Η επίδραση του φόβου για την Covid-19 στην ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία των νεφροπαθών ασθενών του Νομού Ροδόπης

The impact of fear for Covid-19 on the kindey patient's mental health and quality of life in the prefecture of Rodopi (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΕΤΗ ΜΩΡΑΙΤΗ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 17 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 69
 7. Αγγελική Φλώκου
 8. Αγγελική Φλώκου | Αναστάσιος Καρασαββόγλου
 9. Χρόνια Νεφρική Νόσος, ιός SARS-COV-2,Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, Σωματική υγεία, Ψυχική υγεία
 10. Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 11. 17
 12. 85
  • Περίληψη
   Σκοπός: Η διερεύνηση του επιπέδου ποιότητας ζωής των νεφροπαθών ασθενών του Νομού Ροδόπης και των επιπέδων της κατάθλιψης, του άγχους και του στρες που τυχόν βιώνουν. Επίσης, η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στο φόβο για τον ιό SARS-CoV-2 , την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία στην ίδια πληθυσμιακή ομάδα.
   Υλικά-Μέθοδος: Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά τρία
   ερωτηματολόγια και ένα ερωτηματολόγιο με κοινωνικο-δημογραφικές ερωτήσεις και
   ερωτήσεις που αφορούν το ιατρικό ιστορικό των συμμετεχόντων. Η εκτίμηση της
   Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητας Ζωής πραγματοποιήθηκε με το ερωτηματολόγιο SF12. Η εκτίμηση της κατάθλιψης, τους άγχους και του στρες πραγματοποιήθηκε με το
   ερωτηματολόγιο DASS21 και με το FVC-19S ερωτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε η
   εκτίμηση του φόβου των νεφροπαθών για την Covid-19.
   Αποτελέσματα: Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 95 άτομα που υποβάλλονται σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση. Τα 54 άτομα ήταν άνδρες και τα 41 άτομα ήταν γυναίκες. Η μέση ηλικία ήταν 67,12 έτη. Η πλειοψηφία ήταν έγγαμοι, συνταξιούχοι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και έκαναν αιμοκάθαρση τρείς φορές την εβδομάδα. Σχετικά με τα αποτελέσματα του SF-12 για την ποιότητα ζωής οι άνδρες είχαν μεγαλύτερη βαθμολογία στη σωματική υγεία ενώ οι γυναίκες είχαν υψηλότερη βαθμολογία στη ψυχική υγεία. Επιπλέον, μεγαλύτερα επίπεδα κατάθλιψης ,άγχους, στρες και φόβου για την Covid-19 παρατηρήθηκαν στις γυναίκες. Επιπρόσθετα, η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει σημαντικά την σωματική υγεία και το άγχος.
   Συμπεράσματα: Στην παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο δείγμα κατά μέσο όρο, ο
   φόβος για τυχόν νόσηση από τον ιό SAR-CoV-2 κυμαίνεται σε μέτρια ή και ελαφρώς
   θετικά επίπεδα ενώ ως προς την ποιότητα ζωής, η σωματική υγεία βρίσκεται σε ελαφρώς χαμηλά επίπεδα και σε μέτρια επίπεδα η ψυχική υγεία. Αναφορικά με τις τρεις διαστάσεις της ψυχικής υγείας, προκύπτει ότι η κατάθλιψη στο δείγμα είναι απούσα, όπως επίσης το άγχος και το στρες. Επίσης, διαπιστώνεται θετική σχέση του φόβου για την Covid-19 με τα παραπάνω συναισθήματα στους συμμετέχοντες, ενώ δεν εντοπίζεται στατιστικά σημαντική σχέση του φόβου με την σωματική υγεία.
   Λέξεις- κλειδιά: Χρόνια Νεφρική Νόσος, Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής,
   Σωματική Υγεία, Ψυχική Υγεία, ιός SARS-CoV-2

  • Abstract
   Aim: "The investigation of the quality-of-life levels of kidney patients in the region of
   Rodopi, as well as the levels of depression, anxiety, and stress they may experience.
   Additionally, examining the relationship between fear of the SARS-CoV-2 virus, quality of life, and mental health in the same population group."
   Materials-Method: For data collection, a combination of three questionnaires was used,
   along with a questionnaire containing socio-demographic questions and questions regarding the participants' medical history. The assessment of Health-Related Quality of Life was conducted using the SF-12 questionnaire. The assessment of depression, anxiety, and stress was conducted using the DASS21 questionnaire, and the assessment of the kidney patients' fear of Covid-19 was conducted using the FVC-19S questionnaire.
   Results: The questionnaires were completed by 95 individuals undergoing chronic periodic hemodialysis. 54 of the participants were male and 41 female. The average age was 67.12 years. The majority were married, retired and had a low educational level and the participants underwent hemodialysis three times a week. Regarding the results of the SF-12 questionnaire on quality of life, men had higher scores in physical health, while women had higher scores in mental health. Additionally, higher levels of depression, anxiety, stress, and fear of Covid-19 were observed among women. Furthermore, family status significantly influenced physical health and anxiety levels.
   Conclusions: In the present study, it was found that, on average, fear of contracting the SAR-CoV-2 virus was at moderate to slightly positive levels in the sample. As for quality of life, physical health was rated slightly lower, while mental health was rated at moderate levels. Regarding the three dimensions of mental health, it was observed that depression was absent in the sample, as well as anxiety and stress. Additionally, a positive relationship was found between fear of Covid-19 and the aforementioned emotions among the participants, while no statistically significant relationship was found between fear and physical health.
   Key words: Kidney Disease, Health-Related Quality of Life, Physical Health, Mental
   Health, SARS-CoV-2 virus

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές