Αρνητές της κλιματικής αλλαγής: βασικά επιχειρήματα, πηγές διαμόρφωσης, μέσα διάδοσης και σύνδεση με ανορθολογικές θεωρίες και πλαστές ειδήσεις

Climate change deniers: basic cases, sources, means of disseminating and their relation to irrational theories and fake news (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Βατικιώτης, Λεωνίδας
 8. Βατικιώτης, Λεωνίδας | Kαΐκα, Δήμητρα | Ευθύμιος, Ζέρβας
 9. Κλιματική Αλλαγή | Αρνητές Κλιματικής Αλλαγής | Παραποιημένες Ειδήσεις | Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) | Παραπληροφόρηση | Ανορθολογικές Θεωρίες
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής / ΠΣΧΔΕ
 11. 7
 12. 84
 13. Περιλαμβάνει Εικόνες, Πίνακες και Γραφήματα
  • Η κλιματική αλλαγή είναι αδιαμφησβήτητα ένα φαινόμενο που απασχολεί τις σημερινές
   κοινωνίες πέρα από τα όρια του επιστημονικού κλάδου. Ωστόσο, υπάρχει και ένα
   ποσοστό ανθρώπων το οποίο αμφισβητεί το φαινόμενο. Σκοπός της παρούσας εργασίας
   είναι να παρουσιάσει τα επιχειρήματα των αρνητών της κλιματικής αλλαγής και τις πηγές που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους. Ακόμη, παρουσιάζονται τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η διάδοση ανάλογων επιχειρημάτων. Τέλος, η εργασία επιχειρεί μια
   προσέγγιση των ανορθολογικών θεωριών και των πλαστών ειδήσεων σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό σχετίζονται με την διάδοση των επιχειρημάτων και των ιδεών των αρνητών της κλιματικής αλλαγής.
   Η ερευνητική μέθοδος που αξιοποιήθηκε στην παρούσα εργασία είναι η βιβλιογραφική
   επισκόπηση και ανασύνθεση των πληροφοριών των υπαρχουσών ερευνών. Αναζητήθηκαν τόσο ηλεκτρονικές όσο και έντυπες, σύγχρονες και αξιόπιστες βιβλιογραφικές πηγές. Στα αποτελέσματα της έρευνας αναλύεται το γεγονός πως η αμφισβήτηση που διέπει τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής αφορά τόσο στο ίδιο το φαινόμενο, όσο και στα αίτια ή τις συνέπειες του. Στη διαμόρφωση των αντιλήψεών τους, επηρεάζουν οι θεωρίες οι οποίες αρκετές φορές συνδέονται με σκόπιμη τροφοδότηση πληροφοριών, ιδεοληψίες ή και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οι πλαστές ειδήσεις εξυπηρετούν συμφέροντα μεγάλων εταιρειών, κυβερνήσεων και επιχειρηματιών με πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις που συνεπάγονται και προσωπικά οφέλη.
   Έτσι, δεδομένης της σύνδεσης των αρνητών της κλιματικής αλλαγής με ανορθολογικές
   θεωρίες και ισχυρά συμφέροντα, κρίνεται πως η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για τον
   περιορισμό του φαινομένου θα είναι δύσκολη έως ανέφικτη χωρίς την απαραίτητη
   κινητοποίηση αρμόδιων φορέων αλλά και πολιτών.

  • Climate change is undoubtedly a phenomenon that concerns today's societies beyond the boundaries of the scientific branch. However, there is a percentage of people who question climate change. The purpose of this postgraduate paper is to present the arguments of climate change deniers as well as the sources that contribute to their formation. Furthermore, the means by which the dissemination of similar arguments are achieved, are presented. Finally, the paper attempts an approach to irrational theories and fake news and questions whether and to what extent they are related to the spread of the arguments and ideas of climate change deniers.
   The research method used in this paper is the bibliographic review and the recombination of the information of the existing researches. Both electronic and printed, modern and reliable bibliographic sources were searched. In the results of the research, is analyzed the fact that the doubt that regulates climate change deniers concerns both the phenomenon itself, and its causes or consequences. Theories affect the formation of their perceptions, and they are often linked to intentional information feeding or even religious beliefs. Fake news serves the interests of large corporations, governments and businessmen with political and economic pursuits that also entail personal benefits.
   Thus, given the connection of climate change deniers with irrational theories and powerful interests, it is judged that the implementation of appropriate measures to limit the phenomenon will be difficult or even impossible without the necessary mobilization of competent carriers and citizens as well.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές