Νέο θεσμικό καθεστώς έργων Σ.Δ.Ι.Τ. – Μελέτη περίπτωσης: Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου.

New institutional status of public Private Partnership projects. Case stydy: Upgrading of Street Lighting in the National and Provincial Network of the Region of Epirus (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΕΡΤΟΛΗΣ
 3. Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 94
 7. Λιώλιος, Άγγελος
 8. Συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ., Δημόσιες συμβάσεις, Νομοθεσία δημοσίων έργων, Δίκαιο μελετών και εκτέλεσης δημοσίων έργων
 9. Θ.Π. 30 <<Δίκαιο των ΣΔΙΤ>> Θ.Π. 28 <<Δίκαιο μελετών και εκτέλεσης δημοσίων έργων>>
 10. 20
 11. 3
  • Με την συγκεκριμένη διπλωματική εργασία επιχειρούμε να εξετάσουμε από την νομοθετική πλευρά, την διαδικασία που συντελείται από την σύλληψη της ιδέας του έργου έως την ωρίμανση του. Το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η διπλωματική εργασία είναι η μελέτη της περίπτωσης αναβάθμισης του Οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω διαδικασίας Σ.Δ.Ι.Τ.
   Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον του αναγνώστη σε βασικά στοιχεία και στην νομοθετική διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με την πραγματοποίηση ενός δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με την μέθοδο της σύμπραξης και παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών.
   Η μεθοδολογία που θα αναλυθεί το θέμα βασίζεται στην περισυλλογή δεδομένων και αποφάσεων από την κείμενη νομοθεσία δημοσίων έργων, της αποφάσεις των κρατικών φορέων που ασχολούνται με την πρόοδο του έργου (Περιφέρεια, Δ/σεις έργων κτλ.), δημοσίευση συμβάσεων έργων, διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, πρόγραμμα διαύγεια της Νομαρχίας Ηπείρου, Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ.
   Με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας προσδοκούμε σαν αποτέλεσμα να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα για την διαδικασία συμβασιοποίησης ενός έργου ΣΔΙΤ, την ανάλυση ενδεχόμενων δυσκολίων που προκύπτουν, την παρουσίαση μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων της διαδικασίας και τέλος την κατανόηση της νομοθεσίας ΣΔΙΤ και των διαδικασιών μέσω της μελέτης της συγκεκριμένης περίπτωσης έργου.
   Ως πιθανοί ενδιαφερόμενοι αναγνώστες με το θέμα που ασχολείται η συγκεκριμένη διπλωματικη, θα μπορούσαν να είναι σπουδαστές αντίστοιχων τμημάτων και ασχολούμενοι με την νομοθεσία δημοσίων έργων, μηχανικοί που ασχολούνται με τα δημοσία έργα, νομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι σε φορείς που ασxολουνται με τα τεχνικά έργα, τοπικοί παράγοντες της Περιφέρειας Ηπείρου κ.α.
   Ως στοιχεία πρωτοτυπίας θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την παρουσίαση συγκεκριμένων διατάξεων της νομοθεσίας παραχωρήσεων δημοσίων έργων και την ανάλυση της διαδικασίας, μέχρι την συμβασιοποίηση του έργου, από τον αρμόδιο κρατικό φορέα (ψηφίσματα, αποφάσεις κτλ.), επίσης ίσως και κάποια σύγκριση με παρόμοια έργα της μορφής ΣΔΙΤ.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές