Ανάπτυξη εφαρμογής για την αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας δημοσίων υπηρεσιών

Application development for the evaluation of the interoperability of public services. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 134
 7. ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 8. ΦΩΚΑ, ΑΜΑΛΙΑ | Χριστοπούλου, Ελένη
 9. programming | interoperability of Public services | React | Ui/Ux | CSS | Firebase
 10. ΠΛΣΔΕ
 11. 3
 12. 1
 13. 18
  • Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των πληροφοριακών συστημάτων των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και των διαθέσιμων δεδομένων έχουν αναδείξει νέες ανάγκες όπως η διασφάλιση της υγειούς επικοινωνίας και συνεργασίας των συστημάτων αυτών. Η διαλειτουργικότητα θεωρείται βασικό συστατικό για την ομαλή λειτουργία και την σωστή διαχείριση συστημάτων και πόρων. Επομένως υπάρχει ανάγκη ύπαρξης ενός μέσου αξιολόγησης του επιπέδου της ωριμότητας της διαλειτουργικότητας των συστημάτων αυτών.
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την δημιουργία ενός συστήματος που προσφέρει την δυνατότητα αυτή όπως και κατευθύνσεις για την βελτίωση του επιπέδου της διαλειτουργικότητας. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω ερωτηματολογίων που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει. Οι ερωτήσεις βασίζονται στο ΕΠΔ και ο σχεδιασμός του συστήματος είναι επηρεασμένος από αντίστοιχα ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το IMAPS.
   Το σύστημα αποτελείται από δύο εφαρμογές ιστού. Η μια προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων από τους διαχειριστές και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων. Η δεύτερη επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγια αξιολογώντας την εκάστοτε υπηρεσία. Στην εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα βήματα, δηλαδή η συλλογή των ερωτήσεων, ο σχεδιασμών των εφαρμογών, η υλοποίηση τους από την πλευρά του περιηγητή, η υλοποίηση της βάσης δεδομένων και η πλευρά του εξυπηρετητή και τέλος η απόθεση του συστήματος στο cloud.

  • The great increase in the number of information systems of public services as well as the available data have highlighted new needs such as ensuring the healthy communication and cooperation of these systems. Interoperability is considered a key component for the smooth operation and proper management of systems and resources. Therefore, there is a need for a means of evaluating the level of maturity of the interoperability of these systems.
   This thesis deals with the creation of a system that offers this possibility as well as directions for improving the level of interoperability. The evaluation is done through questionnaires that the user is asked to complete. The questions are based on the NIF and the system design is influenced by corresponding European tools such as IMAPS.
   The system consists of two web applications. One offers the possibility of creating questionnaires by administrators and monitoring the results of evaluations. The second one allows users to fill out questionnaires evaluating each service. The paper presents all the steps in detail, namely the collection of questions, the design of the applications, their implementation from the browser side, the implementation of the database and the server side, and finally the deployment of the system to the cloud.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές