Πολιτιστική Πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση. Η Στρατηγική Διαχείριση του ρόλου των δημοτικών βιβλιοθηκών στην πολιτιστική ανάπτυξη: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών ως μελέτη περίπτωσης

Cultural Policy and local government. The Strategic Management of the role of municipal libraries in cultural development: The Municipal Library of Patras as a case study (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Κατσιρίκου, Ανθή
 8. Πολιτιστική πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση, δημοτικές βιβλιοθήκες, πολιτιστική ανάπτυξη, ανάγκες επισκεπτών
 9. Διοίκηση Πολιτισμικών μονάδων / ΔΠΜ51
 10. 3
 11. 13
 12. 56
  • Οι Δημοτικές βιβλιοθήκες αποτελούν τους πολιτιστικούς οργανισμούς που συμβάλλουν στην πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, καθώς ενισχύουν την αλληλεπίδραση του κοινού με εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και εν γένει πολιτισμικές δραστηριότητες. Με γνώμονα αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να στοχεύει στην ένταξη των δημοτικών βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής, τοποθετώντας τους οργανισμούς στο επίκεντρο της στρατηγικής διαχείρισης του πολιτιστικού κεφαλαίου της τοπικής κοινωνίας. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται μέσω βιβλιογραφικής και εμπειρικής έρευνας ο ρόλος και η υφιστάμενη κατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών σε σχέση με την ενίσχυση του πολιτιστικού γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας. Η έρευνα στοχεύει καταρχήν στην ανάδειξη του λόγου ύπαρξης, του τρόπου λειτουργίας και των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης, εξετάζοντας τόσο τις αντιλήψεις του κοινού της όσο και τις θέσεις των προσώπων της λειτουργικής και διοικητικής υποστήριξης του οργανισμού. Ειδικότερα, η εργασία επικεντρώνεται στον προσδιορισμό και στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων, αλλά και των ελλειμμάτων του οργανισμού, όπως και στην αποσαφήνιση των ενδεχόμενων ευκαιριών και απειλών που περιβάλλουν τη στρατηγική διαχείριση του πολιτιστικού υπόβαθρου του οργανισμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών, αλλά και τη διασύνδεση της αποστολής και του ρόλου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και με την πολιτιστική ανάπτυξη της κοινότητας.

  • Municipal public libraries are cultural organizations that contribute to the cultural development of the local society, as they enhance the interaction of visitors with educational, recreational and generally cultural activities. With this in mind, local government organizations should aim to include municipal libraries in implementing cultural policy, placing these organizations at the center of the strategic management of the cultural capital of the local society. In the present thesis, the role and current situation of the Municipal Library of Patras in relation to the strengthening of the cultural development of the local society is examined through bibliographic and empirical research. The research aims in principle to highlight the reasons for the existence of the municipal library, its operational mode and its activities, examining both the perceptions of its audience and the positions of the people of the operational and administrative support of the organization. In particular, the thesis focuses on identifying and evaluating the organization's strengths and weaknesses, as well as on clarifying the potential opportunities and threats surrounding the strategic management of the organization's cultural background. The results of the research determine the characteristics of the visitors, but also the connection between the mission and the role of the Municipal Library of Patras with the needs of the local community and with the necessity of community’s cultural development.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές