Ξέπλυμα χρήματος. Ο ρόλος των τραπεζικών ιδρυμάτων στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Money laundering. The role of credit institutions in preventing and treatement the phenomenon. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
 3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
 4. 26 Σεπτεμβρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. ΜΠΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 8. ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ
 9. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Παραοικονομία, Τράπεζες, Φοροαποφυγή, Φοροδιαφυγή.
 10. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 11. 1
 12. 3
 13. 67
  • Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου των τραπεζικών ιδρυμάτων και  υπαλλήλων, καθώς και λοιπών παραγόντων που σχετίζονται με τις εργασιακές τους διαδικασίες και συνθήκες, στην ανίχνευση και τον εντοπισμό κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου το οποίο κατασκευάστηκε γι αυτόν ακριβώς το σκοπό. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 108 τραπεζικοί υπάλληλοι, προερχόμενοι εκ των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών. Το ερευνητικό δείγμα συγκεντρώθηκε μέσω της τυχαίας δειγματοληψίας και η στατιστική ανάλυση έγινε μέσω του SPSS. Η απάντηση στο βασικό ερευνητικό ερώτημα της παρούσας έρευνας που αφορά τον ρόλο των τραπεζικών υπαλλήλων στον εντοπισμό κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος έγκειται στο ότι ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Στην ενίσχυση του ρόλου αυτού είναι σημαντική η επιμόρφωση, εκπαίδευση και ενημέρωση των τραπεζικών υπαλλήλων, η οποία αποδείχτηκε ικανοποιητική, αλλά και η διεξαγωγή ελέγχων από την πλευρά των τραπεζών. Οι έλεγχοι αυτοί διευκολύνονται κατά βάση μέσω της παροχής σαφών εσωτερικών εγκυκλίων και οδηγιών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Σε γενικές γραμμές, η πρόβλεψη και ο εντοπισμός φαινομένων παραοικονομίας από τους τραπεζικούς υπαλλήλους, κατά την εκτέλεση των εργασιών τους, αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολη διαδικασία.

  • The purpose of this work was to investigate the role of bank employees and other factors related to their work procedures and conditions, in the detection and identification of cases of money laundering. Therefore, quantitative research was carried out, through a questionnaire constructed for this and only purpose. 108 bank employees from the four Greek systemic banks participated in this research. The research sample was collected through random sampling and statistical analysis was done through SPSS. The answer to the main research question of the present research concerning the role of bank employees in detecting cases of money laundering lies in the fact that their role is particularly important. In strengthening this role, the training, education, and information of bank employees is important, which proved to be satisfactory, as well as the conduct of auditing from the banks. These audits are facilitated by the greater clarity of the banking institutions' internal circulars. In general, the prediction and detection of shadow economy phenomena by bank employees, during the execution of their tasks, is not an easy process

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές