Αναδρομική ανάλυση των δεδομένων για τη φυματίωση στην Ελλάδα από το 2011 έως το 2021

Retrospective analysis of tuberculosis data in Greece from 2011 to 2021 (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 109
 7. Επιβλέπων Α' Ραφτόπουλος Βασίλειος, Επιβλέπων Β' Αλεξόπουλος Ευάγγελος
 8. Δρ. Ραφτόπουλος Βασίλειος, Δρ. Αλεξόπουλος Ευάγγελος
 9. Φυματίωση, υποδήλωση, μετανάστες-πρόσφυγες, υποσιτισμός, ηλικιωμένος πληθυσμός
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας. ΔΜΥ51 - Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις
 11. 1
 12. 8
 13. 101
  • Περίληψη

   Εισαγωγή: Η φυματίωση είναι μια σoβαρή λoιμώδης μεταδoτική νόσoς, πoυ πρoκαλείται από τo μυκoβακτηρίδιo της φυματίωσης. Μεταδίδεται αερoγενώς, με κύρια εντόπιση τoυς πνεύμoνες, αλλά μπoρεί να επεκταθεί σε oπoιoδήπoτε όργανo τoυ σώματoς. Απoτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτoυ παγκoσμίως, παραμένoντας ένα σημαντικό πρόβλημα και μια διαρκή πρόκληση για την δημόσια υγεία παρά τις πρoσπάθειες τoυ Παγκόσμιoυ Oργανισμoύ Υγείας για τoν έλεγχό της.

   Σκoπός: Σκoπός της παρoύσας έρευνας είναι η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων για τη φυματίωση που είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας από το έτος 2011 έως το 2021.

   Δείγμα και Μέθοδος: το δείγμα αποτέλεσαν όλα τα καταγεγραμμένα περιστατικά φυματίωσης που έχουν δηλωθεί από τις υπηρεσίες υγείας στη Βάση του Γραφείου της Φυματίωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για το χρονικό διάστημα από το 2011 έως το 2021. Πραγματοποιήθηκε περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση μέτρων συχνότητας και ποσοστών.

   Αποτέλεσμα: από το σύνολο των 4997 καταγεγραμμένων περιστατικών φυματίωσης ο μέσος όρος επίπτωσης των έντεκα ετών ήταν 4,2. Το 54.1% ήταν Έλληνες και το 45,9% αλλοδαποί. Στα συνολικά περιστατικά ημεδαπών και αλλοδαπών τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στις ηλικιακές ομάδες 16-24, 25-34 και >65. Η πνευμονική ή πνευμονική & εξωπνευμονική εντόπιση της νόσου ήταν 86,5%, ενώ η εξωπνευμονική 13,5%. Σπήλαιο παρουσιάζουν οι ασθενείς με αλλοδαπή καταγωγή κατά 52,2%, οι άντρες κατά 76,8% και οι ηλικιωμένοι κατά 23,2%. Ασθενείς με ανοσοκαταστολή παρουσίασαν φυματίωση 18,6%.

   Συμπεράσματα: η έρευνα της μεταπτυχιακής εργασίας δείχνει ότι παρόλο που η επίπτωση της φυματίωσης είναι χαμηλή στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας, εξακολουθεί να υπάρχει ως πρόβλημα υγείας στους μετανάστες-πρόσφυγες, καθώς και στους ηλικιωμένους. Για την επίλυση πρέπει να οργανωθούν συντονισμένες προσπάθειες για τη διάγνωση και τη θεραπεία της φυματίωσης στις δύο αυτές ομάδες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για τον τερματισμό της φυματίωσης.

  • Abstract

   Introduction: Tuberculosis is a serious infectious communicable disease, caused by Mycobacterium tuberculosis. It is transmitted airborne, with the main localization in the lungs, but it can spread to any organ of the body. It is one of the leading causes of death worldwide, remaining a major problem and an ongoing public health challenge despite efforts by the World Health Organization to control it.

   Objective: The purpose of this research is the descriptive analysis of tuberculosis data recorded in the database of the National Public Health Organization from the year 2011 to 2021.

   Method: the sample consisted of all registered cases of tuberculosis reported by health services to the National Public Health Agency's Tuberculosis Office Database for the period from 2011 to 2021. Descriptive statistical analysis of the data was performed using frequency and percentage measures.

   Results: from the total of 4997 recorded cases of tuberculosis the average incidence of eleven years was 4.2. 54.1% were Greeks and 45.9% foreigners. In the overall cases of nationals and foreigners, the highest percentages are observed in the age of groups 16-24, 25-34 and >65. Pulmonary or pulmonary & extrapulmonary localization of the disease was 86.5%, while extrapulmonary 13.5%. 52.2% of patients of foreign origin, 76.8% of men, and 23.2% of the elderly have cave. Immunosuppressed patients had tuberculosis in 18.6%.

   Conclusion: the research of the master's thesis shows that although the incidence of tuberculosis is low in the general population of Greece, it still exists as a health problem in immigrant-refugees, as well as in the elderly. The solution requires concerted efforts to diagnose and treat TB in these two groups to achieve the goals of ending TB.


 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές