Υγρά απόβλητα βιομηχανίας παραγωγής φαρμάκων – Διαχείριση και ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίηση

Pharmaceutical industry wastewaters, management and potential reuse (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 8. ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 9. Φαρμακευτικές ουσίες, βιομηχανικά λύματα, διαχείριση λυμάτων, επαναχρησιμοποίηση
 10. Διαχείριση Αποβλήτων/ ΔΙΑ60
 11. 7
 12. 178
  • Οι φαρμακευτικοί ρύποι είναι ως επί το πλείστων ανθεκτικές οργανικές ενώσεις που δεν
   αφαιρούνται εύκολα με τις συμβατικές τεχνολογίες επεξεργασίες λυμάτων. Τόσο η έντονη
   αστικοποίηση όσο και η μεγάλη κατανάλωση φαρμακευτικών προϊόντων, διαφόρων τύπων,
   έχουν εντείνει το πρόβλημα των φαρμακευτικών ρύπων στα αστικά λύματα τα οποία
   εναποτίθενται στις μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Στις βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες
   έχουν ως στόχο την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, η δυναμική και ο όγκος των εν
   λόγω ρύπων είναι πολύ μεγαλύτερη. Βάση νομοθεσίας όλες οι παραγωγικές μονάδες,
   τέτοιου είδους, θα πρέπει να έχουν μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ενώ ορισμένες
   πέρα από την επεξεργασία δύναται σε ένα βαθμό να διαμορφώνουν συνθήκες
   επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων εντός της βιομηχανικής
   εγκατάστασης.
   Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων αποτελεί μια αυξανόμενη τάση
   για την εξοικονόμηση του νερού ως πόρου, για την διασφάλιση του σε ένα πιο «πράσινο»
   περιβάλλον. Τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα φυτοφάρμακα, τα ζιζανιοκτόνα, τα προϊόντα
   προσωπικής φροντίδας αποτελούν αναδυόμενους ρύπους οι οποίοι αναδύονται, πέρα από
   την καθημερινή χρήση και από ένα σύνολο βιομηχανικών μονάδων.
   Σκοπός της διπλωματικής εργασίας, αποτελεί η παρουσίαση των υγρών αποβλήτων της
   βιομηχανίας παραγωγής φαρμάκων καθώς, η διαχείριση τους και η ενδεχόμενη
   επαναχρησιμοποίηση τους. Η ανάδειξη της δυναμικής και της επικινδυνότητας των
   παραχθέντων λυμάτων, η καταγραφή των σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας, μέσω
   βιβλιογραφικών αναφορών, φαρμακευτικών ρύπων είτε εντός είτε εκτός της εγκατάστασης
   με παράλληλα την εν δυνάμει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των παραχθέντων
   λυμάτων. Στην χώρα μας, οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής φαρμάκων, καταγράφουν
   μια ιδιαίτερη αυξητική δυναμική στην εγχώρια παραγωγή. Η δυναμική αυτή δημιουργεί
   συνθήκες εντατικοποίησης των φαρμακευτικών ρύπων στα παραχθέντα λύματα.

  • Pharmaceutical pollutants are mainly persistent organic compounds that are not easily
   removed by conventional wastewater treatment technologies. Both intense urbanization and
   the large consumption of pharmaceutical products, various type of use, have intensified the
   problem of pharmaceutical pollutants in urban sewage which are deposited in sewage
   treatment plants. In industrial units, which aim to produce pharmaceutical products, the
   dynamics and volume of the pollutants in question are much greater. Based on legislation,
   all production units of this type should have a liquid sewage treatment unit, while some, in
   addition to the treatment process, may to a certain extent create conditions for the reuse of
   wastewater within the facility.
   Wastewater recycling and reuse is a growing trend to save water resources, to sustain it in a
   “greener” environment. Pharmaceutical products, pesticides, herbicides, personal care
   products are emerging pollutants that arise, in addition to daily use, from industrial units.
   The purpose of this MSc thesis is the presentation and study of the produced liquid waste,
   highlighting the dynamics and dangerousness of the produced wastewater and the recording
   of modern treatment techniques, through bibliographic references, of pharmaceutical
   pollutants either inside or outside the facility, with the possibility of reusing the produced
   pollutants. In our country, the industrial units for the production of medicines record a
   particular dynamic in the domestic production which is incremental and at the same time
   creates conditions for the increase of pharmaceutical pollutants in the waste water produced.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές