Απομάκρυνση βαρεών μετάλλων απο απόβλητα με προσρόφηση σε χαμηλού κόστους ροφητικά υλικά: Οι πρόσφατες τάσεις

Removal of heavy metals from wastewaters by adsorption onto low-cost materials: The recent trends (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 116
 7. Κύζας, Γεώργιος
 8. Δημητρούλα Λαμπροπούλου
 9. Βαρέα μέταλλα | Απομάκρυνση βαρεών μετάλλων | Προσρόφηση | Οικονομικά προσροφητικά υλικά
 10. Διαχείριση αποβλήτων/ΔΙΑ
 11. 3
 12. 108
 13. Περιλαμβάνει: Eικόνες και πίνακες
 14. Βιομηχανικά Υγρά Απόβλητα / Γεράσιμος Λυμπεράτος
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διαχείριση Αποβλήτων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου.

   Συγκεκριμένα χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα αναγερθούν βασικές και εισαγωγικές πληροφορίες για τα βαρέα μέταλλα, καθώς και μια ανάλυση των κυριότερων βαρειών μετάλλων. Στη δεύτερη και τρίτη ενότητα θα πραγματοποιηθεί μια εμβάθυνση στης διαδικασία της προσρόφησης και θα παρουσιαστούν διαδικασίες απομάκρυνσης όπως κροκίδωση, συσσωμάτωση, ιοντοανταλλαγή κ.α. καθώς θα αναφέρουμε και τρόπους απομακρινής βαρεών ματ άλλων. Τέλος, στην τέταρτη και τελευταία ενότητα θα γίνει μια λεπτομερείς και πλήρη αναφορά στα ροφητικά υλικά, στα οικονομικότερα μέσα απομάκρυνσης βαρεών μετάλλων και γενικότερα στη διαδικασία της προσρόφησης.

   Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση της απομάκρυνσης βαρεών μετάλλων με την διαδικασίας της προσρόφησης με χαμηλού κόστους υλικά όπως είναι οι φλοιοί φρούτων, ρυζιού κ.α.

   Η καινοτομία της συγκεκριμένης Διπλωματικής εργασίας έγκειται στην απομάκρυνση βαρεών μετάλλων με τον οικονομικότερο και φιλικότερο τρόπο προς το περιβάλλον. Η προσρόφηση των βαρεών μετάλλων με ενεργό άνθρακα χρησιμοποιείται ευρέος σήμερα αλλά το υψηλό κόστος και η δύσκολη διάθεση του δεν μπορούν να παραγραφούν.

   Τον τελευταίο καιρό η προσοχή της προσρόφησης βαρεών μετάλλων επικεντρώνεται σε μέσα χαμηλού κόστους. Η εύκολη διαθεσιμότητά και προφανώς η χαμηλή τιμή αυτών των μέσων κάνουν της προσρόφηση των βαρεών μετάλλων ακόμα πιο προσιτή και εύκολη. Υλικά όπως ο φλοιός φιστικιού, φρούτων, ρυζιού, καρύδας, αμυγδάλων κ.α. αποτελούν έναν από τους πιο οικονομικά αποδεκτούς και μη τοξικούς τρόπους απομάκρυνσης βαρεών μετάλλων από απόβλητα με προσρόφηση.

  • This Master’ s Thesis was prepared in the framework of the graduate study program "Waste Management" of the Hellenic Open University.

   Specifically, it is divided into three sections. In the first section, basic and introductory information on heavy metals will be provided, as well as an analysis of the main heavy metals. In the second section, an in-depth analysis of the adsorption process will be carried out and removal processes such as flocculation, aggregation, ion exchange, etc. will be presented. Finally, in the third and last section, a detailed and complete reference will be made to the sorbent materials, to the most economical means of removing heavy metals and in general to the adsorption process. The aim of this postgraduate diploma thesis is the study and presentation of the removal of heavy metals by the process of adsorption with low-cost materials such as the skins of fruits, rice, etc.

   The innovation of this Diplomatic thesis lies in the removal of heavy metals in the most economical and environmentally friendly way. Adsorption of heavy metals by activated carbon is widely used today but its high cost and difficult disposal cannot be ruled out. Recently, the attention of heavy metal adsorption has been focused on low-cost media. The easy availability and apparently low price of these media make the adsorption of heavy metals even more accessible and easy. Materials such as the shell of peanuts, fruits, rice, coconut, almonds, etc. are one of the most economically acceptable and non-toxic ways of removing heavy metals from waste by adsorption.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές