Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση εργαζομένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Factors affecting employee motivation in Elderly Care Units (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)
 4. 27 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 93
 7. ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ
 8. ΜΠΕΛΛΑΛΗ ΘΑΛΕΙΑ| ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗ|ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΑΠΙΝΑΚΗΣ
 9. απολαβές, επαγγελματική εξουθένωση, επιτεύγματα, εργασιακή ικανοποίηση, Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, παρακίνηση, συνεργάτες, χαρακτηριστικά εργασίας
 10. ΔΜΥ 51
 11. 1
 12. 30
 13. 94
 14. Περιλαμβάνει γενικό και ειδικό μέρος, πίνακες, παράρτημα
 15. Αλεξιάδης Δ.,Σιγάλας Ι.,(1999) Υπηρεσίες Υγείας / Νοσοκομείο Ιδιοτυπίες και Προκλήσεις. Τόμος Δ Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Νοσοκομείων Εμπειρίες, Τάσεις και Προοπτικές. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, Δικαίος., Κ., Κουτούζης, Μ., Σιγάλας, I., (1999), Βασικές Αρχές Διοίκησης, Διαχείρισης (Management) Υπηρεσιών Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα
  • Εισαγωγή: Η παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας που απασχολούνται σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) αποτελεί σημαντική διαδικασία για τους διοικούντες του ανθρωπίνου δυναμικού των δομών, με σκοπό τη διατήρηση του προσωπικού, την εργασιακή του ικανοποίηση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Το φαινόμενο της αύξησης του πληθυσμού των ηλικιωμένων ατόμων σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδύει την ανάγκη για αύξηση του αριθμού εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας που φροντίζουν τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Οι ιδιαιτερότητες της φύσης της εργασίας, ο αυξημένος φόρτος, η ψυχική καταπόνηση και οι οικονομικές απολαβές του προσωπικού συχνά λειτουργούν ως αντικίνητρα για την παραμονή τους στις δομές, με την πανδημία COVID-19 να έχει μεγεθύνει το πρόβλημα. Κρίνεται επομένως απαραίτητη η ανεύρεση αποτελεσματικών τρόπων ενίσχυσης και παρακίνησης της κατηγορίας αυτής των εργαζομένων ώστε να έχουν υψηλό επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την παρακίνηση των εργαζομένων σε ΜΦΗ. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική αναλυτική μελέτη το διάστημα από Μάρτιος 2023 έως και Απρίλιος 2023. Ο πληθυσμός της μελέτης ήταν οι επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας 15 ΜΦΗ της χώρας. Για τη συλλογή των δεδομένων χορηγήθηκε ανώνυμο αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε τα παρακάτω τέσσερα μέρη: α) τα δημογραφικά/επαγγελματικά χαρακτηριστικά, β) την Κλίμακα Εθισμού στην Εργασία (TheBergenWorkAddictionScale) γ) την Κλίμακα Ποιότητας Επαγγελματικής Ζωής (TheProfessionalQualityofLifeScale) και δ) το Ερωτηματολόγιο παραγόντων εργασιακής υποκίνησης. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήμες SPSS 24.0. Αποτελέσματα: Από τους 119 επαγγελματίες υγείας των ΜΦΗ που συμμετείχαν στην έρευνα οι 86 ανήκαν στο νοσηλευτικό προσωπικό και οι 32 στο ειδικό προσωπικό. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της έρευνας ήταν γυναίκες (69,7%),απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (48,7%), με μέσο όρο ηλικίας 40,7 έτη και κατά κύριο λόγο είχαν προϋπηρεσία 12,9 έτη και κατείχαν θέση ευθύνης κατά 63%. Οι εργαζόμενοι των ΜΦΗ της μελέτης παρουσίαζαν μέτριο βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης, μέτριο βαθμό επαγγελματικής εξουθένωσης καθώς και μέτριο βαθμό δευτερογενούς τραυματικού στρες. Οι παράγοντες οικονομικές απολαβές, επιτεύγματα, συνάδελφοι/συνεργάτες και εργασιακά χαρακτηριστικά. βρέθηκε να έχουν την ίδια βαρύτητα για την παρακίνηση των εργαζομένων όσων αφορά στη διατήρηση της εργασίας και της εργασιακής τους απόδοσης. Συμπεράσματα: Oι παράγοντες οικονομικές απολαβές και επιτεύγματα επηρεάζονται από τα έτη προϋπηρεσίας και από τον εθισμό στην εργασία. Είναι σημαντικό, οι διοικήσεις των ΜΦΗ να λειτουργούν παρακινητικά προς τους εργαζόμενους μέσω της χορήγησης αξιοκρατικών αμοιβών και παροχών, χορήγησης αδειών, επιδομάτων, και ασφαλιστικών προγραμμάτων. Επίσης, τα εργασιακά επιτεύγματα, οι υγιείς εργασιακές σχέσεις και το υποστηρικτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν ως στρατηγικές αύξησης της ικανοποίησης και της παρακίνησης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους των ΜΦΗ.
  • Introduction: Motivating health and welfare professionals employed at Elderly Care Units (ECUs) is a crucial process for the facilities’ HR managers in order to maintain staff, ensure job satisfaction and provide quality health services. The global increase in the elderly population highlights the need for an increase in the number of specialised health professionals provide care to this age group. The unique characteristics of this type of work, the heightened workload, mental stress, and inadequate financial incentives often discourage staff from remaining in these positions, a problem that has been exacerbated by the COVID-19 pandemic. It is therefore necessary to find effective ways to support and motivate that category of employees, so that they have a high level of job satisfaction. Aim: Investigation of the factors affecting the motivation of employees at ECUs. Methodology: A cross-sectional analytical study was conducted between March and April 2023. The study population covered health and welfare professionals at 15 of Greece’s ECUs. An anonymous self-completed questionnaire consisting of the following four parts was provided for the collection of the data: a) demographic/professional characteristics, b) the Bergen Work Addiction Scale, c) the Professional Quality of Life Scale- Pool and d) the work motivation factor questionnaire (Paleologouetal., 2006). The data analysis was conducted by use of the statistical package for social sciences SPSS 24.0.Results: Of the 119 health professionals at ECUs surveyed, 86 were nursing staff and 32 were specialised staff. The study population consisted mostly of women (69.7%), secondary education graduates (48,7%), with an average age of 40.7 years. They generally had a prior experience of 12.9 years and 63% held positions of responsibility. The employees at the studied ECUs displayed moderate levels of professional satisfaction, professional burnout, and secondary traumatic stress. The factors included financial earnings, accomplishments, colleagues/associates, and job characteristics. They were found to hold the same weight in motivating employees to sustain their work and job performance. Conclusions: The variable of financial earnings depends on years of service, on work addiction and work addiction. According to the study, ECU managers should encourage employees by granting merit-based rewards, including remuneration, benefits, and by providing leaves and insurance programs. Additionally, work accomplishments, positive working relationships, and a supportive and secure work environment should be assessed and used as strategies of enhancing satisfaction and motivating employees, with the aim of improving the delivery of efficient and high-quality services to ECU beneficiaries. Keywords: earnings, burnout, accomplishments, job satisfaction, Elderly Care Unit, motivation, associates, job characteristics
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές