Αξιοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων και αστικών στερεών βιοαποβλήτων για άρδευση και λίπανση καλλιεργειών.

Utilization of municipal water waste and municipal solid biowaste for irrigation and fertilization of crops (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΟΛΙΑ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 55
 7. Κομνίτσας, Κωσταντίνος
 8. Παπαϊωάννου Δημήτριος
 9. Αστικά υγρά απόβλητα, αστικά στερεά βιοαπόβλητα, ενεργός ιλύς, κομποστ, βιοεξανθρακώματα
 10. Διαχείριση αποβλήτων
 11. 7
 12. 26
  • Παγκοσμίως η στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων εστιάζει στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την αξιοποίησή τους. Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να δώσει λύσεις στην ανάγκη για εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, φυσικών πρώτων υλών ή να συνεισφέρει στην παραγωγή ενέργειας.

   Ειδικά, στον τομέα της γεωργίας η αξιοποίηση αστικών υγρών αποβλήτων και αστικών στερεών βιοαποβλήτων μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην  άρδευση και λίπανση καλλιεργειών. Η επαναχρησιμοποίηση των αστικών υγρών αποβλήτων μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στις αυξανόμενες απαιτήσεις νερού. Παράλληλα, η εφαρμογή της παραγόμενης ιλύος, από τις διαδικασίες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, στο έδαφος είναι μια βιώσιμη πρακτική, για την αύξηση της γονιμότητάς του. Ακόμα, προς την ενίσχυση και υποστήριξη της γεωργίας τα παραγόμενα αστικά βιοαπόβλητα, με κατάλληλη επεξεργασία, μπορούν να αποδώσουν υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικά, που θα αυξήσουν τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των καλλιεργειών.

  • The waste management strategy, globally, focuses on minimizing production, reusing, and recycling of waste. The right waste management can give solutions, in order to protect water resources, natural raw materials or contribute to energy production.

   Especially, in the field of agriculture the utilization of civil wastewater and civil solid biowaste can effectively help in the irrigation and fertilization of numerous crops. The reuse of municipal wastewater can contribute to continually increasing water demands. At the same time, the application of the sewage sludge, from the wastewater treatment processes, to the soil is a sustainable practice, to increase its fertility. Also, the civil solid biowaste, with appropriate processing, can produce high-quality biostimulants, which will increase the growth, yield, and quality of the crops.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές