ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND PERSONALITY OF THE TEACHERS OF THE SECONDARY SCHOOL OF LARISA FOR FIRST AID AT SCHOOL (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΥΒΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. ΑΛΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΑΛΕΞΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ
 9. Πρώτες βοήθειες, εκπαιδευτικοί, αυτό-αξιολόγηση της προσωπικότητας, έκτακτο περιστατικό, γνώσεις
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΔΜΥ 61
 11. 4
 12. 29
 13. 54
 14. ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ , ΕΙΚΟΝΕΣ
 15. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΚΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ, Γ., ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Ο., ΠΑΝΤΖΟΥ, Π.
  • Περίληψη Εισαγωγή: Οι γνώσεις γύρω από ζητήματα των πρώτων βοηθειών αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που σχετίζονται με τις πρώτες βοήθειες είναι υψίστης σημασίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δείξουν υψηλά επίπεδα γνώσεων τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εκτίμηση του επιπέδου των γνώσεων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρώτες βοήθειες και κατά πόσο δύνανται να αναγνωρίσουν ένα επείγον περιστατικό και να δράσουν άμεσα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπισή του. Στοχεύει επίσης στην εκτίμηση της αυτό-αξιολόγησης της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών. Υλικό και μέθοδος: Για την διεξαγωγή της παρούσας μελέτης το δείγμα του πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε είναι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας. Η συλλογή του δείγματος έγινε με της χρήση του ερωτηματολογίου, τα οποία διανεμήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «google forms» και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου. Συνολικά διανεμήθηκαν 285 ερωτηματολόγια, σε 7 τυχαία σχολεία της πόλης. Το ερωτηματολόγιο εκτός από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, περιλαμβάνει το ειδικό μέρος, το οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις για τις πρώτες βοήθειες και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο που αφορά την αυτό-αξιολόγηση της προσωπικότητας. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι στατιστικά σημαντική διαφορά των διαστάσεων της προσωπικότητας, της συγκαταβατικότητας [r= 0,17 & p= 0,03] και της ευσυνειδησίας [r= 0,18 & p= 0,02] με τις γνώσεις των πρώτων βοηθειών. Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζεται μεταξύ του φύλου και των διαστάσεων της προσωπικότητας, δηλαδή οι άνδρες είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία νευρωτισμού [38,98(±3,59) έναντι 35,68 (±2,42), p<0,001] και δεκτικότητας σε σχέση με τις γυναίκες[13,84 (±4,03) έναντι 11,86 (±3,19), p=0,003], καθώς και ότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-35 ετών παρουσίασαν στατιστικά σημαντική μικρότερη βαθμολογία νευρωτισμού [35,66 (±2,25) έναντι 37,22 (±3,49), p<0,001] και δεκτικότητας σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας > 35 ετών [11,39 (±2,97) έναντι 13,01 (±3,74), p=0,004]. Τέλος, στατιστική σημαντικότητα παρουσιάζεται σε ότι αφορά τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά με τις διαστάσεις της προσωπικότητας, ο νευρωτισμός διέφερε σημαντικά ανάλογα με το είδος της εργασιακής σχέσης (p=0,024), καθώς και η συγκαταβατικότητα (p-=0,012) και ο νευρωτισμός (p=0,005) και η δεκτικότητα (p=0,008) διέφεραν στατιστικά σημαντικά ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα πρώτων βοηθειών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα τόσο τον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, δύναται να αναγνωρίσουν ένα έκτακτο περιστατικό και είναι σε θέση να ζητήσουν άμεσα βοήθεια. Βέβαια, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να παρέχονται επιμορφωτικά προγράμματα στους εκπαιδευτικούς, διότι είναι υψίστης σημασίας η διαχείριση των έκτακτων περιστατικών και η διατήρηση ενός παιδιού στη ζωή.
  • Abstract Introduction: Knowledge of first aid issues is a very important factor in dealing with emergencies. Knowledge and skills related to first aid are of utmost importance as teachers are required to demonstrate high levels of knowledge in both adults and children. Purpose: This study aims to assess the level of knowledge of Secondary Education teachers regarding first aid and whether they can recognize an emergency and act immediately and effectively to deal with it. It also aims to assess the self-assessment of teachers' personality. Materials and methods: To conduct the present study, the sample of the population used are the teachers of the Secondary Education of Larissa. The collection of the sample was done using the questionnaire, which was distributed in electronic form, through the electronic platform "google forms" and will include closed-ended questions. A total of 285 questionnaires distributed to 7 random schools in the city. The questionnaire, in addition to the demographic characteristics of the participants, includes the special part, which includes questions about first aid and a second questionnaire concerning the self-assessment of personality. Results: The analysis of the results shows that a statistically significant difference of the dimensions of personality, agreeableness [r= 0.17 & p= 0.03] and conscientiousness [r= 0.18 & p= 0.02] with the knowledge of first aid. Also, a statistically significant difference is shown between gender and personality dimensions, that is, men had a higher neuroticism score [38.98(±3.59) vs. 35.68 (±2.42), p<0.001] and women presented a statistically significantly higher score in receptivity [13.84 (±4.03) vs. 11.86 (±3.19), p=0.003], as well as that teachers belonging to the age group 18-35 years presented a statistically significant lower score of neuroticism [35.66 (±2.25) vs. 37.22 (±3.49), p<0.001] and receptiveness compared to teachers aged > 35 years [11.39 (±2.97) vs. 13.01 (±3.74), p=0.004]. Finally, statistical significance is shown regarding professional characteristics with personality dimensions, neuroticism differed significantly depending on the type of work relationship (p=0.024), as well as agreeableness (p-=0.012) and neuroticism (p= 0.005) and receptivity (p=0.008) differed statistically significantly according to years of service. Conclusions: In conclusion, it is found that the knowledge of teachers regarding first aid issues remains at low levels both in Greece and abroad. However, they can recognize an emergency and are able to call for help immediately. Of course, it is especially important to provide training programs to teachers because emergency management and keeping a child alive is of the utmost importance.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές