Ενεργειακή Αναβάθμιση Κελύφους Κτηρίου Με Χρήση Σύγχρονων Τεχνοτροπιών Τοιχοποιΐας Και Υλικών

Building Energy Upgrade Using Modern Masonry Techniques And Materials (english)

 1. MSc thesis
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΙΓΓΟΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 153
 7. Καντζιούρα, Αθηνά
 8. Καντζιουρά, Αθηνά | Μαρτινόπουλος, Γεώργιος | Ζέρβας, Ευθύμιος
 9. Ενεργειακός Σχεδιασμός | Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίου | Ενεργειακή Συμπεριφορά Κτηρίου | Εξοικονόμιση ενέργειας | Θερμομόνωση Τύπου ICF
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων Και Κτιρίων/ΠΣΧΔΕ
 11. 3
 12. 40
 13. 52
 14. Περιλαμβάνει Εικόνες, Πίνακες και Σχέδια
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά παρουσιάζει αρχές του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού ενός κτιρίου. Αναφέρεται στις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης στα κύρια δομικά στοιχεία ενός κτιρίου (τοίχοι, στέγες, δάπεδο), εστιάζοντας στους παράγοντες και στις μεταβλητές που επηρεάζουν άμεσα τη συνολική του θερμική και ενεργειακή απόδοση.

   Στη συνέχεια, αναλύεται μία νέα τεχνική τοιχοποιίας σε σχέση με τις κλασικές και διαδεδομένες, και γίνεται σύγκριση με τις πιο χρησιμοποιούμενες τεχνικές τοιχοποιίας στη χώρα, που σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν περίπου το 70% του κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα ΔΕ θα επιχειρηθεί αποτίμηση και σύγκριση των ενεργειακών δεδομένων τυπικού κτηριακού κελύφους σε σχέση με μια ανερχόμενη κατασκευαστική επιλογή και κατασκευαστική τεχνοτροπία, αυτήν του τύπου ICF (Insulated Concrete Forms).

   Τέλος, η εργασία αυτή θα λάβει υπόψη την εμπεριεχόμενη ενέργεια των δομικών υλικών, παράλληλα με τους κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που θα επηρεαστούν, εάν γίνει μια τέτοια κατασκευαστική επιλογή.

  • This thesis initially presents the principles of the energy and environmental design of a building. It refers to the possibilities of energy upgrading of the main structural elements of a building (walls, roofs, floor), focusing on the factors and variables that directly affect its overall thermal and energy efficiency.

   Then, a new masonry technique is in relation to the more widespread building techniques, especially compared to the most used masonry techniques in Greece, which according to the statistics make up about 70% of the building stock in the country today. In this context, this dissertation will be attempting an assessment and comparison of the energy data of a typical building envelope in relation to an emerging construction option and building technique, that of the ICF (Insulated Concrete Forms) type of construction.

   Finally, this work will take into account the embodied energy of building materials, alongside the socio-economic and environmental factors which will be affected if such a construction choice is made.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές