Αξιολόγηση ικανοποίησης προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής

Evaluation of staff satisfaction at the Halkidiki General Hospital (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΟΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. Μανωλιτζάς, Παναγιώτης
 8. Γκανάς, Αντώνιος | Κοσταγιόλας Πέτρος
 9. Ποιότητα υγείας, Εργασιακή ικανοποίηση, Επαγγελματική εξουθένωση, Γιατροί, Νοσηλευτικό προσωπικό, Παραϊατρικό προσωπικό, MUSA, Covid-19, Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής.
 10. ΔΜΥ50: Βασικές Αρχές Διοίκησης (Management) Yπηρεσιών Υγείας
 11. 2
 12. 11
 13. 107
  • Σκοπός: Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η ενδελεχής διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν αποφασιστικά στον βαθμό εργασιακής ικανοποίησης των υπαλλήλων του νοσοκομείου ΓΝΧ, ούτως ώστε με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτή, να αναδειχθούν οι ενδεδειγμένοι τρόποι με τους οποίους η εκάστοτε διοίκηση δύναται να τους χειριστεί προς το βέλτιστο. Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο επαρχιακό δημόσιο νοσοκομείο, όχι μόνο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία Covid-19, αλλά και εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που το χαρακτηρίζουν και το πλαισιώνουν.

   Υλικό και μέθοδος : Στην συγκεκριμένη έρευνα διαμοιράσθηκαν σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου 193 ερωτηματολόγια σε έντυπη μορφή και ανταποκρίθηκαν θετικά και αποφάσισαν να συμμετάσχουν σ’ αυτή 130 εργαζόμενοι. Στο ερωτηματολόγιο οι απαντήσεις είχαν την μορφή της κλίμακας Likert με διαβάθμιση ικανοποίησης από το 1 (Δυσαρεστημένος/η) έως και το 5 (Απόλυτα ικανοποιημένος/η). Η στατιστική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της  πολυκριτηριακής συνθετικής-αναλυτικής  μεθόδου MUSA (Multecritiria Satisfaction Analysis), εξειδικευμένη σε θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση της ικανοποίησης.

   Αποτελέσματα : Κατά κανόνα και στους περισσότερους παράγοντες που επιδρούν άμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση εμφανίζεται διάχυτα μία εικόνα που αποτυπώνει κυρίως την  δυσαρέσκεια και την ουδετερότητα σε ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των συμμετεχόντων εργαζομένων. Με την βοήθεια της μεθόδου MUSA και συγκεκριμένα στο διάγραμμα βελτίωσης αναδεικνύονται κριτήρια που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον, τις διαθέσιμες υποδομές, τις διαπροσωπικές σχέσεις και το περιεχόμενο εργασίας. Στο κάδρο της συγκεκριμένης μεθόδου εντάσσεται και το κριτήριο που αφορά τις εργασιακές συνθήκες.

   Συμπεράσματα : Η ερευνητική προσπάθεια και τα απότοκα αυτής λειτουργούν ως ευαίσθητοι δείκτες και μετρητές της ισχύουσας κατάστασης. Καθοριστικά στάθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την μέθοδο MUSA στα οποία αναδείχθηκε η ανάγκη να τεθούν σε προτεραιότητα συγκεκριμένοι παράγοντες όπως  αυτός της βελτίωσης της πολιτικής διοίκησης καθώς και των επί μέρους στοιχείων που αφορούν στις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων. Απαιτούνται οι κατάλληλοι κυβερνητικοί χειρισμοί που θα προσανατολίζονται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των εργαζομένων σε κάθε έναν από τους παράγοντες που την επηρεάζουν.

  • Purpose: The purpose of this research paper was to investigate the factors that contribute to job satisfaction of health workers in Halkidiki General Hospital, in order for the management of the hospital to determine the best way to treat them. The specific regional public hospital was chosen not only due to the special conditions caused by the Covid-19 pandemic, but also because of the special characteristics of this hospital.

   Materials and method: 193 printed questionnaires were distributed to the different departments of the hospital. 130 health workers agreed to fill them in. The answers had the form of the Likert scale from 1 (dissatisfied) up to 5 (fully satisfied). Multecritiria Satisfaction Analysis (MUSA) was used for the statistical analysis of the data, a method that is specialized for job satisfaction analysis.

   Results: Most factors that influence job satisfaction showed dissatisfaction and neutral attitude for the majority of the participants. MUSA, and more specifically the improvement diagram, emerged criteria that contain working environment, available infrastructure, interpersonal relationships and work content. Working conditions were also unimportant criterion.

   Conclusion: This research and its results are sensitive indicators and meters of the current situation. MUSA results showed that specific factors need to be prioritized, e.g. improvement of the political management and working conditions. The government should proceed to the suitable operations with a view to fulfill the health workers’ expectations for each one of the factors that influence job satisfaction.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές