Χρηματοοικονομική καινοτομία και χρήση νέων τεχνολογιών ως παράγοντας εξέλιξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, άσκησης νομισματικής πολιτικής και αποφυγής οικονομικών κρίσεων

Financial innovation and the use of new technologies as a factor in the development of the financial system, the exercise of monetary policy and the avoidance of financial crises (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΟΥΣΗΣ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 96
 7. Κιόχος, Απόστολος
 8. Κιόχος Απόστολος , Aνδριακόπουλος Κωνσταντίνος
 9. Χρηματοοικονομική καινοτομία, Τεχνολογία, Νομισματική Πολιτική, Οικονομική κρίση
 10. Τραπεζικη (ΤΡΑ)
 11. 17
 12. 78
  • Αυτή η μελέτη εξέτασε τη σχέση μεταξύ χρηματοοικονομικής καινοτομίας, τεχνολογίας, νομισματικής πολιτικής, χρηματοπιστωτικών κρίσεων και αύξησης του ΑΕΠ για δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρηματοοικονομική καινοτομία και η τεχνολογία είχαν θετικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ η νομισματική πολιτική είχε αρνητική επίδραση σε αυτήν. Επιπλέον, η χρηματοοικονομική καινοτομία και η τεχνολογία είχαν θετική επίδραση στην πιθανότητα εμφάνισης οικονομικών κρίσεων. Οι περιορισμοί της μελέτης περιλαμβάνουν τη χρήση μόνο δέκα ευρωπαϊκών χωρών και τους περιορισμούς των διαθέσιμων δεδομένων. Οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνουν την επέκταση του μεγέθους του δείγματος και τη χρήση πιο ολοκληρωμένων πηγών δεδομένων. Συνολικά, αυτή η μελέτη παρέχει πληροφορίες για τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ χρηματοοικονομικών και οικονομικών παραγόντων στην Ευρώπη.

  • This study examined the relationship between financial innovation, technology, monetary policy, financial crises, and GDP growth for ten European countries. The results showed that financial innovation and technology had positive effects on GDP growth, while monetary policy had a negative effect on it. Additionally, financial innovation and technology had a positive effect on the likelihood of financial crises occurring. The limitations of the study include the use of only ten European countries and the limitations of the data available. Suggestions for future research include expanding the sample size and using more comprehensive data sources. Overall, this study provides insights into the complex relationships between financial and economic factors in Europe.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές