Διερεύνηση βαθμού ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πρόσφυγες και μετανάστες της δομής φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα που προσέρχονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Investigation the degree of satisfaction of the provided health services to the refugees and immigrants at the camp in Nea Kavala/Kilkis who visited the Regular Outpatient Clinics or ER of the General Hospital of Kilkis. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 8. ΦΛΩΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 9. Πρόσφυγες-μετανάστες, ικανοποίηση, ποιότητα, επαγγελματίες υγείας
 10. ΔΜΥ
 11. 1
 12. 38
 13. 179
  • Εισαγωγή: Οι μετανάστες-πρόσφυγες αποτελούν, στις μέρες μας, μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας, παγκοσμίως, καθώς η ενσωμάτωσή τους στη χώρα υποδοχής αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγειονομικής περίθαλψης τόσο για τον πληθυσμό των προσφύγων-μεταναστών, όσο και για το γηγενή πληθυσμό. Πράγματι, το θέμα έχει επηρεάσει την κοινή γνώμη και έχει υποκινήσει τη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση αυτών των ομάδων στις εθνικές υπηρεσίες υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες αυτές κρίνονται υψηλής ποιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, η ικανοποίηση των ασθενών μετασκευάζεται σε μετρήσιμη παράμετρο της αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Μάλιστα, προκύπτει ότι η ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών υγείας δεν είναι απλώς ένα μέτρο της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, αλλά ο ίδιος ο σκοπός ύπαρξης της υγειονομικής περίθαλψης. Σκοπός: Βάσει των προαναφερθέντων, στόχο της παρούσης εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πρόσφυγες και μετανάστες από δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας. Επιμέρους στόχο της ερευνητικής μελέτης αποτελεί η εξέταση της διαμόρφωσης του επιπέδου ικανοποίησης των προσφύγων-μεταναστών ως προς τα ατομικά χαρακτηριστικά τους. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρωτογενής ποσοτική, συγχρονική έρευνα εστιάζει στην περίπτωση της δομής φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα. Μεθοδολογία: Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 315 πρόσφυγες-μετανάστες που διαμένουν στη δομή φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα και οι οποίοι προσήλθαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ή ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς. Ως ερευνητικό εργαλείο στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ικανοποίησης ασθενών (The Patient Satisfaction Questionnaire Short-Form- PSQ-18), όπως διατίθεται μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα. Η χρήση των μη παραμετρικών στατιστικών δοκιμών Mann-Whitney U και KruskalWallis για τις περισσότερες ποιοτικές μεταβλητές κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς τα μεγέθη των επιμέρους ομάδων ήταν εξαιρετικά άνισα, πλην του φύλου το οποίο εξετάστηκε μέσω της παραμετρικής δοκιμής independent samples t-test. Στον αντίποδα, η διαφοροποίηση των απόψεων των προσφύγων-μεταναστών ανάλογα με τα ποσοτικά τους χαρακτηριστικά (ηλικία και έτη παραμονής στην Ελλάδα), διερευνήθηκε με τη χρήση του δείκτη Pearson r. Σημειώνεται πως δεν πραγματοποιήθηκαν μοντέλα παλινδρόμησης, εξαιτίας της μη επαρκούς διαφοροποίησης αρκετών μεταβλητών και της φύσης της έρευνας ως προς την αναζήτηση πιθανών συσχετισμών. Αποτελέσματα: Όσον αφορά το συνολικό βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων, αυτός κρίθηκε άνω του μετρίου (Μ.Ο= 3,37, Τ.Α.= ,70). Ακόμη, η υψηλότερη μέση βαθμολογία αποδόθηκε από τους συμμετέχοντες στην επικοινωνία τους με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό (Μ.Ο= 3,87, Τ.Α.= ,80) ενώ, αντίθετα, αξιοσημείωτο θεωρείται το γεγονός ότι η χαμηλότερη μέση βαθμολογία διαπιστώνεται στη διάσταση της συμπεριφοράς των ιατρών και νοσηλευτών (Μ.Ο= 2,95, Τ.Α.= ,46). Ως προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των μετεχόντων προσφύγων-μεταναστών, ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ως προς το «φύλο» (Άνδρες vs. Γυναίκες), στατιστικώς σημαντική διαφορά αναδείχθηκε μόνο στην περίπτωση των διαπροσωπικών σχέσεων (t(313) = -4,368, p< ,001). Υψηλότερη μέση βαθμολογία εμφανίζουν οι γυναίκες (Μ.Ο= 3,06), παρουσιάζοντας αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης από τη συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι ο συνδυασμός πολιτισμικής ταυτότητας και εμπειριών από το σύστημα ιατρικής περίθαλψης στις χώρες των προσφύγων-μεταναστών συνδέεται με την ικανοποίηση που προκύπτει από την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας στη χώρα φιλοξενίας. Ωστόσο, το αποδυναμωμένο ελληνικό σύστημα υγείας, που λειτουργεί με περιορισμένους πόρους, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, καθώς η έλλειψη διαπολιτισμικής κατάρτισης και δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των γλωσσικών φραγμών που προκύπτουν με τους πρόσφυγες-μετανάστες φαίνεται να απέχει πολύ από το ιδανικό, παρά τις αφοσιωμένες προσωπικές τους προσπάθειες.
  • Background: Refugees and immigrants pose a significant public health issue worldwide, and their adaptation to the host country remains a major challenge. The provision of quality healthcare services is critical for the wellbeing of both the refugees and the native population, making it a pressing issue that affects public opinion and fuels the debate about the necessity of improving access to national health systems. Patient satisfaction is not only a measure of quality but also a key objective of healthcare. Aim: Based on the above, this study aims to investigate the degree of satisfaction with the healthcare services provided to refugees and immigrants by secondary healthcare structures. The research aims to examine the level of satisfaction of refugees-immigrants in relation to their individual characteristics, with a focus on the refugees’ camp in Nea Kavala. Method: The study included 315 refugees-immigrants from the accommodation structure in Nea Kavala who visited the Outpatient Clinics or Accident and Emergency Department (ER) of the Kilkis General Hospital. The Patient Satisfaction Questionnaire Short-Form (PSQ-18), translated into Greek, was used as a research tool. Non-parametric statistical tests, such as the Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests, were used to analyze most qualitative variables, while the Pearson r index was used to investigate the opinions of refugees-immigrants based on their quantitative characteristics. Results: The overall degree of satisfaction of the participants was above average (M= 3.37, S.D.= .70). The highest average score was attributed to communication with medical and nursing staff (M = 3.87, S.D.= .80), while the lowest score was found in the dimension of behavior of doctors and nurses (M = 2.95, S.D.= .46). Women showed a higher average score in interpersonal relationships (M = 3.06) and were more satisfied with the behavior of the medical and nursing staff. Conclusion: The cultural identity and previous experiences with healthcare systems in the refugees' home countries were found to be related to their satisfaction levels with the healthcare services provided in the host country. However, the limited resources of the Greek healthcare system and the lack of training and cultural skills of healthcare professionals regarding language barriers with refugees-immigrants are major obstacles that need to be addressed. Despite the efforts of healthcare professionals, there is still a long way to go to provide ideal healthcare services to refugees-immigrants.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές