Σύνθεση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα των κτιρίων

Composition of indoor air pollution sources of buildings (english)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΚΑΚΗ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 25 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 80
 7. Ζέρβας , Ευθύμιος
 8. Ζέρβας ,Ευθύμιος, Δριμυλή Ευσταθία
 9. Ρύποι εσωτερικού αέρα, ρύποι εξωτερικού αέρα, επιπτώσεις ρύπων, δειγματοληψία, πρόληψη ρύπανσης, νομοθεσίες
 10. Περιβαλλοτικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
 11. 10
 12. 79
 13. Περιλαμβάνει περίληψη, λέξεις κλειδιά, ακρωνύμια, κατάλογος εικόνων, σχημάτων, πινάκων, poster, paper
  • Στις μέρες μας, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί την διεθνή κοινότητα, είναι η εκπομπή των ρύπων και οι επιπτώσεις αυτών. Οι ρύποι κατατάσσονται στους ρύπους του εξωτερικού αέρα και σε εκείνους του εσωτερικού αέρα. Οι κυριότεροι ρύποι εξωτερικού αέρα είναι το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του αζώτου (NOx), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι υδρογονάνθρακες (HCs) και οι οργανικές ενώσεις (OCs), το όζον (O3) και τα αιωρούμενα σωματίδια. Οι πηγές τους οφείλονται κυρίως σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τους ρύπους του εσωτερικού αέρα. Οι άνθρωποι περνούν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς τους σε εσωτερικούς χώρους (κατοικία, σχολείο, γραφεία, κ.α) και γι’ αυτό θεώρησα σημαντικό να εκπονήσω μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη ρύπανση των εσωτερικών χώρων. Οι ρύποι εσωτερικών χώρων είναι πολλοί όπως και οι πηγές τους (συστήματα καύσης, οικοδομικά υλικά, προϊόντα καθαρισμού, κ.α). Οι συγκεκριμένοι ρύποι προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα την δημιουργία φαινομένων όπως η όξινη βροχή, κ.α., τα οποία ευθύνονται για πολλά προβλήματα υγείας, καταστροφής καλλιεργειών και προϊόντων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην εργασία αναφέρονται παραδείγματα από διάφορες χώρες για τις επιπτώσεις των ρύπων του εσωτερικού αέρα, τα οποία διαδραματίστηκαν με τη μέθοδο της δειγματοληψίας. Η πρόληψη της ρύπανσης είναι το βασικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση της ρύπανσης, γι’ αυτό έχουν θεσπιστεί νομοθεσίες παγκοσμίως. Επιπλέον, βασικό μέτρο πρόληψης θεωρείται η προσωπική πρωτοβουλία και η οικολογική δόμηση. Η εργασία επικεντρώνεται στη νομοθετική προσέγγιση της ρύπανσης από τους ρύπους εσωτερικών χώρων, αλλά και στα μέτρα πρόληψης από τη ρύπανση που προκαλείται. Αν τα μέτρα πρόληψης παύσουν να γίνονται πράξη, ο πλανήτης θα φτάσει σε αδιέξοδο με την κλιματική αλλαγή να μη μπορεί πλέον να ελεγχθεί.
  • Nowadays, one of the most important issues that concerns the international community is the emission of pollutants and their effects. Pollutants are classified into outdoor air pollutants and indoor air pollutants. The main outdoor air pollutants are sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), hydrocarbons (HCs) and organic compounds (OCs), ozone (O3) and particulate matter. Their sources are mainly due to anthropogenic activities. This paper deals with indoor air pollutants. People spend most of their daily life indoors (home, school, offices, etc.) and that's why I thought it important to prepare a literature review on indoor pollution. Indoor pollutants are many as are their sources (combustion systems, building materials, cleaning products, etc.). These pollutants cause significant effects on the atmosphere, resulting in the creation of phenomena such as acid rain, etc., which are responsible for many health problems, destruction of crops and cultural heritage products. The paper reports examples from different countries of the effects of indoor air pollutants, which were performed using the sampling method. Pollution prevention is the most basic measure to deal with pollution, which is why legislation has been enacted worldwide. In addition, personal initiative and ecological construction are considered a key preventive measure. The work focuses on the legislative approach to pollution from indoor pollutants, but also on the prevention measures from the pollution caused. If preventive measures stop being implemented, the planet will reach an impasse with climate change that can no longer be controlled.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές