμβολιασμένο έναντι του HPV. Παρόλα αυτά, το 70% των γονέων προθυμοποιείται να εμβολιάσει τον γιο του, παρά την ανασφάλεια που νιώθει για τις ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου (67%), καθώς θεωρεί σημαντικότερα τα οφέλη και τη σοβαρότητα νόσησης. Συμπεράσματα: Το επίπεδο των γενικών γνώσεων για τον ιό και το εμβόλιο κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα, όπως και το ποσοστό προθυμίας εμβολιασμού των αγοριών. Κρίνεται επιτακτική η υιοθέτηση πολιτικών υγείας και η διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης των γονέων και των εφήβων για την ενίσχυση των γνώσεων έναντι του ιού, την κατανόηση των επιπτώσεών του στην υγεία, την αντιμετώπιση της διστακτικότητας και την αποδοχή του εμβολιασμού των αγοριών.

  • Genital warts and HPV-related cancers are on the rise in men, becoming a public health issue. Vaccination against HPV is an effective primary prevention measure and can reduce the incidence of the disease in the male and female population. Thus, in March 2022, the HPV vaccine for boys from the age of  9 was added to the National Immunization Program of Greece. For children, however, vaccination depends on parental consent and parents' lack of knowledge has substantial implications for the decision to immunize the boys. Purpose: The evaluation of the perceptions of the parents who work at N.H.S. of the Prefecture of Kastoria regarding the vaccination of boys against the HPV virus. Material - Method: 230 parents participated in the survey, whether they had a son or not. Participants were administered an anonymous questionnaire to assess their level of knowledge and perceptions about HPV. The research lasted from December 2022 to February 2023. The statistical analysis of the data was carried out using the Statistical Package for Social Sciences program (S.P.S.S. v.25). Results: 90% of parents knew about HPV and 78.3% said they were informed about vaccination against it. The general virus and vaccine knowledge score ranged moderately (mean score 15.5 with an excellent of 23 and 3.87 with an excellent of 7, respectively). Only 61.8% of girls and 16.3% of boys over the age of 9 are vaccinated against HPV. Nevertheless, 70% of parents are willing to vaccinate their son, despite the insecurity they feel about the adverse effects of the vaccine (67%), as they consider the benefits and the severity of the disease more important. Conclusions: The level of general knowledge about the virus and the vaccine ranged at moderate levels, as did the willingness to vaccinate the boys. It is imperative to adopt health policies and carry out information campaigns among parents and adolescents to strengthen knowledge against the virus, understand its effects on health, address reluctance and acceptance of boys' vaccination.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές