Σχεδιασμός και δημιουργία συστήματος online κρατήσεων για φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση αρχιτεκτονικής microservices

Design and Development of an Online Reservation System for charging electric bicycles based on microservices architecture (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
 3. Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ)
 4. 30 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΚΑΨΑΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΚΑΡΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 9. Online | Angular | Microservices | Containers | Virtual Machines | Docker | Kubernetes | Spring Boot | Android | Java | Kotlin | Typescript | Github | Firebase | Online Reservation System
 10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΠΛΣ50)
 11. 1
 12. 3
 13. 17
  • Στόχος της ΔΕ είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Συστήματος Online Κρατήσεων για φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση αρχιτεκτονικής microservices. Το προαναφερθέν Σύστημα θα επιτρέπει στους χρήστες αυτού, τόσο να δημιουργούν θέσεις σταθμών φόρτισης προς ενοικίαση, αξιοποιώντας το γεωγραφικό υπόβαθρο και άλλες cloud υπηρεσίες της εταιρείας Google, όσο και να πραγματοποιούν κρατήσεις στους εν λόγω σταθμούς.

   Ειδικότερα:

   Α. Αναπτύχθηκε εφαρμογή βασισμένη στο Android SDK, η οποία διασυνδέεται με την μπαταρία του ηλεκτρικού ποδηλάτου μέσω εξομοίωσης (simulation). Στη συνέχεια υπολογίζεται η συνολική απόσταση του χρήστη από τους σταθμούς φόρτισης, πόση απόσταση μπορεί να διανυθεί προς ένα επιλεγμένο σημείο αξιοποιώντας τον ηλεκτροκινητήρα του ποδηλάτου, ενώ τέλος πόση απόσταση απομένει για την οποία ο χρήστης θα απαιτηθεί να «ποδηλατίσει» προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό σημείο.

   Β. Επιπρόσθετα αναπτύχθηκε εφαρμογή σε web περιβάλλον, βασισμένη στην Angular, που επιτρέπει στους ενοικιαστές των σταθμών φόρτισης, να δημιουργούν νέα σημεία φόρτισης, να επεξεργάζονται τα υφιστάμενα και να έχουν εποπτική εικόνα των κρατήσεων που πραγματοποιούνται σε αυτά. Επίσης μπορούν να δέχονται ή να απορρίπτουν αιτήματα ενοικίασης των σταθμών φόρτισης αρμοδιότητάς τους, με αυτόματο ή χειροκίνητο τρόπο.

   Γ: Οι ανωτέρω εφαρμογές, οι οποίες θα διασυνδέονται χαλαρά (loosely coupled) τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υπόλοιπα λειτουργικά μέρη του Συστήματος Online Κρατήσεων, θα βασίζονται στην αρχιτεκτονική των microservices καθώς και συναφών τεχνολογιών, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη ανεξαρτησία μεταξύ τους, που με την σειρά της θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στην διαχείριση όσο και στην επεκτασιμότητά αυτών.

  • The aim of the Diploma Thesis is the design and development of an Online Reservation System for electric bicycle charging based on microservices architecture. The System will allow end-users to create charging station locations or make reservations online, while utilizing Google's geographic and other cloud services.
   More specifically the above System includes:
   A. An application based on the Android SDK, which interfaces with the battery of the electric bicycle (via simulation). The total distance between the rider and the charging stations is calculated. Then the calculations continue on how much distance can be traveled to a selected point, using the electric motor of the bicycle and finally how much distance remains for which the rider is required to cycle in order to reach the desired point.
   B. A web application based on Angular framework, which enables the owners to create new charging stations for reservations or edit the existing ones. Moreover they may have total supervision, which includes automatic or manual acceptance/rejection of made reservations.
   C. All the applications and subsystems will be loosely coupled with each other and will be focused on utilizing the microservices architecture as well as the relevant technology stack, so as to achieve the necessary independence between them, which in turn will bring multiple benefits both in terms of management and scalability.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές