Εργασιακή ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τη νοσηλεία βαρέως πασχόντων εκτός ΜΕΘ

Job satisfaction of health care professionals that provide care to critically ill patients in non-ICU settings (english)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 16 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. ΓΚΟΡΕΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΓΚΟΡΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΩΣΤΑΓΙΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
 9. Εργασιακή ικανοποίηση, βαρέως πάσχοντες ασθενείς, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δημόσιο νοσοκομείο, Κύπρος
 10. ΔΜΥ50 Βασικές Αρχές Διοίκησης (Management) Yπηρεσιών Υγείας
 11. 1
 12. 6
 13. 94
 14. 7 Πίνακες, 3 Σχήματα, 1 Παράρτημα
 15. Δίκαιος, Μ. Κουτούζης, Πολύζος. Ν, Ι. Σιγάλας, & Μ. Χλέτσος (Eds.), Βασικές αρχές διοίκησης διαχείρισης (management) υπηρεσιών υγείας
  • Εισαγωγή: Οι κλίνες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελούν ένα πεπερασμένο πόρο στην παροχή υπηρεσιών υγείας λόγω κυρίως του υψηλού λειτουργικού κόστους. Με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα τους, βαρέως πάσχοντες ασθενείς νοσηλεύονται συχνά σε Κλινικές του Νοσοκομείου χωρίς δυνατότητες παροχής υπηρεσιών Εντατικής Θεραπείας. Η συνακόλουθη αύξηση του φόρτου εργασίας είναι πιθανό να σχετίζεται με χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση καταλήγοντας πιθανώς σε αυξημένο ρυθμό ανανέωσης του προσωπικού ή και σε φαινόμενα υποστελέχωσης.

   Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού των Κλινικών του Νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ καθώς και η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης της εργασιακής ικανοποίησης με δημογραφικά στοιχεία, την εργασιακή θέση, την εργασιακή εμπειρία και τη συχνότητα συμμετοχής στη νοσηλεία βαρέως πασχόντων.

   Μέθοδος: Πρόκειται για καταγραφική έρευνα με συμπλήρωση ερωτηματολογίου εργασιακής ικανοποίησης του Spector(JSS-1) υπό όρους ανωνυμίας. Το ερωτηματολόγιο, πλαισιωμένο από ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα, διαμοιράστηκε στο προσωπικό της Χειρουργικής Κλινικής, της Παθολογικής Κλινικής, της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

   Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 103 εργαζόμενοι. Καταγράφηκε μία μέση συνολική βαθμολογία 126,2 ± 18,7. Φάνηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση χαμηλότερης εργασιακής ικανοποίησης με συνολική εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών. Δεν υπάρχει συσχέτιση με την ηλικία, το φύλο, το επάγγελμα, την Κλινική, τα έτη παραμονής στην παρούσα θέση και τη συχνότητα στη νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών.

   Συζήτηση: Η παρούσα έρευνα κατέγραψε σχετικά χαμηλό βαθμό εργασιακής ικανοποίησης μεταξύ του προσωπικού των Κλινικών όπου νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Οι εργαζόμενοι με εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών δηλώσαν χαμηλότερη εργασιακή ικανοποίηση σε σχέση με αυτούς με μικρότερη εμπειρία.


  • Introduction: Intensive Care Unit (ICU) beds are a limited resource in healthcare delivery primarily due to their high operational costs. Given their limited availability, critically ill patients are often admitted to Hospital Wards without ICU facilities. The subsequent increase in workload is likely associated with low job satisfaction, potentially leading to increased staff turnover and understaffing phenomena.

   Objective: The purpose of this study is to document the job satisfaction of personnel in Hospital Wards where critically ill patients are admitted due to the lack of available ICU beds. Furthermore, it aims to investigate possible correlations between job satisfaction and demographic characteristics, job position, work experience, and frequency of involvement in the care of critically ill patients.

   Methods: This is a descriptive study conducted through the completion of the Spector Job Satisfaction Survey (JSS-1) under anonymous conditions. The questionnaire, accompanied by demographic questions, was distributed among the staff of the Surgical Clinic, the Internal Medicine Clinic, the Infectious Diseases Unit, and the Physical Therapy Department of the General Hospital of Nicosia.

   Results: A total of 103 employees participated in the study. The mean overall job satisfaction score was recorded as 126.2 ± 18.7. There was a statistically significant correlation between lower job satisfaction and a total work experience of over 10 years. There was no correlation with age, gender, profession, clinic, years in the current position, and frequency of involvement in the care of critically ill patients.

   Discussion: This study documented relatively low levels of job satisfaction among the personnel of Hospital Wards where critically ill patients are admitted outside the ICU. Employees with work experience of over 10 years reported lower job satisfaction compared to those with less experience.

 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές