Εφαρμογή και αξιολόγηση δεικτών στα πλαίσια του περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας

Application and evaluation of indicators in the context of environmental planning at country level (english)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
 3. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 265
 7. Δημήτριος Τσεσμελής
 8. Αικατερίνη Μερεση
 9. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός | Βιώσιμη Ανάπτυξη | Σύνθετοι Δείκτες | Κοινωνικά-Περιβαλλοντικά Συστήματα | Environmental Planning | Sustainable Development
 10. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων & Κτιρίων
 11. 4
 12. 2
 13. 65
 14. Περιλαμβάνει: Πίνακες, Διαγράμματα
  • Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια ανάπτυξης, εφαρμογής, αξιολόγησης και κατανόησης διάφορων δεικτών, ώστε να προσεγγιστεί η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων (περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών κλπ.) για τη χρονική διάρκεια από το 2012 έως το 2020 υπό το πρίσμα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας.
   Τις περασμένες δεκαετίες και ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι οφθαλμοφανείς οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές εξαιτίας κυρίως της μεταβολής του κλίματος, τις αλλαγές χρήσεων γης, τη μετανάστευση, της παγκοσμιοποίησης και άλλων παραγόντων που υπόκεινται οι σύγχρονες ανθρώπινες κοινωνίες. Αυτά τα θέματα απασχολούν όλο και περισσότερο την επιστημονική κοινότητα, τους λήπτες των αποφάσεων, τους επενδυτές, τους επιχειρηματίες αλλά και τους απλούς πολίτες. Έτσι έχει εισέλθει στο προσκήνιο η έννοια της κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας και της αειφορίας των φυσικών πόρων ως την λύση για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών αλλαγών. Για πολλούς ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και η προστασία των φυσικών πόρων αποτελεί την πανάκεια θεραπεία των ζητημάτων αυτών αλλά επίσης η διάσταση του προληπτικού σχεδιασμού που θα διασφαλίσει τις συνθήκες διαβίωσης και ταυτόχρονα θα στηρίξει τη λειτουργία του οικοσυστήματος. Η προσέγγιση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε με την συμβολή και την βοήθεια δεικτών, ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα θεμιτά αφενός για την ανθρώπινη ευτυχία και ευημερία και αφετέρου για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, του αστικού χώρου και του οικοσυστήματος.
   Για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης κάθε χώρας (τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες) αποτυπώνονται με τους απλούς και τους σύνθετους δείκτες. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) στη συνέχεια ακολούθησε ο υπολογισμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των δεικτών για κάθε χώρα και έτος. Τα δεδομένα που αντλήθηκαν περιορίστηκαν σε ένα δείγμα για 51 χώρες με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων για το χρονικό διάστημα από το 2012 και έπειτα. Οι δείκτες που μελετήθηκαν είναι στο σύνολο 30 και πραγματοποιήθηκε η κατανομή τους στους αντίστοιχους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Τέλος, αποτυπώθηκε η εκτιμώμενη κατάσταση όλου του δομικού και μη δομικού περιβάλλοντος, πάντα υπό το πρίσμα και προσέγγιση του περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

  • In the context of the study, an attempt was made to develop, evaluate and understand various indicators, in order to approach the existing state of the systems (environmental, social, economic etc.) for the period from 2012 to 2020 under the in the light of environmental planning at country level.
   In the past decades and especially in the last few years, the changes taking place in various regions are evident mainly due to climate change, land use changes, migration, globalization and other factors that modern human societies are subject to. These issues increasingly concern the scientific community, decision makers, investors, businessmen and ordinary citizens. This is how the concept of circular economy, sustainability and sustainability of natural resources has come to the fore as the solution for mitigating environmental changes. For many people, environmental planning and the protection of natural resources is the panacea for these issues, but also the dimension of preventive planning that will ensure living conditions and at the same time support the functioning of the ecosystem. The environmental design approach was carried out with the input and help of indicators, so that there are comparable results legitimate on the one hand for human happiness and well-being and on the other hand for the smooth functioning of society, urban space and the ecosystem.
   To evaluate the current situation of each country (strengths and weaknesses) are captured by simple and complex indicators. The data was collected by the World Bank, followed by the calculation, development and evaluation of the indicators for each country and year. The data extracted was limited to a sample of 51 countries with a population of more than 10 million for the period from 2012 onwards. The studied indicators are a total of 30 and their distribution was carried out in the respective sustainable development goals (SDGs) of the United Nations Organization (UN). Finally, the estimated state of the entire structural and non-structural environment was captured, always in the perspective and approach of environmental planning.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές