Εξουθένωση επαγγελματιών υγείας και κουλτούρα/κλίμα ασφαλείας στις μονάδες υγείας: Η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου Ανδρέας Παπανδρέου

Burnout of health professionals culture/climate in health units : The case of Pyrgos General Hospital Andreas Papandreou (english)

 1. MSc thesis
 2. ΣΠΗΛΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Νικολαος, Οικονομου
 8. ΞΕΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 9. Κλίμα ασφάλειας | επαγγελματικη εξουθενωση | κουλτούρα ασφάλειας | Eπαγγελματίες υγείας | δημόσιο νοσοκομείο
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 11. 1-6
 12. 10
 13. 112
  • Περίληψη

   Η επαγγελματική εξουθένωση είναι ένα αρνητικό φαινόμενο που απαντάται συχνά μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και μπορεί να επηρεάσει το κλίμα ασφάλειας στις μονάδες υγείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των επιπέδων επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν οι εργαζόμενοι σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα καθώς η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων και στο κλίμα/κουλτούρα ασφάλειας. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική μελέτη με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα 99 εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων του Γ.Ν. Πύργου Ανδρέας Παπανδρέου. Διαπιστώθηκε αρχικά πως οι επαγγελματίες υγείας βίωναν μέτρια προς χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, αλλά αντίθετα βίωναν χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και υψηλότερα επίπεδα προσωπικών επιτευγμάτων. Υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης και αποπροσωποποίησης αναφέρθηκαν από εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς και από εργαζομένους με 6-10 έτη προϋπηρεσίας, ενώ υψηλότερα προσωπικά επιτεύγματα αναφέρθηκαν από το νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό. Οι διαστάσεις του κλίματος ασφάλειας που αξιολογήθηκαν θετικότερα από τους επαγγελματίες υγείας ήταν η εργασιακή ικανοποίηση και η ομαδική εργασία, ενώ οι αντιλήψεις για τη Διοίκηση αξιολογήθηκαν περισσότερο αρνητικά. Πάρα ταύτα οι αξιολογήσεις σε όλες τις διαστάσεις του κλίματος ασφάλειας ήταν σε μέτρια επίπεδα. Οι άνδρες αξιολόγησαν πιο θετικά την ασφάλεια των ασθενών, αλλά οι εργαζομένου με 6-10 έτη προϋπηρεσίας την αξιολόγησαν περισσότερο αρνητικά. Διαπιστώθηκε τέλος, πως η επαγγελματική εξουθένωση και το κλίμα ασφάλειας συσχετίζονται αρνητικά. Όλες οι διαστάσεις του κλίματος ασφάλειας συνδέθηκαν αρνητικά με τη συναισθηματική εξάντληση, ενώ η ασφάλεια των ασθενών, η ομαδική εργασία και η εργασιακή ικανοποίηση συνδέθηκαν αρνητικά με την αποπροσωποποίηση. Τα δεδομένα δείχνουν πως η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κουλτούρα ασφάλειας στις μονάδες υγείας, διακυβεύοντας την ποιότητα την φροντίδας προς τους ασθενείς.

  • Abstract

   Burnout is a negative phenomenon that is often found among health professionals and can affect the safety climate in health units. The purpose of this study is to investigate the levels of burnout experienced by employees in a public hospital in Greece as well as to study the relationship between employee burnout and safety climate/culture. A quantitative study was carried out using a structured questionnaire on a sample of 99 employees of various specialties of Pyrgos G.N. Andreas Papandreou. It was initially found that health professionals experienced moderate to low levels of emotional exhaustion, but conversely experienced low levels of depersonalization and higher levels of personal accomplishment. Higher levels of emotional exhaustion and depersonalization were reported by employees with fixed-term contracts, as well as employees with 6-10 years of service, while higher personal achievements were reported by nursing and technical staff. The dimensions of the safety climate that were evaluated more positively by health professionals were job satisfaction and teamwork, while perceptions of Management were evaluated more negatively. However, the evaluations in all dimensions of the safety climate were at moderate levels. Men evaluated patient safety more positively, but employees with 6-10 years of service evaluated it more negatively. Finally, it was found that burnout and safety climate are negatively correlated. All safety climate dimensions were negatively associated with emotional exhaustion, while patient safety, teamwork, and job satisfaction were negatively associated with depersonalization. The data show that burnout can negatively affect the safety culture in health units, compromising the quality of patient care.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές