«Διερεύνηση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που προωθούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μελέτη περίπτωσης: Ξενοδοχεία 4* & 5* του νομού Χανίων»

«Investigating Human Resource Management policies that promote work-life balance. Case study: 4* & 5* Hotels of Chania» (english)

 1. MSc thesis
 2. ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 24 September 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΡ.
 8. work/life balance (ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής)
 9. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 10. 1
 11. 7
 12. 127
  • Η ιδανική εικόνα για τον κλάδο φιλοξενίας πλαισιώνεται από ευχαριστημένους υπαλλήλους οι οποίοι υποδέχονται ευδιάθετοι και χαμογελαστοί τους πελάτες, με φόντο τα καταγάλανα νερά μίας τοπικής παραλίας. Δυστυχώς όμως, οι εργαζόμενοι δεν είναι πάντα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι από το περιβάλλον εργασίας τους και για αυτό το λόγο, πολλές φορές, επιλέγουν να εγκαταλείψουν τη «βιομηχανία του χαμόγελου». Ο κλάδος της φιλοξενίας χαρακτηρίζεται από μία κουλτούρα η οποία αναγκάζει τους εργαζόμενους να βρίσκονται σε συνεχή πίεση, δημιουργώντας συχνά όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα τους δυσκολέψουν να επιτύχουν μία ισορροπημένη σχέση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ενώ πολλοί εργοδότες ισχυρίζονται ότι νοιάζονται για την ευημερία των εργαζομένων τους, η πραγματικότητα μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική. Βασικός δείκτης δυσαρέσκειας των εργαζομένων στον κλάδο της φιλοξενίας είναι τα υψηλά επίπεδα αποχώρησης του εργατικού δυναμικού. Ένα σημαντικό κομμάτι για την ολοκλήρωση της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό αποτελεί και η επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή που χρειάζεται να προσεγγιστεί ως ένα γενικό πρόβλημα που επηρεάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα.
   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που αποσκοπούν στην προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων στα ξενοδοχεία 4* & 5* του νομού Χανίων. Τα αποτελέσματα τη έρευνας αποδεικνύουν ότι το θέμα της ισορροπίας καθορίζεται αφενός από παράγοντες που σχετίζονται με τον οργανισμό και αφετέρου από παράγοντες που καθορίζονται από τους εργαζόμενους. Διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις στον κλάδο φιλοξενίας μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να επιτύχουν μία πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής εάν τους παρέχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας, υιοθετήσουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας και αυξήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη των υπαλλήλων τους.

  • The ideal image for the hospitality industry is framed by happy employees, who cheerfully and smilingly welcome customers with a background of the deep blue waters of a local beach. Unfortunately, employees are not always happy and satisfied with their working environment and for this reason, sometimes, they choose to leave the "smile industry". However, the hospitality industry is characterized by a culture that forces employees to be under constant pressure, often creating all those conditions that will make it difficult for them to balance their professional and personal lives. Many employers believe they are protecting the welfare of their employees but there are not few times that they do not manage to succeed. A basic indication of dissatisfaction between employees in the hospitality industry are high levels of turnover intension. An important part for the completion of sustainable development in tourism is the issue of the balance between professional and personal life, which must be approached as a general problem affecting human rights.
   The purpose of this research is to investigate human resource management policies that promote work-life balance of hospitality industry employees in 4* & 5* hotels in the prefecture of Chania. The results obtained from the research prove that the issue of balance between professional and personal life is determined by both individual and business-related factors. According to the research results, hospitality businesses can help their employees balance work and personal life by providing them with a supportive working environment, adopt flexible working arrangements and increase the emotional intelligence of their employees.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές