Εργαλεία και Τεχνικές για το Χρονικό και Οικονομικό Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων

Tools and Techniques for the Time and Financial Planning of Technical Projects (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 23 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 143
 7. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 8. Διαχείριση Έργων | Τηλεποικοινωνίες | Τεχνικά Έργα | Δομική Ανάλυση Εργασιών | Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής | Κατανομή Πόρων | Εκτίμηση Κόστους | Χρονικός Προγραμματισμός | Οικονομικός Προγραμματισμός
 9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΧΤΔΕ
 10. 1
 11. 39
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την κρίσιμη εφαρμογή των τεχνικών διαχείρισης έργων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Σε έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα, η αποτελεσματική εκτέλεση πολύπλοκων τεχνικών έργων απαιτεί σχολαστικό σχεδιασμό, συντονισμό και διαχείριση. Διάφορα εργαλεία και τεχνικές διαχείρισης έργων, όπως η Δομική Ανάλυση Εργασιών (Work Breakdown Structure - WBS), η Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής (Critical Path Method - CPM), η Τεχνική Αξιολόγησης και Ανασκόπησης Προγραμμάτων (Program Evaluation and Review Technique - PERT), έχουν καθοριστική σημασία για τη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα επιτυχίας.

   Η διπλωματική εργασία διακρίνεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αποσκοπεί στο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη κατανόηση των εργαλείων και τεχνικών διαχείρισης έργων, αναδεικνύοντας τις αρχές, τις λειτουργίες και τις εφαρμογές τους. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει την πρακτική εφαρμογή αυτών των μεθοδολογιών μέσω μιας μελέτης περίπτωσης που αφορά την αναβάθμιση 44 σταθμών βάσης σε τεχνολογίες 4G/5G. Αυτή η πρακτική επίδειξη υπογραμμίζει την αποτελεσματική διαχείριση τεχνικών έργων με την εφαρμογή θεωρητικών εννοιών.

   Σημαντικό μέρος της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται είναι η δημιουργία μιας δομικής ανάλυσης εργασιών (Work Breakdown Structure - WBS) για τη διασαφήνιση της δομής του έργου. Περαιτέρω επιχειρείται η εκτίμηση της διάρκειας των δραστηριοτήτων με βάση προκαταρκτικές επιτόπιες έρευνες και ιστορικά δεδομένα. Παράλληλα, σχεδιάζεται μια τοπολογία δικτύου, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων και στον τρόπο με τον οποίο η κατανόηση αυτών των σχέσεων μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου.

   Η εκτίμηση του κόστους αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της μελέτης. Η εργασία προσφέρει μια σε βάθος εξέταση του κόστους εργασίας, του κόστους εξοπλισμού, του κόστους ταξιδιών και μεταφορών, του κόστους διαμονής και διατροφής και του διοικητικού κόστους. Συνιστά επίσης τη δημιουργία ενός αποθέματος απρόβλεπτων δαπανών για την αντιμετώπιση απροσδόκητων καταστάσεων και την εξασφάλιση οικονομικής ευελιξίας.

   Η διπλωματική εργασία υπογραμμίζει τη σημασία των εργαλείων και τεχνικών προγραμματισμού χρόνου και κόστους για την επιτυχή διαχείριση τεχνικών έργων, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα οφέλη από τη χρήση αυτών των εργαλείων είναι πολλαπλά: ενισχύουν την αποδοτικότητα, προσφέρουν δυνατότητες ακριβούς εκτίμησης του κόστους και κατάρτισης προϋπολογισμού, διευκολύνουν τον μετριασμό των κινδύνων, βοηθούν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και βελτιώνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία.

  • This thesis explores the critical application of project management techniques in the telecommunications sector. In a rapidly evolving sector, the efficient execution of complex technical projects demands meticulous planning, coordination, and management. Various project management tools and techniques like Work Breakdown Structure (WBS), Critical Path Method (CPM), and Program Evaluation and Review Technique (PERT) are central to facilitating this process, thereby increasing the success likelihood.

   The thesis is segmented into two main objectives. The first one aims to offer a comprehensive understanding of the project management tools and techniques, highlighting their principles, functions, and applications. The second part illustrates these methodologies' practical application through a case study concerning the upgrade of 44 base stations to 4G/5G technology. This practical demonstration underscores the effective management of technical projects by applying theoretical concepts.

   An important part of the methodology employed is the creation of a Work Breakdown Structure (WBS) to elucidate the project structure. It further ventures into the estimation of activity duration based on preliminary site surveys and historical data. A network topology is also developed, emphasizing the relationships between different activities and how this understanding can assist in managing project timelines.

   Cost estimation forms a significant part of this study. The thesis offers an in-depth examination of labor costs, equipment costs, travel and transport costs, accommodation and food costs, and administrative costs. It also recommends setting aside a contingency reserve to account for unforeseen circumstances and ensure financial flexibility.

   The thesis underscores the importance of time and financial planning tools and techniques in the successful management of technical projects, particularly within the telecommunications sector. The benefits of using these tools are manifold: they enhance efficiency, offer accurate cost estimation and budgeting capabilities, facilitate risk mitigation, aid in strategic decision making, and improve communication and collaboration.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές