Ενεργειακή αναβάθμιση τυπικού κτηριακού κελύφους της δεκαετίας του ‘70 με εφαρμογή παθητικών συστημάτων. Η περίπτωση του κτηρίου της Μαθητικής Εστίας στους Μολάους του δήμου Μονεμβασίας

Energy upgrading of a typical building shell of the 70’s by using passive energy systems. The case of the student hall building in the town of Molaoi, Municipality of Monemvasia (english)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. ΜΕΡΕΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 8. ΖΕΡΒΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΕΡΕΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΤΣΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. κτηριακό απόθεμα, ενεργειακή αναβάθμιση, παθητικά συστήματα
 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
 11. 2
 12. 2
 13. 51
  • Η παρούσα έρευνα, εστιάζει στην εξερεύνηση εναλλακτικών λύσεων που υποστηρίζουν την ενεργειακή απόδοση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος. Μέσα από μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση και την εφαρμογή μελέτης περίπτωσης σε δημόσιο κτήριο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του '70, αναλύονται διαφορετικές τεχνικές εφαρμογής παθητικών συστημάτων, ενώ αξιολογείται και το επίπεδο επάρκειάς τους σε σχέση με την επίτευξη των ενεργειακών στόχων που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μελέτη λαμβάνει υπόψη την ανάγκη, που τονίζεται τόσο από την ΕΕ όσο και από την εθνική νομοθεσία, για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού τομέα ως σημαντική διάσταση των προσπαθειών που στοχεύουν στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αναλύονται τρία σενάρια, που αφορούν την εφαρμογή παθητικών συστημάτων στο υπό μελέτη κτήριο για την ενίσχυση του κελύφους του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μετά την υλοποίηση των αντίστοιχων σεναρίων, επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων ρύπων, κάτι που συνεπάγεται τη βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου.

  • The current study, focuses on the exploration of alternative solutions supporting energy efficiency of the existing building stock. Through an extensive literature review and the application of a case study to a public building constructed in the ‘70s, different techniques of applying passive systems are analyzed while, their sufficiency level is also assessed in relation to the achievement of the energy goals set by the European Commission. The study takes into account the need, highlighted by both the EU and national legislation, to increase the energy efficiency of the building sector as an important dimension of the efforts targeting at the mitigation of climate change impacts. Three scenarios, concerning the application of passive systems in the building under study in order to strengthen its shell, are analyzed. According to the results, after the implementation of the respective scenarios, a reduction in energy consumption and Greenhouse Gas emissions is achieved, something that entails the improvement of the energy category of the building.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.