Εφαρμογές Τεχνολογίας Blockchain στην 4η Bιομηχανική Eπανάσταση

Blockchain Technology Applications in the 4th Industrial Revolution (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ
 3. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ)
 4. 28 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 124
 7. Αχιλλέας Καμέας, Θεόδωρος Παναγιωτακόπουλος
 8. Καμέας , Αχιλλέας | Θεόδωρος, Παναγιωτακόπουλος
 9. Blockchain | IoT | BIoT | Smart Contracts | Supply chain | BIoT Architecture
 10. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού / ΣΔΥ51
 11. 133
 12. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα, Εικόνες, Σχήματα
  • Η Τεχνολογία «Blockchain», γνωρίζοντας μεγάλη δημοσιότητα από την άνοδο των κρυπτονομισμάτων, έγινε προϊόν εκτεταμένης έρευνας ως προς το πως οι ιδιότητές του και τα οφέλη της τεχνολογίας μπορούν μέσα στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και μοχλεύοντας άλλες τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο το πράγματων, να μετουσιωθεί σε ένα αποδοτικό εργαλείο για την επίλυση των μέχρι τώρα δισεπίλυτων προκλήσεων που ταλανίζουν αλλά πεδία εφαρμογής και σενάρια χρήσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η εργασία πραγματεύεται τη χρήση της τεχνολογίας «Blockchain» στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μετά από μία εκτίμηση της τεχνολογίας εις βάθος, την εξερεύνηση στα πεδία εφαρμογής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, η εργασία αναλύει τη συνέργεια του διαδικτύου των πραγμάτων με την τεχνολογία «blockchain», την εφαρμογή αυτών στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε μία απόπειρα να συσσωρευτεί μία δεξαμενή σκέψης ικανή να εκπληρώσει το τελικό όραμα της εργασίας, τον σχεδιασμό ενός συστήματος «Blockchain – IoT , BIoT» στην εφοδιαστική αλυσίδα. Συμπληρωματικά, η εργασία, μελετά παραπλήσια βιβλιογραφία και περιπτώσεις χρήσεις, αποκομμώντας γνώση ως προς το πως άλλοι ερευνητές και επιχειρηματικοί δρώντες υλοποίησαν παραπλήσια συστήματα ενώ εξάγονται συμπεράσματα και παραθέτονται συγκριτικοί πίνακες.

  • Blockchain technology enjoyed the benefits of the huge publicity around cryptocurrencies reaching it’s peak during the Covid-19 pandemic. Byproduct and subsequent outcome of this was the ambition and the high expectations that the technology could expand its application into a wide range of use cases spreading across different application domains. Having a solid background of proven benefits, blockchain became a subject for research and along these lines, it’s usability across the industries were examined. Within the boundaries of a charted operational framework, this research paper explores the use of blockchain technology in the supply chain application domain. All this in an attempt to accumulate a capable thinktank so to fuel this project’s vision which is the design of a blockchain «BIoT» system digitizing the supply chain sector. Supplementary, this research engages in a comparative study of other supply chain digitization attempts and investment operations while draws conclusions and fuels discussion around the matter.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές