Διερεύνηση των απρεπών συμπεριφορών στο χώρο της εργασίας και συσχέτιση με την εργασιακή σιωπή

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Kριτσωτάκης, Γεώργιος
 8. Κριτσωτάκης, Γεώργιος | Λάππα, Ευαγγελία | Κωσταγιόλας, Πέτρος
 9. εργασιακή σιωπή, απρεπής συμπεριφορά, εργασιακή αγένεια
 10. Βασικές Αρχές Διοίκησης (Management) Υπηρεσιών Υγείας /ΔΜΥ50
 11. 3
 12. 90
 13. Πίνακες, Διαγράμματα
 14. Βασικές Αρχές Διοίκησης Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας/Κ. Δικαίος, Μ. Κουτούζης, Ν. Πολύζος, Ι. Σιγάλας, Μ. Χλέτσος, ΕΑΠ. Πάτρα
  • Εισαγωγή: Στη δυναμική και απαιτητική σφαίρα της παροχής φροντίδας υγείας, η αποτελεσματική ανοικτή επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ποιοτικής φροντίδας των ασθενών. Ωστόσο, η παρουσία απρέπειας στο χώρο εργασίας μπορεί να εμποδίσει σημαντικά αυτά τα βασικά στοιχεία στις δομές παροχής φροντίδας υγείας. Η σχέση της εργασιακής σιωπής με την απρέπεια στο χώρο της εργασίας δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.

   Σκοπός: Η παρούσα συγχρονική μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης των απρεπών συμπεριφορών στους επαγγελματίες υγείας των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με την εργασιακή σιωπή, εξετάζοντας τέσσερις διαφορετικούς τύπους σιωπής: Αμυντική Σιωπή (Quiescent Silence), Προ-κοινωνική Σιωπή (Prosocial Silence), Καιροσκοπική Σιωπή (Opportunistic Silence), Αδρανής Σιωπή (Acquiescent Silence).

   Μεθοδολογία: Στο δείγμα της μελέτης συμμετείχαν 160 επαγγελματίες υγείας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο τον Απρίλιο 2023 απαντώντας σε ερωτήσεις που εξέταζαν μεταξύ των άλλων το κοινωνικοδημογραφικό και εργασιακό προφίλ τους, καθώς και τις κλίμακες αξιολόγησης Απρεπών Συμπεριφορών (Workplace Incivility Scale, Cortina et al, 2001), και Σιωπηλότητας Εργαζομένου (Employee Silence Scale, Knoll & van Dick, 2013). Οι αναλύσεις έγιναν με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

   Αποτελέσματα: H συχνότητα εμφάνισης των απρεπών συμπεριφορών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (μ.τ.= 1,98, εύρος 1-7). Επίσης, η συχνότητα εμφάνισης της σιωπηλότητας των εργαζομένων κυμαίνεται σε επίσης χαμηλά επίπεδα (μ.τ.=31,7 εύρος 12-81) με την Προ-κοινωνική Σιωπή να συγκεντρώνει την υψηλότερη μέση βαθμολογία (10,3) έναντι της Καιροσκοπικής Σιωπής (6,1) που συγκεντρώνει τη χαμηλότερη. Επίσης διαπιστώθηκε ότι επαγγελματίες υγείας που έχουν υποστεί απρεπείς συμπεριφορές, σε σχέση με όσους δεν έχουν υποστεί, δηλώνουν χαμηλότερη καιροσκοπική και προ-κοινωνική σιωπή (που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μιλούσαν περισσότερο στο πλαίσιο της υψηλής απρέπειας), αλλά με υψηλότερη Αμυντική σιωπή (που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι μιλούσαν λιγότερο στο πλαίσιο της υψηλής απρέπειας). Οι συσχετίσεις για την Αδρανή Σιωπή με την απρέπεια στο χώρο εργασίας ήταν οριακά στατιστικά σημαντικές.

   Συμπεράσματα: Αυτή η μελέτη συμβάλλει σημαντικά στην κατανόησή μας για την περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ της απρέπειας στο χώρο εργασίας και των διαφόρων μορφών σιωπής των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης και του μετριασμού της απρέπειας στο χώρο εργασίας. Η μείωση της απρέπειας και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας σεβασμού και ανοιχτής επικοινωνίας είναι ουσιαστικής σημασίας όχι μόνο για την ευημερία των επαγγελματιών υγείας αλλά και για την ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους ασθενείς. Οι μονάδες φροντίδας υγείας πρέπει να εφαρμόζουν προληπτικά στρατηγικές και πολιτικές για να δημιουργήσουν ένα πιο υποστηρικτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να συμβάλουν θετικά στην επιτυχία της ομάδας.
  • Title: Exploring the Relationship Between Workplace Incivility and Employee Silence Among Healthcare Professionals in the 7th Health Region of Crete


   Introduction: In the dynamic and demanding realm of healthcare delivery, effective open communication and collaboration between professionals are vital to ensuring quality patient care. However, the presence of workplace incivility can significantly hinder these essential elements in health care delivery. The relationship between employee silence and workplace incivility has not been sufficiently explored.

   Purpose: The purpose of this cross-sectional study is to investigate the association of workplace incivility among healthcare professionals of the Primary Health Care Units of the 7th Health Region of Crete with employee silence, examining four different types of silence: Quiescent Silence, Prosocial Silence, Opportunistic Silence, and Acquiescent Silence.

   Methodology: A total of 160 health professionals of all educational levels participated in this study. Participants completed a questionnaire in April 2022, which included questions about their socio-demographic and work characteristics, as well as the Workplace Incivility Scale (Cortina et al., 2001) and the Employee Silence Scale (Knoll and van Dick, 2013). Data analysis was conducted using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS).

   Results: Τhe overall incidence of workplace incivility was relatively low (mean score = 1.98, range 1-7). Additionally, the incidence of employee silence was rather low (mean value = 31.7, range 12-81), with Pro-social Silence scoring the highest mean score (10.3) and Opportunistic Silence scoring the lowest (6.1). Further analysis revealed that health professionals who had experienced workplace incivility, compared to those who had not, reported lower levels of opportunistic and pro-social silence (indicating increased communication in the context of high workplace incivility) but exhibited higher levels of Quiescent Silence (indicating decreased communication in the context of workplace incivility). Correlations for Acquiescent Silence with

   workplace incivility were marginally statistically significant.

   Conclusions: This study contributes significantly to our understanding of the complex interplay between workplace incivility and various forms of silence among healthcare workers. The findings underscore the importance of addressing and mitigating workplace incivility within healthcare settings. Reducing indecency and fostering a culture of respect and open communication is essential not only for the well-being of healthcare professionals but also for the quality of care provided to patients. Healthcare facilities must proactively implement strategies and policies aimed at creating a more supportive and inclusive work environment where employees feel safe to voice concerns and contribute positively to the team's success.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές